Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Sotning

Kommunen ansvarar för sotning. Som fastighetsägare behöver du inte göra något. Sotaren kommer och utför sotning i rätt tid och enligt prislista. Sotning/rengöring dokumenteras i det register som förs av entreprenören på uppdrag av kommunen.

På grund av en förändrad arbetssituation som en följd av corona-pandemin ändrar entreprenören Sotning och ventilation i Småland AB tillfälligt sina telefontider.

15 juni-31 augusti är telefontid måndag-fredag kl. 8-12.

Värnamo kommun har från och med 1 januari 2020 upphandlat sotning av entreprenören Sotning och ventilation i Kronoberg AB. Det är samma sotare som tidigare utfört sotning hos Skorstensfejarmästarna Syd AB.

Som fastighetsägare så får du meddelande om när sotaren planerar att komma till dig. Om man ej kan passa angiven tid ska man som fastighetsägare själv arrangera så att sotaren får tillträde till de delar av fastigheten han/hon behöver för att utföra sotningen.

Om tillträde inte kan lämnas på den aviserade tiden ska fastighetsägaren så snart som möjligt kontakta sotaren. Observera att det måste finnas särkilda skäl för att ändra aviserad tid. Som särskilda skäl räknas hastigt påkommen sjukdom eller jämförbart speciellt förhållande och då är det möjligt att ändra tiden utan att behöva betala extra.

Resor, eget arbete, önskemål att själv vara med vid sotningstillfället medmera räknas INTE som särkilda skäl och om sotningen inte kan utföras vid angiven tid så debiteras fastighetsägaren enligt prislista.

Anmäl förändring

Som fastighetsägare är du skyldig att anmäla förändringar till sotningsdistriktet, till exempel vid ägarbyte på fastighet med eldstad, om du byter till bergvärme eller ändrar bränsleslag till ved, pellets eller dylikt.

Vem får sota?

Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av Värnamo kommun. Sotaren håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags. Du kan själv välja någon annan sotare men måste då ansöka om dispens för annan behörig sotare. Du kan också välja att sota själv.

Vad kostar sotningen?

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutar om taxan (priset) för sotningen. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner.

Vad ska sotas?

Alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler ska sotas. Undantaget är de förbränningsanordningar som är till enbart för eldning av gas. Vid sotning tar man bort brännbara beläggningar för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.  

Exempel på förbränningsanordningar som ska sotas:

  • värmepanna som eldas med ved, pellets, flis, olja eller gas
  • köksspisar som eldas med fasta bränslen
  • eldstäder
  • imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Köksfläkten behöver inte sotas

Imkanalen, det vill säga köksfläkten i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen göras ren med jämna mellanrum. Det är fastighetsägaren som ansvarar för rengöring av imkanalen. Rengöring av imkanal kan ge rätt till rutavdrag. 

En anläggning som inte används behöver inte sotas

En anläggning som inte används behöver inte sotas. Detta ska dock meddelas till skorstensfejarmästaren i din kommun. Innan anläggningen börjar användas igen ska en brandskyddskontroll göras.  

Hur ofta ska det sotas?

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska sotas (frister).

Du kan själv välja om du vill att det ska sotas oftare men då gäller inte taxan utan då kommer du överens om ett pris med den person som utför arbetet. Sotning som sker utöver den obligatoriska sotningen kan ge rätt till rutavdrag. Det gäller även för rengöring av imkanal (köksfläkt) i privatbostad.  

Senast granskad:
2020-06-12

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp