Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kulturhistorisk bebyggelse

Bebyggelse utgör en stor del av vår gemensamma identitet och vårt kulturarv. Traditionell bebyggelse på landsbygden likväl som en rik variation i stadsmiljön bidrar till kontinuitet och historiskt perspektiv. Det är därför viktigt att värna om kulturmiljön från alla olika tider. Förändringar, som exempelvis om- och tillbyggnader, ska därför göras med varsamhet så att bebyggelsen och deras kulturvärden får finnas kvar.

Plan- och bygglagen

All bebyggelse, oavsett ålder, omfattas idag av plan- och bygglagens (PBL) varsamhetskrav. Enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer som är särskilt värdefulla kan också omfattas av ett förbud mot förvanskning. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Bestämmelsen om varsamhet och förbud mot förvanskning i PBL riktar sig i första hand till till dig som ägare av byggnaden och gäller oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte.

Att tänka på vid förändringar

Som fastighetsägare kan du vid underhåll och ändring av din byggnad utgå från byggnadens egna förutsättningar genom att:

  • begränsa ingreppen, bevara och reparera det som fungerar
  • söka lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning, karaktär, arkitektur och tekniska utförande både i helhet och i detaljer
  • välja lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och som i framtiden medger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp
  • skaffa sig kunskap om sin byggnad genom antikvarisk hjälp.

Skyddad bebyggelse

Kommunen kan i förväg ta ställning till om en byggnad eller bebyggelsemiljö anses vara särskilt värdefull. I en detaljplan över ett område kan bestämmelser införas, till exempel att en byggnad inte får rivas eller förvanskas.

Om en byggnad är skyddad i detaljplanen har du som fastighetsägare skyldighet att göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen innan underhållsarbete utförs. Kommunen gör en bedömning om det finns kulturvärden att bevaka och kan i vissa fall kräva att en sakkunnig kontrollant i kulturvärden medverkar i projektet.

Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Senast granskad:
2019-11-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp