Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Riva, rivningslov

Här hittar du exempel på i vilka situationer du är skyldig att söka rivningslov. Besök också bygglovsguiden som du finner under Mer information. Där kan du få svar på många av dina frågor.

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Krav på rivningslov gäller även när en del av en byggnad rivs.

När du river en byggnad eller delar av en byggnad som inte är en komplement­byggnad eller en ekonomibyggnad utanför ett område som omfattas av detaljplan krävs det istället en anmälan. Detta gäller exempelvis bostadshus och industribyggnader.

Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du fortfarande är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Handlingar inlämnas i ett pappersexemplar. Ritningar större än A3-format inlämnas i två exemplar.

  • Ifylld och signerad ansökningsblankett.
  • Utsedd kontrollansvarig.
  • Situationsplan i skala 1:400 där det som ska rivas är markerat.
  • Kontrollplan för rivning.
  • Redovisning av rivningsmaterial samt miljöfarligt avfall.
  • Kompletterande uppgifter som kan vara till hjälp vid handläggningen såsom till exempel bilder på byggnaden som ska rivas.

Det är viktigt att skicka med rätt och kompletta handlingar vid en ansökan om lov eller anmälan. Ritningar och övriga underlag ska alltid vara fackmässigt utfört, tydligt och lättläst. Kontrollera att ritningarna är utförda, måttsatta och utskrivna i rätt skala samt att måttsättning till gränser och byggnader finns med innan de skickas in.

Kontakta samhällsbyggnads­förvaltningen om du är osäker på vilka handlingar som krävs i ditt fall.

Beställning och information om kartunderlag hittar du på sidan Kartunderlag.

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått rivningslov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för oss att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Vi bedömer till exempel byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet, brandsäkerhet, bullerskydd och energihushållning. Vi bedömer också byggnadsverkets skydd för hygien, hälsa och miljö.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Där står också vilka krav på bygget som kan finnas i annan lagstiftning.

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att samhällsbyggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Om kraven för slutbesked inte uppfylls får nämnden under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked i avvaktan på ett slutligt slutbesked. Vid byggåtgärder får du normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked.

Nämnden har dock en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Påbörjas en åtgärd utan startbesked har nämnden skyldighet att besluta om en byggsanktionsavgift. Avgifterna är förutbestämda och höga. Kontrollera därför att du har de myndighetsbeslut som krävs. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.

Senast granskad:
2019-11-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp