Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Rivningsanmälan

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva göra en rivningsanmälan.

Du behöver göra en anmälan om

 • du vill riva en enkel byggnad, eller del av byggnad, som får byggas utan bygglov eller anmälan inom detaljplanelagt område
 • du vill riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad, men ligger utanför detaljplanelagt område.

Du behöver alltid rivningslov om

 • du vill riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område.
 • du vill riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område.
 • du vill flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov).

Läs mer om Rivningslov.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid:

Cirka 1 - 4 veckor

Kostnad:

Cirka 1000 kr per byggnad

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • Tillverkarens specifikation av hissen
 • Plan- och sektionsritningar Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Så här gör du

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan. Vilken karta du behöver beställa för ditt projekt ser du på denna sida. Du kan sedan själv rita in ditt byggprojekt i kartan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du i de flesta fall upprätta din situationsplan på en projekteringskarta eller nybyggnadskarta i skala 1:400. Det kan exempelvis vara läget på tomten eller storlek på befintliga byggnader som behöver mätas in.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden eller vid lov för mur/plank inom detaljplanerat område räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i skalan 1:400. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • Det är åtgärdens ytterväggar som ska ritas in, inte betongplattan eller taket (om inte taket har ett överhäng på mer än 0,5 meter).
 • Alla sidors mått ska redovisas för åtgärden.
 • Avstånd från tomtgränser. Linjen som visar avståndet ska vara en rät vinkel, det vill säga 90 grader från tomtgränsen.

Du kan själv rita in ditt byggprojekt i kartan.

Kontrollplanen är viktig!

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gör en kort beskrivning av vad du planerar att riva. I beskrivningen ska du ange:

 • Vilken typ av byggnad som ska rivas
 • Vilket användningsområde byggnaden har eller har haft
 • Hur stor area den del som ska rivas har

Om du har möjlighet år du gärna även bifoga ett fotografi eller äldre ritningar på byggnaden!

En rivningsplan utgår från att du gör en inventering av förväntade avfallsmängder, avfallstyper och hur du ska ta hand om dem.

Den mest grundläggande sorteringen är:

 • Farligt avfall - Material som kan vara skadligt för människor, djur och miljö och därför ska lämnas till en särskild insamling
 • Återanvändning - Material som kan användas igen
 • Återvinning - Material som kan bli nytt material
 • Förbränning - Material som kan förbrännas för att omvandlas till ny energi
 • Deponi - Material som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan! Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo