Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Undantag från bygglovsplikt

När det handlar om en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från bygglovsplikten. Det finns många regler och undantag när det gäller åtgärder inom byggprocessen. Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss innan du påbörjar den åtgärd du hade tänkt dig, för att säkerställa att du vet vad du ska göra.

Trots att det finns bygglovsbefriade åtgärder är det bra att veta att:

 • I detaljplan och områdesbestämmelser kan det finnas bestämmelser som innebär att en bygglovsbefriad åtgärd ändå kräver bygglov (exempelvis i detaljplan för Herrgården, Vandalorum).
 • Om åtgärden ska utföras i bebyggelseområden eller på byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs bygglov.
 • Om åtgärden ska utföras inom strandskyddat område krävs det i de flesta fall strandskyddsdispens.
 • För att utföra vissa bygglovbefriade åtgärder kan det krävas en bygganmälan.
 • Observera att byggnaden måste vara 4,5 meter ifrån fastighetsgränsen som gränsar mot gata, väg, park eller kommunalägd mark. Annars krävs det alltid bygglov.

Reglerna skiljer sig också åt om du bor inom detaljplanelagt område, sammanhållen bebyggelse eller på landsbygd.

En kort beskrivning om vad områdena innebär:

 • Detaljplanelagt område – i princip alla områden med tät bebyggelse är detaljplanerade.
 • Sammanhållen bebyggelse - en bebyggelsegrupp utanför detaljplanelagt område som består av minst 10 hus där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark eller liknande.
 • Landsbygd – gles bebyggelse.

Är du osäker på om du bor inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss.

Detta gäller för följande åtgärder

En altan som byggs till ett bostadshus eller ett komplementbostadshus är undantagen från krav på bygglov om den inte påverkar byggnadens utseende avsevärt, inte räknas som en tillbyggnad eller nybyggnad och om den uppfyller följande villkor:  

 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen måste vara inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.

Innan du påbörjar åtgärden inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse måste du göra en bygganmälan.

Har du idag en befintlig altan med ett skärmtak kan du ansöka om bygglov för inglasning av befintlig altan. Saknar du skärmtak räknas åtgärden som en tillbyggnad vilket du ansöker om bygglov för. Du behöver även ansöka om bygglov för tillbyggnad för åtgärden om du skall riva bort befintlig altan och exempelvis gjuta ny platta.

I bostadshusets omedelbara närhet får du förutom friggebod även uppföra ett eller fler så kallade attefallshus. Det finns två typer av attefalls hus.

 • Komplementbyggnad
  Exempelvis garage, förråd, växthus, bastu, vedskjul. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.
 • Komplementbostadshus
  Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Kräver alltid en bygganmälan.

Byggnadens höjd får vara högst 4,0 meter till taknock.

Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Det krävs dock alltid bygglov om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från gata, väg, park eller kommunalägd mark.

Innan du påbörjar åtgärden inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse måste du göra en bygganmälan.

Bryggor är bygglovpliktiga om de ingår i en småbåtshamn eller ett friluftsbad.

Enstaka bryggor som ska betjäna en enstaka fastighet är bygglovsbefriad.

Obs! Strandskyddsdispens krävs alltid inom strandskyddat område.

I bostadshusets omedelbara närhet får du uppföra en eller flera friggebodar utan något bygglov eller någon bygganmälan. Observera att det ska vara en fristående komplementbyggnad.

Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvadratmeter.

Friggebodens höjd får vara högst 3,0 meter till taknock.

Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Det krävs dock alltid bygglov om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från gata, väg, park eller kommunalägd mark.

Det krävs inte bygglov för att i ett befintligt enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs däremot en bygganmälan. För att åtgärden skall vara undantagen bygglovsplikten skall den uppfylla följande:

 • Det får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
 • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats inom en fastighet där det finns upp till två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Följande skall uppfyllas:

 • På fastigheten finns det endast upp till två enbostadshus eller ett tvåbostadshus.
 • Parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov.
 • Att parkeringsplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Normalt krävs det bygglov för ett skrämtak då det räknas som en tillbyggnad.

Under vissa förutsättningar finns det undantag från bygglovsplikten när det kommer till en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket får högst vara 15,0 kvadratmeter.
 • Det ska sättas upp över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.

Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Det krävs dock alltid bygglov om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från gata, väg, park eller kommunalägd mark.

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Det krävs oftast inte bygglov för att bygga en eller två takkupor. Det kan däremot krävas en bygganmälan för åtgärden.

Följande skall uppfyllas:

 • De får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Det får högst finnas två takkupor på bostadshuset efter uppförandet.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

En så kallad attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Det kan däremot krävas en anmälan för åtgärden.

Följande ska uppfyllas:

 • Tillbyggnaden får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus (som inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare).
 • Den får högst vara 15 kvadratmeter i bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Det krävs dock alltid bygglov om åtgärden placeras närmre än 4,5 meter från gata, väg, park eller kommunalägd mark.

Tillbyggnaden måste följa gällande detaljplan, detta gäller även beträffande avstånd från fastighetsgräns.

Om det inte finns något avstånd reglerat i detaljplan får byggnaden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Det krävs dock alltid bygglov om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från gata, väg, park eller kommunalägd mark.

Innan du påbörjar åtgärden måste du göra en bygganmälan om åtgärden innebär att exempelvis konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Andra exempel är om tillbyggnaden innebär en installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation eller för en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i byggnaden. Om tillbyggnaden väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden krävs också anmälan.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar.

Följande ska vara uppfyllt för att det ska vara undantaget bygglovsplikten:

 • Det ska placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Det ska vara av säsongskaraktär (under den tid av året de inte används).
 • Det får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det får inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende inom områden med detaljplan. Det finns dock undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta:

 • Färg
 • Fasadbeklädnad
 • Taktäckningsmaterial

För att veta om undantaget från lovplikt gäller måste det göras en bedömning i varje enskilt fall om den tänkta förändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om byggnaden eller området har en speciell, enhetlig eller tidstypisk karaktär krävs det oftast en mindre ändring för att karaktären ska ändras väsentligt än för andra byggnader eller områden.

Fasadändringar som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga.

Det kan till exempel krävas anmälan om åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt. Fasadändringar kan även kräva anmälan om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, till exempel om en träfasad byts till en tegelfasad eller papptak byts till betongpannor.

Landsbygd – utanför sammanhållen bebyggelse

Många åtgärder utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplan är bygglovbefriade. Du behöver inte bygglov för mindre tillbyggnader, små komplementbyggnader eller murar och plank i bostadshusets omedelbara närhet. Samhällsbyggnadsnämndens tolkning av bestämmelserna om liten tillbyggnad och små komplementbyggnader är följande.

 • Du får göra en tillbyggnad av huvudbyggnad om högst 50 kvadratmeter eller 50% av den befintliga huvudbyggnadens byggnadsarea (det som först infaller). Tillbyggnaden får inte dominera över befintlig bebyggelse. När du gjort denna tillbyggnad kan du inte bygga till mer utan att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

 • Du får göra en tillbyggnad av komplementbyggnader till bostadshuset om högst 25 kvadratmeter eller 50% av den befintliga komplementbyggnadens byggnadsarea (det som först infaller).

 • Du får uppföra en ny komplementbyggnad om högst 40 kvadratmeter eller 50% av den befintliga huvudbyggnadens byggnadsarea (det som först infaller).

Notera dock krav på anmälan vid installation av exempelvis eldstad eller VA.

Läs mer information om installationer på sidan Bygganmälan.

Ekonomibyggnader

På lantbruks- och skogsfastigheter utanför detaljplanelagt område behöver du inte bygglov för att uppföra ekonomibyggnader. Dessa byggnader ska användas till lantbruks- eller skogsverksamhet och ha en tydlig koppling till den näring som bedrivs.

För hobbyverksamhet eller ändrad användning behöver du bygglov.

Strandskydd

De flesta vattennära områden omfattas av strandskydd på mellan 100 och 300 meter från vattnet. För att kunna bygga inom dessa områden behöver du oftast en strandskyddsdispens. Detta gäller även om det finns undantag i bygglovsplikten.

Du hittar mer information om vad som gäller inom strandskydd på sidan Strandskydd.

Senast granskad:
2020-07-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp