Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skyddsjakt, avskjutning

Inom tättbebyggt område får bara de jägare med tillstånd utfärdat av polis bedriva skyddsjakt. Vill privatpersoner ha hjälp av skyddsjägare får de själva stå för eventuella kostnader.

Kontaktcenter kan förmedla kontaktuppgifter till licensierade skyddsjägare.

Fåglar, kaniner och vildsvin

Kaniner är vanligt förekommande i Värnamo. Det kan upplevas störande med kaniner som förstör plantor och gräsmattor. En ökad vildsvinsstam har lett till att vildsvin kommer in i villaträdgårdar och bökar upp gräsmattan. Fåglar så som kråkor, duvor, skator och måsar kan upplevas som störande när de väsnas eller smutsar ner på allmänna platser, uteserveringar och balkonger. Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att freda tomt och gård från vilda djur som skapar olägenhet nära bostäder.

Kaniner

Förebyggnade åtgärder:

 • Sätt upp hönsnät eller liknande runt de områden du vill skydda. Om staketet sätts intill en häck så räcker det att staketet är 30 cm högt. Om staketet sätts på öppen gräsmatta behöver det vara minst 50 cm högt. Staketet behöver inte grävas ned.
 • Sätt hönsnät eller annat så kaninerna inte kommer in under altaner, trappor, friggebodar med mera.
 • Sprid ut medel som avskräcker kaniner i trädgården. De finns att köpa i handeln.
 • Plocka bort fallfrukt.
 • Lägg inte fallfrukt i närliggande skogspartier.
 • Kontrollera att din kompost är skadedjurssäker.

Avskjutning av kaniner

En avskjutning i form av skyddsjakt löser sällan problemet annat än tillfälligt. Inom detaljplanelagt område får bara jägare med tillstånd bedriva skyddsjakt. Värnamo kommun bedriver viss avskjutning på vilda kaniner inom kommunal mark. Kommunen tar gärna emot information ifall man hittar kaninbon i parkområden. Kommunen vidtar inga åtgärder ifall man hittar bon på sin egen tomt. Inom detaljplanelagt område får fastighetsägaren fånga in kaniner. Avlivning får inte ske inom detaljplanelagt område eller på annans mark.

Vildsvin

Förebyggnade åtgärder:

 • Plocka upp allt ätbart för vildsvinen så som fallfrukt och ekollon.
 • Kontrollera att din kompost är skadedjurssäker och inte luktar.
 • Lägg inte fallfrukt och trädgårdsavfall i närliggande skogspartier.
 • Fågelfrö på marken kan locka till sig vildsvin.
 • Sätt upp ett staket eller elstängsel runt din fastighet. Staketet bör vara minst 1 meter högt och mellanrum mellan brädor och/eller mellan mark och staket bör inte överstiga 5 cm. Elstängsel kan vara cirka 30 cm högt. Elstängsel ska vara väl utmarkerat och användas med stor försiktighet, exempelvis bara vara igång nattetid. Fastighetsägaren får själv bekosta och sätta upp elstängsel/staketet.
 • För att skydda värdefulla rabatter kan man lägga armeringsmatta över rabatten.
 • Stör dem med ljud som låter som en smällare/skott eller med en hund.

Möte med vildsvin

Vildsvin är inte farliga men lösa hundar kan irritera dem och det händer att hundar skadas under jakt eller om de springer lösa. Håll hunden kopplad om du rastar den i områden där många vildsvin har observerats. Om du möter vildsvin kan du skrämma iväg det genom att ropa högt och vifta med armarna.

Avskjutning av vildsvin

Vildsvin skjuts inte i trädgårdarna eller där det finns risk att människor och andra djur vistas. Risken finns att man missar eller att kulan går igenom vildsvinet och fortsätter flera hundra meter. Det riskerar att skottskada andra människor och djur. Vildsvin hanteras normalt inte av de kommunala skyttarna, men under speciella omständigheter kan kommunen kontaktas för råd.

Om vildsvin blir ett alltför stort problem kan det vara lämpligt att vända sig till ägare/jakträttsinnehavare av närliggande jord- eller skogsfastigheter för att höra om man på den fastigheten kan bedriva jakten på annat sätt för att minska risken för störningar i området. Det är markägarens ansvar att hålla koll på vildsvinsstammen och eventuellt bedriva skyddsjakt. Jakt med hund är det mest effektiva jaktmetoden för vildsvin. Jakt med hund får ske mellan 1 augusti till 31 januari. När jakt får ske är reglerat i lag och förordning. Jakt undviks gärna nära samhällen eller där man vet att människor vistas ofta exempelvis friluftsområden.

Att sätta upp fällor för att fånga vildsvinen är tidsödande. Ofta lockar man djuren till fällan med mat och vildsvin återvänder till platser där de en gång har känt lukten av mat eller hittat mat.

Fåglar

Förebyggande åtgärder:

 • Undvik matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset, det lockar även till sig större fåglar till området.
 • Släng inte matrester utomhus.
 • Var noggrann med avfallshantering. Detta betyder stängda soptunnor och komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
 • Sätt upp nät, piggar, plåtar, vajrar som hindrar fåglarna att bygga bo och häcka på fastigheten.
 • Ta bort fågelbon och ägg från tak och hängrännor. Detta görs med 14 dagars intervall under mars-juli.
 • Uppsättning av fågelattrapper eller roterande föremål som kan störa fåglarna.

Det är fastighetsägaren, det vill säga du eller det bostadsbolag du bor hos eller din bostadsrättsförening som har ansvar för att förebygga störningar från fåglar.

Avskjutning av fåglar

Att låta skjuta fåglar för att minska beståndet är ingen bra metod, det löser inte problemet på lång sikt. Om inget annat görs är risken stor att det snart är lika många fåglar igen. Viss avskjutning sker på kommunal mark.

Olägenheter för människors hälsa

 • Fåglar, vildkaniner och vildsvin bedöms inte tillhöra de arter som normalt betraktas som skadedjur vilka kan medföra risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition, som exempel kan nämnas störningar från vilda fåglar i bostadsområden och i parker och på torg. Enligt två rättsfall från 2006 och 2010 som gällde fågelstörningar, gjordes bedömningen att det inte innebar olägenhet enligt miljöbalkens mening, trots att det hade rört sig om tusentals fåglar.
 • Begreppet ”olägenhet för människors hälsa” i miljöbalken avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människans hälsa menligt och som inte är tillfällig.
 • När det gäller skadedjur utomhus anger lagstiftningen att åtgärder ska vidtas endast om det finns hälsorisker dvs. smittspridning eller liknande som inte är liten eller tillfällig. Enligt miljöbalken är det ägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att vidta åtgärder.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den inverkan på välbefinnandet du som boende eller fastighetsägare kan uppleva i samband med att fåglar, kaniner eller vildsvin orsakar skadegörelse på växtligheten i en villaträdgård inte innebär störning enligt lagens mening och ingår därför inte samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsområden.

Senast granskad:
2019-08-21

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp