Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Så här svarade Värnamoborna om hållbar stadsutveckling

Nästan 1 800 personer svarade på Värnamo kommuns och Lunds universitets enkät om hållbar stadsutveckling. Ett stort tack till alla er som tog er tid att svara på våra frågor. Nästa steg blir att intervjua ett 20-tal personer som får berätta lite mer om hur de tänker kring stadsutveckling.

Totalt svarade 1 765 personer i alla åldrar, från skolålder till 70 år och äldre, på enkäten, som gick ut via kommunens webbplats i slutet av februari. Frågorna handlade till exempel om vad invånare i Värnamo och besökare tycker är viktigt i valet om hur man ska bo, om det är bra med parkeringsavgifter, när man väljer cykel respektive bil, hur man ser på kollektivtrafik och gemensam bilpool och hur viktigt det är med grönområdet nära bostaden.

Nu har Lunds universitet gjort en första sammanställning av enkätsvaren och den visar bland annat att:

  • förutom att för tillfället jobba hemifrån, så tar majoriteten cykel eller bil till jobbet,
  • för många har resandet minskat drastiskt på grund av pandemin,
  • Värnamoborna bedömer det som smidigare att cykla än att ta bussen,
  • många förespråkar mindre bussar i Värnamo, som kan köra på andra platser än de stora bussarna kör i dag, till exempel in i bostadsområden,
  • väldigt många trivs vid sin bostad, närhet till naturområden spelar en viktig roll,
  • många[PR1] har det lugnt och skönt vid sin bostad, medan andra har problem med främst ljudföroreningar från trafiken,
  • många påpekar att de har behov av bättre miljöhus i sin närmiljö för källsortering och återvinning,
  • det råder viss oro kring att kommunen planerar att bygga bostäder på grönområden eller på åkermark, samtidigt uppskattas möjligheter till nya bostäder med olika bostadsformer.

De flesta bor i staden

Av de som svarade bor en majoritet, 1 179 stycken, i Värnamo stad. Men även personer som bor i en annan kommun än Värnamo svarade på enkäten, drygt 140.

Åldersmässigt fördelar de som svarade sig ganska jämnt i åldrarna 20-69 år, och glädjande är att nästan var fjärde, 401 stycken, är under 20 år.

Ett 20-tal personer har anmält intresse till att bli intervjuade av Lunds universitet för att berätta mer om sina tankar kring hållbar stadsplanering. De intervjuerna kommer att genomföras till hösten.

Bredda förståelsen

Resultatet av enkäten kommer att presenteras på kommun.varnamo.se framöver och också i olika forskningssammanhang under hösten.

- Med det här projektet, som vi gör tillsammans med Lunds universitet, vill vi veta vad kommunmedborgarna tycker om kommunens sätt att planera samhället utifrån ett hållbarhetstänk.

- Vi vill samtidigt bredda förståelsen för samhällsplanering genom att medborgarna får fundera kring sitt eget boende, sina resvanor och hur de kan bidra till omställning och en mer hållbar framtid, säger Peter Ringberg, exploateringsingenjör i Värnamo kommun.