Publicerat:

Cykelenkäten - vi har en vinnare och ett resultat

Bild: Patrice Wahlin vann cykelhjälmen Hövding genom att svara på enkäten.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten om cykling. Totalt svarade 119 Värnamobor på cykelenkäten som gick ut via kommunens webbplats i juni. Enkäten handlade om hur Värnamo kan bli en ännu bättre cykelstad.

Det som särskilt framträder är den ovärderliga kunskap som Värnamoborna har inom området. Även att det finns en vilja att cykla i större utsträckning och att satsningar i stadens cykelinfrastruktur hade bidragit till det.

- Det är viktigt att det finns trygga cykelbanor till tätorten från andra orter. Även att kommunen underhåller cykelbanorna hela året, säger Patrice Wahlin vinnare av cykelhjälmen Hövding.

Så här svarade Värnamoborna

Vad skulle få dig att cykla mer?

  • 81 personer svarade sammanhängande cykelvägnät.
  • 77 personer svarade fler separerade cykelvägar.
  • 66 personer svarade bättre möjligheter att ställa cykeln på en väderskyddad plats med möjlighet att låsa fast den.
  • 15 personer svarade att cykelgarage, bättre möjlighet att duscha och byta om på arbetsplats och skola, samt bättre belysning skulle bidra till att oftare välja cykeln.

Övriga synpunkter

  • Flera framför önskemål om tydligt separerade cykelvägar och att cykelvägnätet behöver utvecklas.
  • Aspekten att om man ska vara villig att investera i en dyrare cykel så som lådcykel eller elcykel så måste det finnas säkra cykelparkeringar på strategiska platser i staden.
  • Området framför järnvägsstationen upplevs som svår och otrygg för cyklister.
  • Synpunkter rörande Viadukten och cykel- och gångtunneln under järnvägen har kommit in. Den centrala förbindelsen är viktig för cyklister och kopplingar bör ses över.
  • Flera synpunkter saknar direkt koppling till staden. Synpunkterna handlar primärt om att kunna ta sig från stadens omland in till Värnamo med cykel.

Vad händer nu?

Inkomna synpunkter kommer nu att fördelas ut till berörda avdelningar inom kommunens organisation. De strategiska mer övergripande synpunkterna kommer att behandlas i den nya fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad. Alla beslut inom stadsutveckling, till exempel detaljplaner och bygglov, måste förhålla sig till kommunens översiktsplan.

Mer om den nya fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad hittar du på sidan Fördjupning Värnamo stad.

De synpunkter som berör utveckling på en specifik plats kommer att tas upp i kommande cykelstrategi och genom en framtida åtgärdsplan. Ambitionen är att utvecklingsförslag ska listas och tidsättas ihop med budget.

Slutligen, de synpunkter som berör drift av stadens nuvarande cykelinfrastruktur kommer lämnas till tekniska förvaltningen som ansvarar för underhåll av kommunens vägar.