Publicerat:

Tack för tipsen – här kommer några till

Många ville prata energispartips med energi- och klimatrådgivare Henric Davidsson i kommunens tält under Värnamodagarna. Och några passade på att lämna sitt bästa spartips. Det tackar vi för!

Här är besökarnas bästa energispartips:

 • Vattna blommorna med sköljvattnet från disken.
 • Lämna inte grejor i viloläge.
 • Dra ur kontakter som inte används.
 • Köp smarta lampor.
 • Prata med energirådgivaren.
 • Master slave-kontakt (kontakt där man kan ansluta flera apparater och stänga av alla samtidigt med en på- och avknapp)
 • Sänk innetemperaturen en grad – ta på en tjock tröja i stället.
 • Stäng av vattnet när du tvålar in dig.

Många faktorer styr elpriserna

Höga elpriser nu och i vinter var en av anledningarna till det stora intresset för Henrics kunskaper, såklart. Här förklarar vi något om vad som styr priserna på el.

Elmarknaden och elpriserna påverkas av en mängd faktorer. Mängden regn och vind, utvecklingen på de europeiska energi- och elmarknaderna och överföringskapaciteten i det svenska kraftsystemet är några exempel.

Vad påverkar elens prisutveckling?

El är en vara som handlas på en gemensam europeisk marknad. Priserna styrs utifrån tillgång och efterfrågan i respektive elområde, Förbindelser inom och mellan de europeiska länderna nyttjas så långt som möjligt för att möta efterfrågan till lägsta möjliga kostnad. Sverige och Norden påverkas av elpriserna på kontinenten då vi är tätt sammankopplade med det kontinentala elsystemet.

I Europa har elpriset drivits upp till rekordhöga nivåer framför allt beroende på höga gas- och kolpriser. Det orsakades initialt av att efterfrågan på gas ökat strukturellt på grund av omställningen av kraftsystemet, men kortsiktigt också av den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin. Utvecklingen med höga priser på el i Europa påverkar Sverige och Norden genom de många förbindelserna som finns mellan områdena och framför allt påverkas de södra delarna av Sverige.

Hur kan gas-, olje- och kolpriset i andra länder påverka elpriset hos oss, framförallt i södra Sverige?

Sverige är sammankopplat med flera länder inom Europa, där olika typer av fossila bränslen fortfarande har en roll inom elproduktionen, bland annat Polen och Tyskland. Genom att vi delar samma marknad som dem, kommer utbyten mellan länderna och prissättningen av energin samvariera – i vissa perioder är denna tendens tydlig och i andra perioder mindre tydlig. Från ett nordiskt perspektiv ser vi en samvariation med kontinenten i perioder när vår regionala försörjningssituation är något svagare, till exempel vid så kallade torrår (med minskad tillrinning till vattenmagasinen) eller i samband med större eller mer långvariga revisioner eller avställningar av kärnkraftverk eller andra betydande produktionsanläggningar.

Hur länge kommer vi ha högre priser?

De höga priserna som vi har sett under inledningen av 2022 beror i mycket hög grad av kraftigt stigande globala bränslepriser. Initialt följde dessa av ökad efterfrågan i återhämtningen från pandemin och vissa flaskhalsar i produktion och transport av bränslen. Sedan februari månad har utvecklingen förstärkts i spåren av kriget i Ukraina och den stora osäkerheten kring Rysslands fortsatta roll i den globala energiförsörjningen. Att göra en bedömning hur denna kommer att utvecklas långsiktigt är mycket svårt, men vi kan konstatera att aktörerna i den nordiska elmarknaden för närvarande ser väsentligt högre priser för de kommande 12-18 månaderna än vad som varit normalt de senaste 10 åren.

Elområden och prisskillnader

Ibland är det olika priser i de olika elområdena. Det beror på att marknaden efterfrågar mer el än det går att överföra. När elområden får olika elpris beror det på att marknadens efterfrågan på att överföra el mellan elområdena överstiger den tillgängliga överföringskapaciteten i nätet. I södra Sverige är efterfrågan på el hög i förhållande till hur mycket produktion som finns och när överföringskapaciteten inte räcker till för att transportera så mycket el som efterfrågas blir priset högre än i till exempel Sveriges norra elområden.

Källa: svk.se (Svenska kraftnäts webbplats)

Fler energispartips

Det finns inte mycket du kan göra för att påverkan elpriset, men du kan påverka din konsumtion av elen! Förutom de kloka tips som kom in under Värnamodagarna, kan vi tipsa om detta:

 • Gör en husesyn, finns det apparater, el-element mm som står på i onödan
 • Har du rätt huvudsäkring (desto högre huvudsäkring desto dyrare abonnemang (sparar ingen el men pengar)
 • Är kylskåpet tätt? Kolla packningar
 • Installera snålspolande munstycken, sparar både vatten och kWh
 • Se över ditt värmesystem, är det rätt injusterat?
 • Rengör ventilationskanaler
 • Rengör/byt filter i ventilationen / luftvärmepumpen
 • Duscha istället för att bada
 • Tilläggsisolera vinden
 • Se över fönster, tätningslister

Lycka till med dina åtgärder och tack för att du bidrar till att minska energiförbrukningen!

En man står framför en stor skrivtavla och skriver på den.

Kommundirektören Ulf Svensson passade på att dela med sig av ett tips för att minska elförbrukningen.