Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Så gick tävlingen till

Tävlingen om vilka som ska få bygga bostäder i tre kvarter på Mossleplatån och hur de ska se ut är klar.

På onsdagen presenterades vinnarna. GBJ Bygg kommer att köpa marken och bygga i två av kvarteren och Ekeblad Bostad köper och bygger i det tredje.

Det är första gången som Värnamo kommun utlyser en markanvisningstävling på det här sättet. Mycket fokus har lagts på hållbarhet och gestaltning.

Läs mer om vinnarna och tankarna med den nya stadsdelen i nyheten GBJ Bygg och Ekeblads Bostad vann tävlingen om Mossle.

Läs mer om de vinnande bidragen och se skisser i nyheten Så ska de nya kvarteren på Mossleplatån se ut.

Så gick tävlingen till

I ett första steg bjöds byggherrar in till en prekvalificering, som utgick från ekonomisk stabilitet, referensprojekt och presenterad miljö- och hållbarhetsstrategi.

En bedömningsgrupp utsåg tre byggherrar för respektive kvarteren A och B, som gick vidare till steg två (samma byggherre kunde bli aktuell för mer än ett av kvarteren). På kvarter C kom det in två anbud och båda dessa gick vidare till steg två.

Byggherrarna valdes utifrån den köpeskilling som de lämnat under förutsättning att de klarade kvalificeringskraven. De utvalda byggherrarna skissade och gestaltade respektive kvarter. I skissen ingick både byggnader och utemiljö.

Samma bedömningsgrupp utsåg förslag till vinnare för respektive kvarter utifrån en fastställd poängsättning.

Kriterier och arbetsgrupp

I bedömningen av tävlingsbidragen har arbetsgruppen till exempel tagit hänsyn till arkitektonisk kvalitet, utformning av gårdar och tomtmark, gestaltning av utemiljön, långsiktig hållbarhet (till exempel byggnadsmaterial, energisystem, energieffektivitet, energikälla) samt köpeskilling.

Bedömningsgruppen består av Jan Lindeberg, mark- och exploateringschef, Marie-Louise Svensson, projektledare, Jonny Engström, plan- och byggchef, Henrik Storm, stadsarkitekt, Kristoffer Lideberg, planarkitekt, Linus Enochson, projektör park-grönyta och Martina Palm, miljöstrateg.

Slutliga bedömningar

I steg två bedömde gruppen gestaltning och hållbarhet och miljö och så här lyder bedömningarna i sin helhet:

KVARTER A

Bedömning gestaltning

GBJ Bygg ABs förslag håller en mycket hög nivå på gestaltning av byggnader och utemiljö. Ett boende mellan lägenheten och villan med kvaliteter som passar olika ålderskategorier och målgrupper. Den övergripande gestaltningsidén är väl anpassad till platsen och möter kringliggande natur och angränsande villakvarter på ett mycket bra sätt. Miljön upplevs som mycket grön med gräsarmering på infarter, sedumtak och med växtlighet som lockar till utevistelse. Förslaget innehåller både privata ytor för utevistelse och en större gemensam gård för lek och social samvaro.

Skalan på föreslagen bebyggelse är väl lämpad till platsen och fina taksiluetter bidrar till goda solförhållanden. Husens varierade placering, dess indragna fasader och väl placerade takkupor bidrar till ett upplevelserikt och gott helhetsintryck.

Bedömning Hållbarhet och miljö

GBJ Bygg AB projekterar efter Miljöbyggnad Silver. Fasad och delar av konstruktionen kommer bestå av trä och bottenplattan uppförs med ECO-betong. Varje bostad förses med individuell mätning av vatten, värme och el och förbereds för solceller. Husen uppfyller Boverkets energiklass B och GBJ Bygg AB är certifierade enligt BKMA (byggföretagens kvalitetsledningssystem). En miljöplan finns som ämnar minimera transporter och energiförbrukning under byggskedet.

GBJ Bygg AB har valt att samarbeta ned Grannboxen för att erbjuda de boende ett gemensamt utbud av basverktyg.

KVARTER B

Bedömning gestaltning

GBJ Bygg ABs förslag håller en mycket hög nivå på gestaltning av byggnader och utemiljö. Ett boende mellan lägenheten och villan med kvaliteter som passar olika ålderskategorier och målgrupper. Den övergripande gestaltningsidén är väl anpassad till platsen och möter kringliggande natur och angränsande villakvarter på ett mycket bra sätt. Miljön upplevs som mycket grön med gräsarmering på infarter, sedumtak och med växtlighet som lockar till utevistelse. Förslaget innehåller både privata ytor för utevistelse och en större gemensam gård för lek och social samvaro.

Skalan på föreslagen bebyggelse är väl lämpad till platsen och fina taksiluetter bidrar till goda solförhållanden. Husens varierade placering, dess indragna fasader och väl placerade takkupor bidrar till ett upplevelserikt och gott helhetsintryck.

Bedömning Hållbarhet och miljö

GBJ Bygg AB projekterar efter Miljöbyggnad Silver. Fasad och delar av konstruktionen kommer bestå av trä och bottenplattan uppförs med ECO-betong. Varje bostad förses med individuell mätning av vatten, värme och el och förbereds för solceller. Husen uppfyller Boverkets energiklass B och GBJ Bygg AB är certifierade enligt BKMA (byggföretagens kvalitetsledningssystem). En miljöplan finns som ämnar minimera transporter och energiförbrukning under byggskedet.

GBJ Bygg AB har valt att samarbeta ned Grannboxen för att erbjuda de boende ett gemensamt utbud av basverktyg.

KVARTER C

Bedömning gestaltning

Ekeblad Bostad AB presenterar ett spännande förslag till byggnation med höga gestaltningsmässiga kvaliteter. Inspirationen har med fördel hämtats från småländsk byggnadstradition i trä, men förslaget ger ändå ett modernt och representativt uttryck. Sågbandstaket ger en fin och uppbruten taksiluett som kommer bidra till igenkänning för bilister som angör staden från riksväg 27.

Byggnaderna innehåller bra variation på lägenhetsstorlekar och i utemiljön finns goda möjligheter för lek, rörelse och utevistelse för både äldre och yngre. Ett väl sammanhållet förslag med enhetlig färg och form ger ett sammanhållet och vackert intryck

Bedömning Hållbarhet och miljö

Ekeblad Bostads AB väljer främst trä i stomme och fasad samt verkar för att minska miljöbelastning genom att använda färger som är fria från lösningsmedel och plastartiklar. Bygget sker utan PVC-material och utan tätskikt med hormonstörande ämnen. Ekeblad Bostads AB ställer även krav på Förnybar energi på byggarbetsplatsen, solceller installeras på taken och krav ställs på att minst den tyngsta leveransen (stommen) transporteras med förnybar energi.

Samtliga bostäder får luftburen värme- och ventilationssystem med FTX-aggregat kopplat till stadens fjärrvärmenät.

Förslaget presenterar gemensamma odlingsytor på innegården och möjligheter till att använda dagvatten till bevattning och cykeltvätt. För att främja användandet av cykel uppförs ett cykelgarage med mekstation, laddstationer för elcykel och en cykelpool. En palett av nyttoväxter som äppellund, bärbuskar och odlingslådor bidrar till den biologiska mångfalden.

En skiss över Mossleplatån där tre kvarter markerats. Kvarter A ligger lite till höger om mitten av området. Kvarteren B och C ligger längst till höger i bilden.

Skiss över området på Mossleplatån. Här ser du var de tre kvarteren som ingick i tävlingen är belägna.