Publicerat:

Elever visade sina idéer om framtidens Värnamo

Varje år presenterar eleverna på Finnvedengymnasiet som studerar Hållbart samhällsbyggande sina arbeten för kommun. I år handlade det bland annat om ett nytt köpcentrum, trafikåtgärder vid Lagastigen, grönområdet Skogsfållen och bostäder på Ljussevekaområdet.

Eleverna är från klasserna TE20 (år 3) och NA21 (år 2). De läser kursen Hållbart samhällsbyggande 100 p med läraren Martin Röllgårdh.

Samarbetet med kommunen har pågått under flera år, med uppehåll under pandemin. De projektuppgifter som redovisades ingår som ett moment på kursen och eleverna har jobbat med uppgiften under höstterminens senare del.

Uppskattat samarbete

Syftet med samarbetet från skolans sida är att eleverna ska få en inblick i hur samhällsplanering, som eleverna teoretiskt läser om i kurserna, tar sig konkreta uttryck på den lokala nivån i Värnamo.

- Eleverna uppskattar att få jobba med konkreta problem och att kunna få kommentarer och stöd från de som jobbar med frågorna professionellt ökar elevernas motivation och bidrar därmed positivt till deras lärande. Som lärare i ämnen Geografi och Hållbart samhälle är det värdefullt att samarbeta och skapa kontakter med de som jobbar med planeringsfrågor på den lokala nivån eftersom det bidrar till att hålla mig som lärare uppdaterad med aktuell kunskap inom ämnesområdet, säger Martin Röllgårdh.

Nyfikna på tänket

I Värnamo kommun är det Ronja Pertoft, planeringsarkitekt, som har haft kontakten med Finnvedens gymnasiums lärare och elever. Vid besöket på skolan var även Susanne Härenstam med.

- Som kontaktpersonen har min roll varit att vid ett lektionstillfälle komma och prata samhällsplanering med eleverna, berätta vart de kan vända sig med övriga frågor samt boka in presentationstillfället. Med samarbetet vill vi främja ungdomarnas samhällsengagemang och såklart är vi nyfikna på deras nytänk. Ofta kan ju ungdomarnas presentationer vara snarlika pågående projekt hos oss och då kanske det kan hända att vi får in ett nytt perspektiv i det hela, säger Ronja.

”I linje med våra tankar”

Eleverna fick mycket beröm, både för sina förslag och för sättet att presentera dem. En

- Deras tankar ligger väl i linje med frågor som vi jobbar med när det gäller samhällsplanering och visionen. De har fått in delar som social hållbarhet, ekologiska aspekter, tillväxt och variation. Dessutom kastade de ju upp en het fråga, den om köpcentrum och handel i stadskärnan. Det här var mycket spännande och intressant, säger Mikael Karlsson, vice ordförande i kommunstyrelsen, en av dem som var med vid redovisningen.

Elevernas förslag

Några av eleverna presenterade sina arbeten för tjänstepersoner och förtroendevalda i kommunfullmäktigesalen 12 januari. Utöver dem har ytterligare två grupper presenterat sina arbeten på Finnvedengymnasiet 17 januari.

Här är en sammanfattning av arbetena.

Parkeringsplatsen vid Enehagens skola. En flygbild över området som eleverna pratat om. Den visar Enehagens skola längst upp till vänster, en parkeringsplats i mitten och till höger en annan byggnad, Snett rakt genom bilden går Lagastigen. Fyra pilar pekar från ingången till parkeringsplatsen till olika delar av om rådet dit eleverna menar att personer förflyttar sig.

Trafikåtgärder Lagastigen

Eleverna menar att olycksrisken är stor på Lagastigen mellan Enehagsskolan och Finnvedens gymnasium, inte minst sedan viadukten stängdes av. Bilar blandas med gång- och cykeltrafikanter framför allt i början och slutet av skoldagen.

De hade två förslag till förbättringar. Det ena var att flytta övergångsstället vid infarten till parkeringen vid Enehagsskolan 50 meter i riktning mot Finnvedens gymnasium. Det andra var att anlägga en planering mellan trottoaren och parkeringen vid Enehagsskolan för att göra det svårare för gångtrafikanterna att gena över parkeringen och därmed minska trängseln och risken för olyckor. Eleverna resonerade sig fram till att alternativet med en plantering var det bästa alternativet.

Bilden visar en karta över parken Skogsfållen. Runt parken är hus inritade. Genom parken går en streckad linje där eleverna tänker sig ett gångstråk..

Grönområde Skogsfållen. Mörkblåa prickar (belysning), blåa streck (sittplats), ljusblåa prickar (soptunnor), grön cirkel (ängsmark eller blommor, unika växter), L = lekplatsen, F = fotbollsplanen, Svarta markerade område (Värnamos planerade bostäder), Vita streck i grönområde (stigar).

Grönområde Skogsfållen

Eleverna som valt att arbeta med Skogsfållen tycker att det är ett grönområde som skulle kunna användas mer och bättre med en del förändringar. De förslår till exempel att vägen genom området breddas, fler stigar, nya växtarter, fler entréer, belysning utmed vägen, bänkar, lekplats och grillplats.

Förändringarna skulle göra området tillgängligt och det skulle också bidra till en attraktiv och hållbar stadsmiljö.

En kartbild över ett område vid Prostsjön, På kartan finns block i olika färger som visar var hus i olika modeller är inplanerade. Husen står i en cirkel och det är ett grönområde i mitten.

Bostadsområde på Ljusseveka. Här tänker sig eleven att det byggs ett nytt bostadsområde med hus i olika modeller. Blått är fristående villa, gult är kedjehus, orange är större loftgångshus och grönt är loftgångshus.

Bostäder på Ljusseveka 2:1

Eleven som gjort detta arbete hade som mål att presentera ett bostadsområde med varierade bostäder med hög trivsel och ekologisk hållbarhet. Hans lösning var att blanda fristående villor, kedjehus och hus med loftgång. På området fanns gröna delar och många träd. Förslaget innefattade mycket av det som Värnamo kommun arbetar med som varierad bebyggelse, social hållbarhet, integration och hur vi tar hand om vattenmängder till exempel vid ett skyfall.

Förslag till symbol för D5, nytt köpcentrum.

D5 - Köpcentrum

Eleverna som presenterade ett köpcentrum placerat intill väg 27 västerut från centrum räknat hade tagit fasta på Värnamo kommun som en attraktiv plats att leva, bo och verka i och att besöka. Å ena sidan skulle ett köpcentrum locka besökare, å andra sidan skulle Värnamoborna slippa att åka till köpcentrum i till exempel Jönköping eller Helsingborg, framhöll eleverna. Det skulle stödja kommunens vision om att vara en mänsklig tillväxtkommun med 40 000 invånare 2035. Dessutom skulle ett köpcentrum innebära en ny byggnad som skulle bli ett landmärke utöver till exempel Gummifabriken och den nya arenan.

Karta över ett område på Bredasten. På kartan har olika områden markerats med siffror.

Turistfälla på Bredasten.

Turistfälla på Bredasten

Eleverna som arbetat med detta projekt presenterade idéer på ett nytt aktivitetsområde för både boende i Värnamo och också för turister. Området som föreslås ligger på den södra eller sydöstra delen av Sydsvenska krysset och benämns i planeringssammanhang som områdets Etapp 3. Eleverna har i sitt arbete tagit fram förslag på en gokartanläggning med banor både utomhus och inomhus. Bansträckningen ska efterlikna den berömda Zandvoortbanan i Nederländerna. Utöver detta så vill de ha en laserdomeanläggning för lite äldre barn och ungdomar, ett lekland för de yngre samt ett fritidsområde för Värnamos bilburna ungdom, mer kända som Epa-förare. Presentatörerna betonade närheten till våra stora trafikleder genom Värnamo samt att det minskar risken för buller och andra störningar eftersom området ligger en bra bit från bebyggelse.

Kartbild som visare ett område på västra sidan av sjön Vidöstern. Platsen Furuskär är markerad med en röd punkt. På området har eleverna ritat in en rutnät av tomter.

Nytt bostadsområde vid Helmershus, kartan visar etapp tre i den tänkta etableringen.

Nytt bostadsområde Helmershus

De två elever som sett behovet av nya bostäder i Värnamo kommun har valt att ta fram tre etapper av ny villabebyggelse i området Helmershus på den västra sidan av Vidöstern. Den första etappen, i området norr om Örtebro, tar hänsyn till strandskyddsregler medan etapp 2 och 3 som lokaliseras föreslås ligga närmare Vidöstern för att delvis kunna erbjuda tomter med sjöutsikt. Hänsyn har tagits till att det i området även finns befintlig bebyggelse i form av bostadshus samt lokal industri. Utöver detta har eleverna planerat i en ny idrottsplats som ska bidra till att de boende i området ska kunna utöva fysiska aktiviteter. För etapp tre, som ligger nära ett vattendrag i områdets norra del, har även en våtmark och damm planerats in för att minska riskerna för översvämning i vattendraget som gränsar till området. Detta är också något som bidrar till att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald.