Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Planeringsprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras pågående planeringsprojekt samt pågående styrdokument som har stor betydelse för samhällsutvecklingen i Värnamo kommun.

Kommunens översiktsplan visar vad vi som samhälle vill med mark och vatten inom kommunen. Finns att läsa på sidan Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035.

Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad pågår. Läs mer på pågående arbete på sidan Fördjupning Värnamo stad.

För information om pågående planeringsuppdrag som inte finns listat nedan, se sidorna pågående detaljplaner och planprogram.

Förbifart Bor

Trafikverket tar fram vägplan för ny förbifart Bor. Projektet omfattar Bors omland men även väg 27, i höjd med europaväg 4.

Pågår en detaljplan på grund av pågående vägplan.

Läs mer om vägplanen på Trafikverkets sida:
Väg 27 förbi Borlänk till annan webbplats

Läs mer om detaljplanen på sidan Förslag för del av Bor 1:195.

Ny grundskola i Värnamo stad

Kommunen planerar för en ny grundskola. Genomförandet är tänkt 2021. Det finns ett pågående planuppdrag för ny grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad. Syftet är att möjliggöra för 550 elever.

Läs mer om detaljplanen på sidan Förslag för ny grundskola.

Plan för trafiken i Värnamo kommun

Arbetet med att ta fram plan för trafiken i Värnamo kommun pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Planen kommer redovisa kommunens övergripande ställningstaganden kring kommunens trafikhantering. Visionerna och målen i planen ska ligga till grund för framtida åtgärdsplaner.

Läs mer om planförslag för trafiken i Värnamo kommun på sidan Plan för trafiken.

Trälleborgs skolområde och Folkets park

Uppdrag finns i området kring Trälleborgsskolan och Folkets park. Inom området tittar kommunen på möjligheten att bygga om Trälleborgsskolan, uppföra bussgata samt ny idrottshall.

Finns mer information om pågående detaljplaner på pågående planer och program.


Stadsutvecklingsprojekt för Järnvägsområdet i Värnamo (mellan Cupolen och norra undergången)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag tagit fram ett stadsutvecklingsprogram för Järnvägsområdet i Värnamo stad. Stadsutvecklingsprogrammet ska vara realistisk att genomföra inom en tioårs-period. Programmet ligger vilande efter beslut hos kommunstyrelsen att invänta övriga uppdrag och pågående arbeten gällande Värnamo centrum.

Mer information om projektet finns på sidan Järnvägsområdet.

Hållbar stadsutveckling i Prostsjöområdet

Prostsjöområdet är utpekat område för hållbar stadsutveckling. Planeringsprojektet var klart under hösten/vintern 2018 med ett nytt miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet. Detaljplan för del av prostsjöområdet har påbörjats.

Mer information om projektet finner du på sidan Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet.

Mer information om pågående detaljplan för del av Ljusseveka 2:1.

Bostadsplanering i Nöbbele

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram över Nöbbele (delområde 31 enligt fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad) söder om Vandalorum. Syftet är att utreda vilken mark- och vattenanvändning som är lämplig i området. Arbetet med programmet är vilande efter beslut i kommunstyrelsen. Inväntar pågående översiktsplanering för Värnamo stad.

Mer information om planprogram för område söder om Vandalorum.

Apladalen

Uppdrag finns att arbetet med utformningen av Apladalen. Kommunen har  hållt en medborgardialog om Apladalen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Apladalens entré. Tekniska förvaltningen har genomförandemedel 2019 för förändringsarbete i Apladalen.

Mer information om pågående detaljplan för Apladalens huvudentré.

Senast granskad:
2020-07-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp