Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag till planprogram för område söder om Vandalorum

Förslag till planprogram för område söder om Vandalorum (Mötet mellan staden och landsbygden) i Värnamo stad


Området är cirka 150 hektar stort, varav cirka 60 hektar är odlingslandskap. Syftet med planprogrammet är att utreda områdets förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Det innebär att programmet ska redogöra för området grundförutsättningar och identifiera värdena i området, undersöka utvecklingsmöjligheter. Planprogrammet redovisar ett förslag på hur området kan bebyggas för att dra fördel av det strategiska läget med lika nära till landet som till staden. Av de 60 hektar odlingslandskap föreslås nästan hälften bli kvar som sammanhängande jordbruksmark.

Planprogrammets utredningsområde omfattar utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad, antagen 2006.

Planprogrammet kommer bland annat att ligga till grund för eventuella detaljplaner inom området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det behövs ett planprogram för att bedöma förutsättningar och behov i området inför detaljplanering (enligt Plan- och bygglagen 2010:900, 5 kap 10§).

Utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad

Programprocess

Framtaget planprogram har varit ute på samråd. se programhandlingarna under rubriken Mer information.

I avvaktan på att ny Översiktsplan är beslutad, tar kommunen inte ställning till ändrad uppdragsbegränsning för programmet (Ks 17-12-04, § 501). Programmet är vilande tills det att kommunen tar ställning kring ändrad uppdragsbegränsning.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022