Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Planprocessen

En detaljplan tas fram i en demokratisk process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Kommunen har planmonopol. Det betyder att det bara är kommunen som kan besluta om en detaljplan ska upprättas eller inte. Med andra ord innebär det att kommunen bestämmer hur mark  och vatten ska användas och bebyggas inom kommunen.

Planprocessen kan ses som en utredning för att bedöma om föreslagen användning av mark och vatten är lämplig. Planprövningen tar i normalfall cirka ett år tills planen kan bli antagen.

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas. Nedan beskrivs i enkelhet hur en detaljplan kommer till.
För mer information, läs om detaljplanprocessen på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Detaljplaneuppdrag

Efter begäran om att få upprätta en detaljplan från till exempel markägare, beslutar samhällsbyggnadsnämnden att en detaljplan ska arbetas fram. Begäran om upprättande av detaljplan alternativt begäran om planbesked kan lämnas på blanketter som finns på sidan Detaljplanering.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planhandläggare gör en undersökning för att avgöra om förslaget har en betydande miljöpåverkan och är av betydande intresse för allmänheten. Bedömningen avgör även vilken typ av planförfarande som kommer tillämpas.
För mer information, läs om undersökningen av betydande miljöpåverkan på Boverket webbplats. Länk till annan webbplats.

Standard eller utökat planförfarande

Vid planprövning kan standard eller utökat planförfarande användas. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan inte är av betydande intresse för allmänheten eller av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget ska också vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. När något av dessa kriterier inte uppfylls ska ett utökat förfarande tillämpas. Nedan beskrivs processen utifrån ett utökat förfarande.

Samråd och samrådsredogörelse

Remisshandlingar utarbetas och sänds till bland annat berörda fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokal dagstidning. Förslaget ställs ut i offentliga lokaler och finns tillgängliga på kommunens webbplats. I vissa fall anordnas informations- och samrådsmöte.

De synpunkter som framförts skriftligt sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från remissvaren och godkänns av samhällsbyggnadsnämnden för granskning. 

Granskning och granskningsutlåtande

Det nya förslaget ställs ut igen för granskning. Annonsering sker i lokal dagstidning. Berörda fastighetsägare med flera underrättas per brev. Synpunkter som kommer in, redovisas i ett granskningsutlåtande som efter granskningstiden skickas till dem som framfört skriftliga anmärkningar och som inte blivit tillgodosedda.

Antagande

Beroende på planförfarande antas planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden eller av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar antagandebeslutet får detaljplanen laga kraft tre veckor från det att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Se aktella tillkännagivanden på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

En kungörelse att planen fått laga kraft publiceras på kommunens anslagstavla. I och med det underrättas de som kan ha rätt till ersättning på grund av planens genomförande. Laga kraft-plan annonseras i lokaltidningen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022