Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Planeringsprojekt

Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet
Hållbar stadsutveckling är en process i ständig förändring där hänsyn tas till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Plan för trafiken
Här kan du läsa om syftet och arbetet med att ta fram styrdokumentet Plan för trafik i Värnamo kommun.

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras pågående planeringsprojekt samt pågående styrdokument som har stor betydelse för samhällsutvecklingen i Värnamo kommun.

Kommunens översiktsplan visar vad vi som samhälle vill med mark och vatten inom kommunen. Finns att läsa på sidan Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035.

För information om pågående planeringsuppdrag som inte finns listat nedan, se sidorna pågående detaljplaner och planprogram.

Förbifart Bor

Trafikverket tar fram vägplan för ny förbifart Bor. Projektet omfattar Bors omland men även väg 27, i höjd med europaväg 4.

Pågår en detaljplan på grund av pågående vägplan.

Läs mer om vägplanen på Trafikverkets sida:
Väg 27 förbi Bor Länk till annan webbplats.

Läs mer om detaljplanen på sidan Förslag för del av Bor 1:195.

Plan för trafiken i Värnamo kommun

Arbetet med att ta fram plan för trafiken i Värnamo kommun pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Planen kommer redovisa kommunens övergripande ställningstaganden kring kommunens trafikhantering. Visionerna och målen i planen ska ligga till grund för framtida åtgärdsplaner.

Läs mer om planförslag för trafiken i Värnamo kommun på sidan Plan för trafiken.

Hållbar stadsutveckling i Prostsjöområdet

Prostsjöområdet är utpekat område för hållbar stadsutveckling. Planeringsprojektet var klart under hösten/vintern 2018 med ett nytt miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet. Detaljplan för del av prostsjöområdet har påbörjats.

Mer information om projektet finner du på sidan Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet.

Mer information om pågående detaljplan för del av Ljusseveka 2:1.

Bostadsplanering i Nöbbele

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram över Nöbbele (delområde 31 enligt fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad) söder om Vandalorum. Syftet är att utreda vilken mark- och vattenanvändning som är lämplig i området. Arbetet med programmet är vilande efter beslut i kommunstyrelsen. Inväntar pågående översiktsplanering för Värnamo stad.

Mer information om planprogram för område söder om Vandalorum.

Senast ändrad 28 februari 2022