Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som ger upphov till störningar genom utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas.

Miljöfarlig verksamhet innefattar också användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller omgivningen genom buller, skakningar, ljus, strålning eller liknande.

Anmälan och ansökan

Miljöfarliga verksamheter klassas enligt miljöbalken som tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. Tillståndspliktiga verksamheter betecknas med A eller B och anmälningspliktiga med C. Tillstånd söks hos miljöprövningsdelegationen i Östergötlands län medan anmälan görs till samhällsbyggnadsnämnden.

I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges vilka verksamhetstyper eller åtgärder som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Även ändringar i sådana verksamheter skall anmälas om de har betydelse ur störningssynpukt.

För dig som vill söka tillstånd ska du kontakta länsstyrelsen.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att verksamheterna följer de bestämmelser och den lagstiftning som gäller för deras verksamhet.

I Värnamo har vi tillsyn över omkring 500 verksamheter av varierande storlek och miljöbelastning.

Kommunen tar ut avgifter för miljöskyddstillsynen enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Avgifter

Den som bedriver en verksamhet som klassificeras som miljöfarlig verksamhet är skyldig att betala en avgift för tillsynen enligt en taxa som kommunen bestämmer(eller en särskild förordning om staten har tillsynen).

Systemet är en tillämpning av PPP (Polluter Pays Principle); principen om att den som förorenar också ska betala kostnaderna.

Kommunen tar ut avgifter för miljöskyddstillsynen enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

I kolumnen till höger finns mer information om olika typer av miljöfarlig verksamhet som finns i Värnamo kommun

 

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp