Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förorenade områden

Förorenade områden är mark- och vattenområden, grundvatten samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan med­föra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Om du som entreprenör, fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet hittar eller får kännedom om en misstänkt förorening är du skyldig att genast in­formera kommunens miljöavdelning om det. Miljöavdelningen återkopplar med synpunkter på om det krävs ytterligare åtgärder i samband med den påträffade föroreningen.

Genom att kontakta miljöavdelningen och informera om föroreningen har du fullgjort din upplysningsskyldighet.

Anmälan

Åtgärder inom förorenade områden är anmälningspliktiga, under följande förutsättningar:

  • åtgärden är en avhjälpandeåtgärd
  • åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna
  • den ökade risken är inte bara ringa/obetydlig

Kravet på anmälan gäller inte bara markarbeten utan också åtgärder i vatten, sediment och byggnader.

Tänk också på att åtgärder som utförs i annat syfte, till exempel för grundlägg­ning av en byggnad, asfaltering av en yta eller grävning för ledningsdrag­ning kan behöva anmälas. Detta gäller om särskilda åtgärder behöver vidtas på grund av föroreningen, till exempel. att förorenade massor av­lägsnas från området, så att effekten blir minskade föroreningar på platsen. Detta kan då likställas med en avhjälpandeåtgärd.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning för att få hjälp med bedömningen av om en anmälan behövs eller inte, 0370-37 70 00.

Var ute i god tid

Anmälan ska skickas in till miljöavdelningen minst sex veckor innan arbetet startar och ska vara under­tecknad av an­svarig verksamhetsutövare.

För mer information om vad en anmälan bör innehålla finns en checklista till din hjälp.

Checklista för anmälan om schaktning/efterbehandling inom förorenat område.PDF

Miljöavdelningen granskar din anmälan och ställer krav på vilka försiktig­hetsåtgärder som behövs samt om du måste göra mer undersök­ningar eller annan kontroll. Vi ställer högre krav på eventuell sanering och skyddsåtgärder om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder än när det gäller mark inom ett industriområde eller inom väg­områden.

Du får ett svar från miljöavdelningen i form av ett beslut. Var uppmärksam på att det är ett särskilt beslut, utöver det e-postmeddelande du får som bekräf­telse på att din anmälan lämnats in.

Avgifter

Du som bedriver en verksamhet som klassificeras som miljöfarlig verksamhet är skyldig att betala en avgift för tillsynen enligt en taxa som kommunen bestämmer.

Systemet är en tillämpning av PPP (Polluter Pays Principle); principen om att den som förorenar också ska betala kostnaderna.

Kommunen tar ut avgifter för miljöskyddstillsynen enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Du som är verksamhetsutövare eller fastighetsägare

I samband med företagsköp, fastighetsöverlåtelser, rivning eller upp­förande av ny byggnad, gräv- och schaktarbeten med mera kan markförore­ningar behöva utredas närmare, ibland också genom miljötekniska markundersökningar.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan bli ekonomiskt ansvarig för att genomföra undersökning och sanering av ett förorenat område.

Du hittar utförlig information om skyldigheter och ansvar när det gäller förorenade områden på Länstyrelsen i Jönköpings läns webbplats.

MIFO-metodiken

Kunskapen om föroreningssituationen, risken för sprid­ning och risken för människors hälsa eller miljön är många gånger dålig. För att få bättre kunskap tar vi initiativ till att föroreningar inventeras och kartläggs. En speciell metodik - MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) används för inventeringsarbetet.

Senast granskad:
2020-06-22

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp