Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Miljöfarliga verksamheter i kommunen

I Värnamo har vi tillsyn över omkring 500 verksamheter av varierande storlek och miljöbelastning.

Under Mer information längst ner på sidan hittar du dokument som beskriver de olika typer av miljöfarlig verksamhet som finns i kommunen.

Farlig verksamhet enligt Seveso­lagstiftningen

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen (1999:382) som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamheten risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen. 

Läs mer om direktivet och lagstiftningen på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Verksamheter i Värnamo som omfattas av Sevesolagen

I Värnamo kommun finns några verksamheter som omfattas av Seveso­lagstiftningen, däribland Värnamo Energis gasolstation Norregård och Värnamo Energis gasolstation Västra. Ett par bergtäkter omfattas även av Sevesolagstiftningen. Om det sker sprängningar med mer än 10 ton (men mindre än 50 ton) sprängämnen (gäller sprängämnen son uppfyller vissa kriterier) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet, av den lägre kravnivån.

Gasol och dess risker

Produktnamn: Propan (gasol)
Varunamn: Propan 95

Gasol är extremt brandfarlig. Eftersom gasol i vätskeform har mycket låg temperatur finns risk för köldskador om vätskan spills ut. Utläckande gasol skapar allvarlig brandrisk. Gasen är färglös men kan utveckla dimma vid kontakt med fuktig luft.

Risker vid olycka

Ett antal generella typer av olyckor har identifierats som möjliga:

  1. Utströmmande gas antänds direkt och skapar antingen en så kallad jetflamma eller en så kallad pölbrand.

  2. Utströmmande gas bildar ett gasmoln som antänds.

  3. BLEVE, det vill säga en kärlsprängning med ett expanderande gasmoln som antänds och ger höga värmelaster som når längre än vid en normal typ av gasmolns­antändning. BLEVE står för Boiling liquid expanding vapour explosion.

När det gäller risker för allmänheten är det en så kallad BLEVE som har störst påverkan för personer utanför gasolstationens område (6-700 meter).

En gasmolnsantändning är ett scenario med en mycket låg sannolikhet och en BLEVE är ett scenario med ytterst låg sannolikhet. Ett gasmoln kan också påverka personer utanför gasstationens område (4-500 meter).

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp