Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Så togs förslaget om plats för nytt polishus fram

Förra veckan presenterades platsen för ett nytt polishus. Tanken är att bygga på en tomt väster om Malmövägen och norr om väg 27, som Värnamo kommun äger. Den placeringen bedöms som den bästa av flera alternativ som har diskuterats under en tid.

Henrik Storm, stadsarkitekt, förklarar hur det går till när Värnamo kommun tar fram förslag till platser för etableringar från olika håll.

- Från kommunens sida försöker vi i sådana här processer matcha önskemål från exploatören, i detta fall Polisen, som samtidigt samspelar med kommunens strategiska inriktning och de målsättningar vi har angett i översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad.

Översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen är styrdokument, som beskriver hur politikerna vill att kommunen och staden ska se ut i framtiden. Till exempel handlar det om hur vi använder mark, hur vi bygger vägar och hur bebyggelsen ska vara. Det är kommunfullmäktige som antar dessa styrdokument.

– När vi fick frågan från Polisen om att bygga ett nytt polishus, blev utgångspunkten Polisens behov, till exempel storlek på tomt, behov av infarter, närhet till regionalt vägnät och diverse säkerhetsaspekter, säger Henrik.

Tre alternativ

Det ledde fram till en dialog om en lång rad alternativ, som utmynnade i tre konkreta förslag: Bredasten, en plats söder om Vandalorum och före detta reningsverkstomten. Under det senaste året har de tre förslagen studerats mer ingående och detta har kommit fram:

  • Bredasten: Inte realistiskt därför att Trafikverket inte tycker att det var lämpligt att bygga en direktutfart mot väg 27, vilket Polisen behöver för att snabbt kunna komma ut vid en utryckning.
  • Söder om Vandalorum: Praktiskt svårt med utfarter, utmaning att få anläggningen att passa in i omgivningen.
  • Före detta reningsverkstomten: Ligger för nära järnvägen. Uppfyllde inte Polismyndighetens krav på säkerhet.

Tomten vid Malmövägen

När kommunen började leta efter en lämplig plats var utgångspunkten att inte använda jordbruksmark. Men det var inte möjligt att hitta någon annan plats än den nu valda, som motsvarade Polisens behov av till exempel:

  • säkerhet (möjlighet till inhägnad, övervakning, sabotage, riskkällor i omgivningen)
  • närhet till utryckningsvägar (för att snabbt nå hela området Gislaved-Gnosjö-Vaggeryd-Värnamo)
  • storlek (polishuset med tillhörande mark behöver vara 10 000 till 12 000 kvadratmeter stort).

Under våren kom förslaget om tomten utmed Malmövägen. Den består av åkermark men enligt de långsiktiga planer som kommunfullmäktige beslutat om, är det okej att bygga på jordbruksmark som ligger norr om väg 27, vilket den här tomten gör. Den är totalt 56 000 kvadratmeter.

Eftersom tomten väl motsvarar Polisen önskemål, blev den sammanlagda bedömningen därför att det var lämpligt att föreslå att det nya polishuset byggs där.

Ett beslut som välkomnas av Polisen.

- Sedan Polismyndigheten förra sommaren tog beslut om att bygga ett nytt polishus i Värnamo har vi från lokalpolisområde Värnamo haft ett jättebra samarbete med Värnamo kommun. Vi har diskuterat flera olika placeringar under processen och jag upplever att kommunen ända från starten har varit engagerade i frågan och lyhörda för våra särskilda verksamhetsbehov. Jag är jätteglad för den tomten vi nu har valt och tacksam för det goda samarbetet med Värnamo kommun, säger Johan Borg, tillförordnad chef för lokalpolisområde Värnamo.

Planering av det aktuella området

I fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad är hela området där polishuset ska byggas planerat för blandad bebyggelse. Det innebär bland annat bostäder i olika former och verksamheter som inte är störande eller som har många transporter. Med störande menas till exempel tung industri, bullrande verksamhet, återvinning, eller verksamhet som släpper ut föroreningar.

Fyra personer står på en cykelväg. I bakgrunden syns ett grönt fält och till vänster går en väg, Malmövägen.

Mikael Karlsson, Frans Martinsson, Henrik Storm och Johan Borg. I bakgrunden syns den tomt utmed Malmövägen där det nya polishuset kommer att byggas.