Publicerat

Meddelande inför antagande

Detaljplanen Förslag för del av fastigheten Rolstorp 1:54 har varit utställd för granskning under tiden 13 mars 2023 - 17 april 2023. De skriftliga yttranden som kommit in under utställningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande, vilket tillsänds dem som haft
synpunkter på planförslaget. Utlåtandet och övriga planhandlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset i Värnamo.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 30 augusti 2023 att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande efter utställning samt att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagandeprövning enligt plan- och bygglagen 5 kap §27.

Antagning i kommunfullmäktige beräknas ske tidigast torsdag 28 september 2023.

Om du har frågor kring det fortsatta planförfarandet är du välkommen att kontakta kommunen på tel. 0370-37 70 00, e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Senast uppdaterad: