Publicerat

Plansamråd kring detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus)

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för området Rörstorp 6:31 med flera (polishus). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med 1 december 2023.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

2 november 2023

Samrådstid

3 november - 1 december

Synpunkter lämnas senast

1 december 2023

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter, Stadsbiblioteket, sjukhusbiblioteket, och bokbussen.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad: