Publicerat:

Enkät till företagare om brott och otrygghet

Värnamo kommun tillsammans med Värnamo Näringsliv, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Fastighetsägarna, Polisen och Länsstyrelsen i Jönköpings län har påbörjat ett samarbete för att motverka brott och otrygghet för företagen i Värnamo kommun.

- Brott och otrygghet är en fråga som alla kan relatera till privat och det figurerar flitigt i samhällsdebatten i dag, men allt för ofta glöms näringsidkarens och företagens perspektiv bort. Det är en grupp som är precis lika, om inte mer, utsatt som privatpersonen. För att vi ska kunna förändra och förbättra behöver vi därför få en bättre bild av hur våra företag blivit utsatta de senaste åren, säger Fredrik Swärdh, strateg för tillväxt och expansion i Värnamo kommun.

Enkät skickas i början av april

Med start i början av april skickas en enkät till de av kommunens näringsidkare, stora som små och i olika branscher, som nås via de samarbetande aktörernas kanaler.
Måndagen den 2 maj stängs enkäten och svaren sammanställs.

- Vi behöver helt enkelt din hjälp som företagare med svar, så att vi får ett så bra underlag som möjligt att arbeta vidare med. Dina svar är viktiga för oss och utifrån kartläggningen och tillhörande analys kan vi se hur vi kan öka näringslivets deltagande i det brottsförebyggande arbetet lokalt och planera för olika insatser riktade till företagen, säger Fredrik Swärdh.

Fakta

(Svenskt Näringslivs rapport ”Brottslighetens kostnader 2022”)

Bland de vanligaste brotten som svenska företag utsätts för finns ringa stöld/snatteri, stöld av normalgraden och grov stöld, inbrott, skadegörelse och bedrägeri. Därefter kommer kommer brott som till exempel trakasserier, hot och utpressning, fysiskt våld, brand, rån, cyberbrott och immaterialrättsliga intrång/piratkopiering.

Hårdast drabbade är branscher som fastighetsbranschen, handeln, hotell/restaurang och byggsektorn. De direkta kostnaderna för näringslivet överstiger 40 miljarder kronor per år, men med beräknade indirekta kostnader landar de totala kostnaderna på drygt 90 miljarder kronor per år allt utifrån de svar som företagen angett i den senaste kartläggningen Svenskt Näringsliv gjort och som görs på nationell basis.

Vartannat företag drabbas

I den senaste nationella undersökningen (som presenterades i februari 2022) uppger drygt hälften eller vartannat företag att man drabbats av brott under det senaste året, varav många upprepade gånger.

Det finns troligtvis ett mörkerantal också och frågorna kring att svara om brott och vad man utsatts för är känsliga. Konsekvenserna av brottslighet som företagen angivit och som undersökningen indikerar är att en del av dem överväger att lägga ned sin verksamhet, avstå från att göra vissa investeringar eller rekrytera personal är oroande och påverkar även utebliven tillväxt eller uteblivna arbetstillfällen.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant