Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Tobak och e-cigaretter

Det är förbjudet att röka i de flesta gemensamma lokaler. Kommunen har ansvar för bestämmelser och tillsyn. Du som vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningshållare.

Tillståndsplikt gäller sen lagändringen för försäljning av tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Värnamo kommun för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Tillståndsplikten gäller för alla. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste därför ansöka om tillstånd. Partihandlare, som tidigare inte har behövt anmäla försäljning till kommunen, behöver också ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

Ansökan

Alla som söker tillstånd hos kommunen måste betala en ansökningsavgift. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften skall betalas även om du får avslag på din ansökan.

Värnamo kommun gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift.

Mer information om våra Taxor och avgifter hittar du på sidan Taxor och avgifter.

Krav på dig som ansöker om försäljningtillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär bland annat att du ska:

 • vara ekonomiskt skötsam
 • inte ha ett brottsligt förflutet
 • inte ha skulder hos Kronofogden
 • inte ha anmärkningar hos Skatteverket
 • inte förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak.

Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Alla verksamheter där man säljer tobak ska arbeta systematiskt med egenkontroll. Ert program för egenkontroll är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs. Du bör diskutera och förankra rutinerna som beskrivs i programmet hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska givetvis finnas till hands på försäljningsstället.

Ett egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med ansökan om tillstånd.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis

 • ålderskontroll
 • information till personal
 • märkning och spårbarhet av tobak

Tobakslagens mål är att skydda människor från att hamna i ett beroende och drabbas av de skadeverkningar som tobak orsakar. För en tobaksförsäljare innebär lagen bland annat att du ska förvissa dig om att alla köpare är 18 år och att bara mycket begränsad reklam förekommer.

Du som ansvarar för lokalen och din personal ska känna till och följa tobakslagens bestämmelser och följa dem. Till det hör att ni ska arbeta löpande med egenkontroll.

Reglerna är utarbetade av Folkhälsomyndigheten. Både kommunen och polisen arbetar med kontroll av att reglerna följs.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Med tobak avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Med liknande produkter menas:

 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 31 mars 2022