Publicerat:

Första mätningen visar förekomst av narkotika

Ett första resultat från mätningen av förekomst av narkotika i avloppsvattnet i Värnamo kommun är nu klart. Spår av samtliga droger fanns i avloppsvattnet vid kommunens reningsverk men inga av resultaten sticker ut vid en jämförelse mellan kommunerna i länet.

Det som har mäts är bland annat förekomst av kokain, amfetamin, metamfetamin, cannabis och tramadol.

Mätningen ska ses som en indikation

Det är första gången som Värnamo kommun mätt förekomsten av narkotika i avloppsvattnet. Samtliga kommuner i länet har under samma tid, i oktober 2022, gjort mätningar och det är Länsstyrelsen Jönköpings län som samordnat arbetet.

- Eftersom detta är en första mätning så kan vi inte säga någonting om utveckling och trender eller om narkotikamängden i avloppsvattnet har förändrats över tid, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare - Mätningen är att ses som en indikation på vilken typ av narkotika som finns i vår kommun och ska vara en pusselbit bland många andra i det förebyggande arbetet, säger Marcus.

Mest förekommande i Värnamo kommun var spår av cannabis, följt av amfetamin, tramadol och kokain. Resultaten visar att det är relativt jämn spridning av samtliga narkotikaklassade ämnen både i kommunen och i länet.

Resultatet säger ingenting om hur många som använder droger

Enbart resultatet från avloppsmätningen säger ingenting om hur många som använder droger, om det är några få som använder väldigt mycket eller om det är flera som använder lite. Hur ska då resultatet användas?

- Vi kommer att använda resultatet tillsammans med andra källor för att skapa bättre lägesbilder om hur narkotikabruket ser ut och vi kommer att fortsätta mätningarna eftersom ju fler år vi mäter desto bättre lägesbild. - Lägesbilderna ligger till grund för hur vi planerar förebyggande insatser och aktiviteter, säger Marcus.

Om mätningarna

När en person använder narkotika så passerar den, antingen oförändrad eller som metaboliter, genom kroppen och hamnar i avloppsvattnet. En metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne. Kroppen försöker oftast göra ämnet som ska nedbrytas vattenlösligt, för att det ska kunna avsöndras med urinen. Genom att ta ett vattenprov i reningsverk och mäta halterna av droger får man en ögonblicksbild av hur användningen av narkotika ser ut i en kommun. Metoden är ett komplement till andra metoder för att uppskatta narkotikaanvändningen i samhället.

Mätningarna är gjorda i de allra flesta kommuner i Sverige, och även i Europa. Det gör att resultaten på sikt kommer att kunna jämföras.

Mätningarna gjordes vid två tillfällen under oktober månad 2022 och tanken är att det ska upprepas vid samma tidpunkt i år.