Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se

Överförmyndarhandläggare

Kathie Thelander
Värnamo kommun
0370-37 71 19

Eva Gustafsson
Värnamo och Gislaved
0370-37 71 07

Elma Travancic
Vaggeryd och Gnosjö
0370-37 71 05

Annika Schultz
Gislaved
0370-37 78 38

Joakim Lindberg
Gislaved
0370-37 70 39

Telefontider
Måndag 10.00-12.00
Tisdag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 10.00-12.00

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Överförmyndarkansliet GGVV Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

God man för ensamkommande och ensamma barn

Överförmyndaren har behov av fler gode män som är villiga att åtaga sig den här typen av ärenden. Intresseanmälningar mottages tacksamt.

"Om en utländsk medborgare eller en statslös person under 18 år som anländer till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, ska överförmyndaren, om det inte är uppenbart obehövligt, förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe sköta den underåriges angelägenheter."

Lagen omfattar inte enbart de barn som kommer hit utan ställföreträdare utan även dem som överges av föräldrarna eller där föräldrarna av någon anledning inte längre kan vara ställföreträdare för sina barn, t ex på grund av sjukdom.

Den gode mannen sätts i både förmyndarens och vårdnadshavarens ställe.
Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som är behörig att förordna en god man för det ensamkommande barnet. Med begreppet "vistas" avses att barnet inte endast tillfälligt befinner sig i kommunen utan ska vara där en längre tid.

I lagen anges att ett förordnade för ett ensamkommande barn ska ske så snart det är möjligt. Det nämns ingen fatalietid, det vill säga att förordnandet ska ske senast inom 72 timmar eller dylikt.

Barnet ska höras

Barnet har alltid rätt att göra sin röst hörd, det framgår av bland annat barnkonventionens bestämmelser. Det kravet har tillgodosetts i lagen genom att det föreskrivs att överförmyndaren om möjligt ska låta barnet yttra sig över förordnandet innan det sker.
I praktiken kan det kravet tillgodoses genom att barnet initialt i första kontakten med t ex Migrationsverket eller socialnämnden förklarar att det godtar den som överförmyndaren utser. I vissa fall kan det dock tänkas att barnet har önskemål om att en viss person utses till god man, t ex någon som tidigare varit god man för ett syskon.

Uppdraget

Personliga förhållanden

Det åläggs den gode mannen att ansöka om uppehållstillstånd för barnet såvida det offentliga biträdet inte redan gjort detta. Barnet har rätt att få sin sak prövad i Sverige även om den gode mannen anser att det finns mindre goda möjligheter att ansökan om att få stanna i Sverige kommer att beviljas.Den gode mannen ska hjälpa barnet i samband med att utredningar görs om grunden för barnets ansökan om uppehållstillstånd m m och andra utredningar i socialt hänseende.Det räknas också som en personlig fråga att planera barnets utbildning och skolgång. Även utvecklingssamtal berör barnet personligen och den gode mannen bör närvara vid dessa samtal.

Den gode mannen ska, vid behov, ansöka om stöd enligt LSS (LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vidare är det den gode mannen som har att besluta om barnets boendefrågor. Skulle barnet avvika från exempelvis ett institutionsboende kan den gode mannen besluta om att barnet ska återvända dit. Den gode mannen kan givetvis också föranstalta om att barnet kan bli föremål för ett omhändertagande genom LVU (Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) om barnet t ex vistas i en för barnet skadlig miljö.


Skulle barnet utsättas för brott ska den gode mannen se till att barnets talan förs på bästa sätt i rättegångsprocessen. Ibland kan åklagaren föra barnets talan men det kan också förekomma att den gode mannen får tillse att barnet får ett målsägandebiträde. Den gode mannen får hålla i de nödvändiga kontakterna med polis och åklagare för utredning och sedan med tingsrätten.


Om barnet begår brott ska den gode mannen se till att biträda barnet exempelvis i fråga om åtalsunderlåtelse eller annars se till att barnet i förekommande fall erhåller en offentlig försvarare.


Man får många gånger förutsätta att barnet har det bäst hos sina föräldrar. Den gode mannen har därför att verka för att en familjeåterförening kan ske. I vart fall ska den gode mannen verka för att barnet har kontakt med sina nära anhöriga.

Ekonomiska angelägenheter

Den gode mannen ska förvalta barnet egendom. Det är dock inte vanligt att barnet disponerar över ekonomiska medel vid ankomsten till Sverige.Skulle barnet vilja köpa vissa varor eller tjänster som inte kan göras med fickpengar ska den gode mannen ge sin tillåtelse till detta.


Vidare ska den gode mannen ansöka om studiebidrag för barnets räkning.
Blir det aktuellt att barnet ordnar ett eget boende innan 18-årsdagen och vill hyra en lägenhet ska den gode mannen medverka till att teckna hyreskontrakt.

 

Avslutning av uppdraget

Barnet fyller 18 år

Den gode mannen behöver inte begära sitt entledigande när barnet fyller 18 år, uppdraget upphör automatiskt. Det är emellertid viktigt att den gode mannen informerar barnet om att uppdraget upphör.

Barnets vårdnadshavare kommer till Sverige

Om barnets föräldrar eller någon som trätt i deras ställe kommer till Sverige upphör också den gode mannens uppdrag, förutsatt att denne vårdnadshavare inte t ex på grund av sjukdom är förhindrad att utöva vårdnaden.
Finns tveksamheter om vårdnadsskapet måste detta utredas innan förordnandet för den gode mannen upphör. För att få klarhet i detta bör den gode mannen ha kontakt med Migrationsverket.

Barnet lämnar Sverige

Om barnet lämnar Sverige upphör uppdraget som god man. Den vanligaste orsaken till detta är att barnet inte beviljas uppehållstillstånd och därför avvisas. Ett barn som lämnar sitt boende kan ibland betraktas som avviken. Om barnet lämnar Sverige ska den gode mannens uppdrag upphöra. Om barnet håller sig undan verkställigheten av ett avvisningsbeslut eller annars troligen finns kvar i Sverige ska uppdraget kvarstå.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses

Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn upphör om det utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. I detta fall ska den gode mannen avrapportera ärendet till den nya vårdnadshavaren. Den gode mannen bör sammanträffa med denne och lämna information om barnet och de särskilda behov som barnet kan ha.

Om det inte längre finns behov av god man

Ett fall då behovet av god man inte längre finns är när vårdnadshavaren efter t ex sjukdom åter kan utöva vårdnaden av barnet.

Senast granskad:
2020-06-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter