varnamo_se Åtgärdsplaner (MBN)

varnamo_se Riktlinjer (MBN)

Riktlinje - ekonomiskt bistånd

Riktlinjer - anslaget till integrationsfrämjande projekt

varnamo_se Bolagsordningar (ON)

varnamo_se Taxor och avgifter (ON)

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa för hemsjukvård 2021

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa för LSS-verksamheten 2021

Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2021

(Inte publikt i Evolution) Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar 2021

Broschyr Avgifter inom äldreomsorgen 2020

Hyror äldreboende 2021

Information för beräkning av avgift (enskilda vårdhem 60 år) - Omsorgsförvaltningen

Information för beräkning av avgift (enskilda vårdhem 61 år) - Omsorgsförvaltningen

Information för beräkning av avgift (hemtjänst)

Information för beräkning av avgift (äldreomsorgen - särskilt boende)

varnamo_se Planer (SN)

(Inte publikt i Evolution) Plan för ekonomisk styrning måltidsservice

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för servicenämnden 2022 - 2024 reviderad 20210927

varnamo_se Stadgar (MBN)

varnamo_se Stadgar (SBN)

varnamo_se Delegationsordningar (KS)

(Inte publikt i Evolution) Kommunstyrelsens delegationsordning

(Inte publikt i Evolution) Kommunstyrelsens delegationsordning för TU samt TKT 2017-02-14

varnamo_se Taxor och avgifter (KS)

Avfallstaxa 2021

Kopieringstaxa

varnamo_se Föreskrifter (MBN)

varnamo_se Bolagsordningar (SBN)

varnamo_se Reglementen (TU)

varnamo_se Åtgärdsplaner (SN)

(Inte publikt i Evolution) Åtgärdsplan 2018 för intern kontroll service

varnamo_se Taxor och avgifter (TU)

Författningstext VA-taxa 2021

Taxor sporthallar fotbollsplaner ishallar simhallen från 2020-09-01

varnamo_se Riktlinjer (TU)

varnamo_se Delegationsordningar (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning MBN

varnamo_se Bolagsordningar (SN)

varnamo_se Föreskrifter (SBN)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Värnamo kommun

varnamo_se Planer (TU)

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 1

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 2

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 3

Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 4

varnamo_se Riktlinjer (KS)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Alkohol och droger

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Arbetslivsinriktad rehabilitering

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Bidrag till demokratiutveckling ungdomar

Riktlinje - Digitala skyltar vid E4

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Distansarbete

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Domäner och domänregistrering

Riktlinje - Energi och klimatbidrag

Riktlinje - E-tjänster i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Facklig tid

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Flaggning i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Grafisk profil

Riktlinje - Handels- och attraktivitetsbidrag till näringslivs- och samhällsföreningar i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Hantering av e-post i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Hantering av personuppgifter i Värnamo kommun

Riktlinje - Hantering av synpunkter i Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Intraprenader

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Kartberättelser i Värnamo kommun

Riktlinje - Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Lönebildning

Riktlinje - Markanvisning och exploateringsavtal

Riktlinje - Medarbetarskap och ledarskap

Riktlinje - Medborgarbudget

Riktlinje - Mobila enheter och telefoni

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Rekrytering

Riktlinje - Sociala medier

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Tjänstledighet utöver lag och avtal

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Tobaksanvändning

Riktlinje - Uppvaktning och personalfrämjande åtgärder

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Värnamo kommuns webbplatser

Riktlinje -Tjänsteresor

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer - Mål- och styrdokument Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

varnamo_se Reglementen (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för upphandlingsnämnden

varnamo_se Riktlinjer (KN)

Riktlinje - Värnamo kommuns kulturstipendium

Riktlinjer - Bidrag till fritids- och kulturarrangemang - Kopia

(Inte publikt i Evolution) Riktlinjer - Bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet

Riktlinjer - Bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet - reviderade 2019

Riktlinjer - Lös konst

Riktlinjer - Årsbidrag till studieförbund

varnamo_se Åtgärdsplaner (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Åtgärdsplan Dokumenthanteringsplan, upphandlingsnämnden

varnamo_se Taxor och avgifter (BUN)

(Inte publikt i Evolution) Avgiftsnivåer 2021 Maxtaxa, barnomsorg

Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

Taxa för tillfällig lokaluthyrning 2021

Taxor för kulturskolan 2021

varnamo_se Föreskrifter (TU)

(Inte publikt i Evolution) Allmänna bestämmelser för användande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA 2017

varnamo_se Föreskrifter (KN)

varnamo_se Ägardirektiv (SBN)

varnamo_se Delegationsordningar (TU)

varnamo_se Stadgar (BUN)

varnamo_se Delegationsordningar (ON)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning för omsorgsnämndens verksamhet

varnamo_se Ägardirektiv (UHN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (KN)

varnamo_se Delegationsordningar (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Delegationsordning för upphandlingsnämnden

varnamo_se Reglementen (SN)

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för servicenämnden

varnamo_se Ägardirektiv (SN)

varnamo_se Riktlinjer (SN)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Personalbil

varnamo_se Policyer (ON)

varnamo_se Bolagsordningar (KN)

varnamo_se Bolagsordningar (MBN)

varnamo_se Planer (KN)

Plan för biblioteken i Värnamo kommun 2019-2022

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022-2024

varnamo_se Taxor och avgifter (SN)

varnamo_se Riktlinjer (SBN)

Riktlinje för Värnamo kommuns arkitekturpris

Riktlinjer enligt alkohollagen 2019

Riktlinjer för kompostering av hushållsavfall

Riktlinjer för serveringstillstånd 2019

Riktlinjer för ändrat slamtömningsintervall

varnamo_se Planer (SBN)

Kommunal Vattenförsörjningsplan

Plan för Brandförebyggande 2019-2022

Plan för grönstruktur

Plan för operativ räddningsinsats 2019-2022

Plan för trygg och säker kommun 2019-2022

Stadsbyggnadsvision Värnamo stad

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2022 - 2024

varnamo_se Bolagsordningar (KS)

Bolagsordning Finnvedsbostäder AB 2020

Bolagsordning Värnamo Energi AB 2020

Bolagsordning Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 2020

Bolagsordning Värnamo Stadshus AB 2020

varnamo_se Delegationsordningar (BUN)

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

varnamo_se Åtgärdsplaner (KS)

Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete

varnamo_se Stadgar (SN)

varnamo_se Föreskrifter (KS)

Föreskrifter för avfallshantering

(Inte publikt i Evolution) Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 1

(Inte publikt i Evolution) Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 2

varnamo_se Ägardirektiv (BUN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (TU)

varnamo_se Föreskrifter (BUN)

varnamo_se Ägardirektiv (KS)

Generella ägardirektiv för Värnamo kommuns majoritetsägda bolag

Ägardirektiv Finnvedsbostäder AB 2020

Ägardirektiv Värnamo Energikoncernen 2020

Ägardirektiv Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 2020

Ägardirektiv Värnamo Stadshus AB 2020

varnamo_se Bolagsordningar (UHN)

varnamo_se Reglementen (KS)

Allmän nämndsreglemente, beslutad 2019-03-28

(Inte publikt i Evolution) Arkivreglemente för Värnamo kommun

(Inte publikt i Evolution) Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser, bilaga 1

Arvodesbestämmelser, bilaga 2

Arvodesbestämmelser, bilaga 3

(Inte publikt i Evolution) Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens reglemente

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för intern kontroll

Reglemente för kommunens revisorer

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för medborgarinitiativ

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för nämndernas resultatfonder

Reglemente för valnämnden

Reglemente kommunalt partistöd i Värnamo kommun

varnamo_se Policyer (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Policy för upphandling och inköp

varnamo_se Åtgärdsplaner (SBN)

varnamo_se Planer (ON)

(Inte publikt i Evolution) Program för ökad tillgänglighet

(Inte publikt i Evolution) Socialt program

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2022 - 2024

varnamo_se Bolagsordningar (TU)

varnamo_se Taxor och avgifter (KN)

varnamo_se Stadgar (ON)

varnamo_se Stadgar (KS)

varnamo_se Delegationsordningar (SN)

Delegationsordning servicenämnden

varnamo_se Policyer (KS)

Arbetsmiljöpolicy

(Inte publikt i Evolution) Kravpolicy

(Inte publikt i Evolution) Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare

Policy för EU och internationellt arbete

(Inte publikt i Evolution) Policy för evenemangsstöd och sponsring

Policy för Heltid som norm

(Inte publikt i Evolution) Policy för integrationspolitik

(Inte publikt i Evolution) Policy för investeringsprocessen

(Inte publikt i Evolution) Policy för kommunikation och information

(Inte publikt i Evolution) Policy för otillbörliga förmåner

(Inte publikt i Evolution) Representationspolicy

varnamo_se Policyer (BUN)

varnamo_se Ägardirektiv (MBN)

varnamo_se Policyer (SN)

(Inte publikt i Evolution) Policy för fordon upp till 3,5 ton

(Inte publikt i Evolution) Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun

varnamo_se Ägardirektiv (TU)

varnamo_se Ägardirektiv (KN)

varnamo_se Åtgärdsplaner (BUN)

Dokumenthanteringsplan

(Inte publikt i Evolution) Åtgärdsplan för giftsmart förskola

varnamo_se Taxor och avgifter (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Taxa för tolkservice

varnamo_se Ägardirektiv (ON)

varnamo_se Policyer (TU)

varnamo_se Policyer (MBN)

varnamo_se Stadgar (TU)

varnamo_se Reglementen (SBN)

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

varnamo_se Reglementen (ON)

(Inte publikt i Evolution) Arbetsordning för uppdrag som kontaktpolitiker i omsorgsförvaltningen

(Inte publikt i Evolution) Arkivbeskrivning omsorgsnämnden

Lokal värdighetsgaranti ordinärt boende

Lokal värdighetsgaranti särskilt boende

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för omsorgsnämnden

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för pensionärsrådet

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för tillgänglighetsrådet

varnamo_se Riktlinjer (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje för direktupphandling

varnamo_se Delegationsordningar (SBN)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

varnamo_se Planer (UHN)

(Inte publikt i Evolution) Plan för upphandling

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för upphandlingsnämnden 2021 - 2023

varnamo_se Åtgärdsplaner (ON)

varnamo_se Reglementen (BUN)

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

varnamo_se Riktlinjer (BUN)

Riktlinje - Agerande då elever har affektregleringssvårigheter utöver det vanliga

Riktlinje - Arbetsmiljöarbetet barn- och utbildningsförvaltningen.

Riktlinje - Barn- och utbildningsnämndens mål och förvaltningsövergripande mål läsåret 2021-2022

Riktlinje - Barnomsorg i Värnamo kommun

Riktlinje - Befattningar

Riktlinje - Egenvård i skola och förskola

Riktlinje - Elevdokumentation, grundskolan och grundsärskolan Värnamo kommun

Riktlinje - Elevhälsans organisation

Riktlinje - Ersättning av glasögon

Riktlinje - Finnvedens gymnasiums grafiska profil

Riktlinje - Fri kvot.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinje - Förstelärare i förskolan.

Riktlinje - Förstelärare.

Riktlinje - Generellt förbud mot nötter i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Riktlinje - Hantering av över- och underskott inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Riktlinje - Inackordering

Riktlinje - IT-utrustning-personal

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Lokalstandard i förskolan

Riktlinje - Läkemedelshantering inom förskola och skola.

Riktlinje - MIK-plan

Riktlinje - Mottagande av elev i grundsärskolan och gymnasiesärskolan enligt skollagen (2010:800).

Riktlinje - Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Riktlinje - Placering av barn som vistas i skyddat boende

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Planeringstid för förskollärare och fritidspedagoger

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Presidie- och kontaktpolitikerbesök

Riktlinje - Skolplacering

Riktlinje - Skolskjutsar

Riktlinje - Skyddade personuppgifter

Riktlinje - Studie- och skolresor gällande grundskolan i Värnamo kommun.

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll

Riktlinje - Särskilda undervisningssituationer och särskild undervisningsgrupp

Riktlinje - VFU-lärarnas uppdrag

varnamo_se Planer (BUN)

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2022-2024.

varnamo_se Föreskrifter (UHN)

varnamo_se Policyer (KN)

Policy för konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln

varnamo_se Reglementen (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Reglemente för medborgarnämnden

varnamo_se Planer (KS)

(Inte publikt i Evolution) Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

(Inte publikt i Evolution) Likabehandlingsplan 2019 - 2022

Plan för bostadsförsörjning

Plan för Brandförebyggande 2019-2022, beslutad

Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022

Plan för kommunikation och information

Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun

Plan för operativ räddningsinsats 2019-2022, beslutad

Plan för trygg och säker kommun 2019-2022, beslutad

Plan för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Plan för Värnamo kommuns miljöarbete

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för Campus Värnamo 2022-2024

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 - 2024

varnamo_se Taxor och avgifter (SBN)

Brandskyddskontrolltaxa 2021

Plan -och bygglovtaxa 2019

Räddningstjänstens avgifter och taxor 2020

Sotningstaxa 2021

Taxa för markupplåtelse 2020

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel 2021

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Värnamo kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen

varnamo_se Planer (MBN)

(Inte publikt i Evolution) Verksamhetsplan för medborgarnämnden 2021 - 2023

varnamo_se Bolagsordningar (BUN)

varnamo_se Stadgar (UHN)

varnamo_se Policyer (SBN)

varnamo_se Taxor och avgifter (UHN)

varnamo_se Riktlinjer (ON)

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Anhöriganställningar

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Parboende i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen

(Inte publikt i Evolution) Riktlinje - Trygghetsboende i Värnamo kommun

varnamo_se Delegationsordningar (KN)

Delegationsordning för kulturnämnden

varnamo_se Reglementen (KN)

Reglemente kulturnämnden 2019

varnamo_se Föreskrifter (ON)

varnamo_se Föreskrifter (SN)

varnamo_se Stadgar (KN)