Värnamo kommuns logotyp

Borgens förskolas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019-2020

Förskolans namn: Borgens förskola
Rektor: Jessica Arousell

Upprättad datum: 17 juni 2019

Utvärderas datum: 30 juni 2020

Grunduppgifter

Förskolans vision

På vår förskola ska diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling
inte förekomma. På vår förskola ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter,
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Alla,
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska behandlas
och bemötas med respekt och värdighet av barn och personal. Lokalerna ska vara
utformade, inredda och utrustade så att de ger god tillgänglighet och användbarhet
för personer med fysiska funktionshinder.

Barnens delaktighet

Genom samtal/intervjuer med barnen enskilt och i grupper och om hur en bra kompis
ska vara. Trygghetsvandring.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Information till vårdnadshavare vid inskolning, daglig föräldrakontakt, genom
utvecklingssamtal, föräldramöte och enkäter.

Personalens delaktighet

I samband med det systematiska kvalitetsarbetet period 2, utvärderas och revideras
planen av personalen. Dessutom lyfts planen kontinuerligt under året på
planeringsmöten och arbetslagsträffar med frågor såsom:

 • Vad är gjort?
 • Vad kan vi göra mer?
 • Vad blir nästa steg?

Förankring av planen

Planen förankras och genomarbetas av all personal i samband med det systematiska
kvalitetsarbetet period 2 och genom att kontinuerligt under året lyfta planen på
arbetsplatsträffar och planeringsmöten. Planen presenteras för föräldrar på
föräldramöte i sep/okt. Familjer som inskolas informeras. Planen tillgänglig skriftlig
på anslagstavla på förskolan. Den finns också tillgänglig på Skolportalen. Planen
förankras hos barnen genom samtal och genom personalens förhållningssätt som
visar hur man genom omsorg om och hänsyn till andra människor skapar ett gott
klimat i förskolan.

Ansvariga för planen

Rektor, förskollärare och barnskötare.

Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Uppföljning av resultat av genomförda åtgärder diskuterades på flera ALT
(arbetslagsträff) och på planeringsdagen i september 2019. Kommunens barnenkät
samt trygghetsvandringen, kommunens föräldraenkät, utvecklingssamtal, BRUK.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Förskolans personal, barnen, vårdnadshavarna.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Alla personal har informerats och inkluderats i vår "Plan mot diskriminering och
kränkande behandling”. Dessutom har alla vårdnadshavarna fått en sammanfattning
av vår "Plan mot diskriminering och kränkande behandling". Pedagogerna har läst
boken ”Normkreativitet i förskolan”. I samband med det har vi diskuterat
diskrimineringsgrunderna samt våra egna normer, attityder, föreställningar och
bemötande av varandra och barnen. Vi har köpt in en "mångkulturell" almanacka. Det
har blivit lugnare vid toalettbesök. Det blir färre konflikter när vi delar barnen in i
mindre grupper. Vi har lånat bokkassar med normmedvetna böcker från förlaget
"Olika" och även köpt några av dessa.

Beskriv hur årets plan ska följas upp och utvärderas

Med hjälp av förskolans personal, barnen, föräldrarna, BRUK

Årets plan ska utvärderas senast 30 juni 2019.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor, förskollärare och barnskötare.

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett kön

Mål: Att ge barnen oavsett om det är en flicka eller en pojke samma förutsättningar att
välja material, att komma till tals och att utveckla sina intressen i förskolan.

Insats: Vi ger flickor och pojkar lika stort inflytande i verksamheten och lika stort utrymme. Vi ger förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Ansvarig: Förskolans personal.

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck

Mål: Att skapa förutsättningar för att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Insats: Vi erbjuder likadant material oavsett pojke eller flicka. Vi diskuterar vårt
förhållningssätt gentemot pojkar eller flickor och gör varandra medvetna om vårt eget
förhållningssätt.

Ansvarig: Förskolans personal.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Mål: Att hjälpa barnen att känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet.

Insats:

 • Vi pratar öppet och med nyfikenhet med barngruppen om olikheter och olika kulturer.
 • Vi ska medvetet framföra det positiva i att våga vara olika eller annorlunda samt att "de duger som de är".
 • Vi ska försöka involvera föräldrarna mer i vår verksamhet och prata mer om olika kulturer.
 • Vi ska skaffa dockor med annan hudfärg, läsa böcker på olika språk med hjälp av Polyglutt.

Ansvarig: Förskolans personal.

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Mål: Att hjälpa barnen att utveckla deras förmåga till empati och omtanke, liksom
öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Insats:

 • Vi visar genom vårt förhållningssätt hur man genom omsorg och hänsyn till andra
  människor skapar ett gott klimat i förskolan.
 • Ge utrymme i vardagen för barnens reflektioner och tankar kring livsfrågor.
 • Vi har skaffat en mångkulturell almanacka och har börjat använda oss av denna men det behöver vi göra mer.

Ansvarig: Förskolans personal.

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Mål: Att alla barn ska få stöd så de utvecklas så långt som möjligt med hänsyn till egna
behov och förutsättningar.

Insats: Utforma verksamheten och miljön så alla kan delta utifrån sina individuella
förutsättningar och sin funktionsförmåga. Vi använder oss av material så som dockor
eller leksaksdjur som har tappat en arm/ben för att belysa att det finns olika slags
funktionshinder i samhället.

Ansvarig: Förskolans personal.

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Mål: Alla barn ska få en vidgad syn på begreppet familj.

Insats:

 • Vi fortsätter läsa böcker från förlaget ”Olika”.
 • I samband med barnens frågor tar vi upp olika familjeförhållanden.
 • Bilder av olika familjekonstellationer hänger på baksidan av skåpet vid soffan.

Ansvarig: Förskolans personal.

Främja likabehandling oavsett ålder

Mål: Att ge förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen oavsett
barnens ålder.

Insats: Vi pedagoger ska fortsätta att inte använda åldersbenämningar i värderade
sammanhang som beröm och tillsägelse.

Ansvarig: Förskolans personal.

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Diskussioner om förhållningssätt, regler och rutiner i arbetslaget. Gemensamt med
barnen diskuterar vi vilka regler som ska gälla på Borgens förskola. Barnenkäter,
barnintervjuer, utvecklingssamtal, föräldramöte, tamburkontakt, observationer, samtal
med specialpedagogen

Områden som berörs i kartläggningen

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder.

Hur barn och vårdnadshavare har involverats i kartläggningen

Barnen har deltagit i kartläggningen genom trygghetsvandring, enkäter och
intervjuer. Föräldrarna har deltagit genom utvecklingssamtal, föräldraråd,
föräldramöte och genom vår dagliga kontakt med föräldrarna.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Diskussion i arbetslaget och nätverksträffar

Resultat och analys

Vi delar in barnen i mindre grupper och tänker även på gruppens sammansättning
för att minska risken för konflikter och kränkande behandling. Vi har ansökt om
statsbidrag för minskade barngrupper men fått avslag.

Arbetslaget har läst boken ”Normkreativitet i förskolan” och diskuterat utvalda ämnen
i både arbetslag och på nätverksträffar.

Det har blivit lugnare vid toalettbesök dock behöver vi sätta upp nya ”väntestreck”.
Barnen talar om för oss om de vill ha dörren öppen eller stängd.

Motverka kränkande behandling

Mål

Vi vill minska risken för konflikter och kränkande behandling

Insats

Vi delar in barnen i mindre grupper så ofta som möjligt. Närvarande pedagoger.

Ansvarig

Förskolans personal

Förebyggande åtgärder

Olika är bra

Områden som berörs av åtgärden: Alla diskrimineringsgrunderna

Mål: Barnen ska utveckla sin empatiförmåga och visa hänsyn

Åtgärd: Tillsammans med barnen ska vi genomföra olika lekar och samarbetsövningar, t. ex. utifrån boken ”Normkreativitet i förskolan”.

Motivera åtgärd: Vid konflikter ser vi att det finns behov av att utveckla barnens förmåga till samarbete, empati, självkänsla m.m.

Ansvarig: Förskolans personal

Trygghet

Områden som berörs av åtgärden: Alla diskrimineringsgrunderna

Mål: Alla barn ska känna sig trygga på utegården

Åtgärd: Vi måste vara mer noggranna med att haspa uteförrådsdörren. Personalen måste bli bättre på att sprida sig mer på gården så att alla hörn och gömställen är under
uppsikt.

Motivera åtgärd: Trygghetsvandring har visat att ett barn är oroligt för att bli instängt i uteförrådet. Vårdnadshavarna har talat om för oss att några barn känner oro för att vara på gården.

Ansvarig: Förskolans personal

Rutiner för akuta situationer

Policy

I förskolan har vi ett professionellt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i
verksamheten att kränkningar och trakasserier inte accepteras.

All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och ickekränkande förhållningssätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen har ansvar för att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling
  ska reagera och agera direkt.
 • Alla barn på förskolan är allas ansvar. Därför har den personal som ser eller får veta
  något skyldighet att ingripa omedelbart.
 • När en vuxen (personal, vårdnadshavare och övriga) i samband med verksamheten
  diskriminerar eller kränker ett barn rapporteras det till rektor.

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till

Barnen ska kunna vända sig till all personal på förskolan. Vårdnadshavare ska vända sig till förskolans pedagogiska personal eller rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

1. När personal får kännedom att ett barn blivit utsatt för en potentiell kränkning ska
samtal ske med det utsatta barnet.

2. Samtal med den som utfört handlingen för att skapa förståelse för hur den andre
känner det, uppleva allvaret och för att få slut på den potentiella kränkningen.

Vid samtalen kan man använda sig av reflekterande frågor.

 • Hur kände du?
 • Hur tänkte du?
 • Kunde du gjort på något annat sätt?
 • Hur tror du att den andre kände sig?

3. Dokumentera händelsen och samtalen

4. Enhetens pedagoger diskuterar händelsen och gör en första bedömning av om
ärendet är en kränkande behandling. I samband med detta kan specialpedagog och
eller rektor konsulteras.

5. Se direkt över vad som kan förändras så att händelsen inte ska inträffa igen.

6. Personalen är skyldig att anmäla alla former av kränkande behandling till rektor.
Rektor tillsätter utredning och ansvarar för att den genomförs skyndsamt. Eventuella
åtgärder vidtas. Blanketter finns på Nettan under: Nettan | Organisation och
förvaltningar | Barn- och utbildningsförvaltningen | Dokumentarkiv Buf

7. Informera vårdnadshavare till de inblandade.

8. Rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor
tillsätter skyndsamt utredning som därefter sker stegvis. Blanketterna finns enligt
ovan hänvisning.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses
i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

1. Kontakta berörd rektor omgående.

2. Rektor ska bedöma vilka personer i verksamheten som ska informeras om det
inträffade.

3. Berörd rektor ser till att en utredning görs av en oberoende person. (tjänsteman på
barn- och utbildningsförvaltningen, alt. personalavdelningen)

4. Den som ansvarar för utredningen samlar in fakta och planerar ev. åtgärder.

5. Skyddsombud/ facklig förtroendeman informeras.

6. Om medarbetaren önskar har den fackliga organisationen möjlighet att delta i
samtalen. Berörd rektor samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av
personligt stöd.

7. Individuell plan arbetas fram utifrån utredningens resultat.

8. Åtgärder styrs av vad som inträffat.

9. Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd rektor omedelbart ta
kontakt med förvaltningschef/ personalavdelning för att diskutera en ev. avstängning
från arbetet.

Beslut om avstängning tas av förvaltningschefen.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses
i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för uppföljning

Sker fortlöpande genom samtal, observationer och skriftlig dokumentation så länge
behovet finns utifrån åtgärderna i utredningen.

Rutiner för dokumentation

Vad som har hänt och när. Ansvarig är berörd personal.

 • Efter samtalen. Ansvarig är berörd personal.
 • Vid uppföljning. Rektor utser den som ska utreda och dokumentera.

Ansvarsförhållande

All personal i förskolan har en anmälningsskyldighet samt ansvariga för det
åtgärdande arbetet. Rektor har det yttersta ansvaret i arbetet åtgärder mot kränkande
behandling samt förordning om barns deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling.