Värnamo kommuns logotyp

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Dalstigens förskola 2019-2020

Förskolans namn: Dalstigens förskola
Rektor: Jessica Svensson

Upprättad datum: 29 augusti 2019

Utvärderas datum: 30 juni 2020

Grunduppgifter

Förskolans vision

På vår förskola ska diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling
inte förekomma. Alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Alla, oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska behandlas och
bemötas med respekt och värdighet av barn och personal. Lokalerna ska vara
utformade, inredda och utrustade så att de ger god tillgänglighet och användbarhet
för personer med fysiska funktionshinder.

Barnens delaktighet

Genom samtal/intervjuer om hur barnen tycker vi ska vara mot varandra.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Information till vårdnadshavare vid inskolning, daglig föräldrakontakt, genom
utvecklingssamtal, föräldramöte föräldraråd enkäter

Personalens delaktighet

Gemensam kartläggning av husmodellen. I samband med det systematiska
kvalitetsarbetet i juni utvärderas planen och revideras i september av personalen.
Dessutom lyfts planen kontinuerligt under året på planeringsmöten/arbetslagsträffar
med frågor såsom:

 • Vad är gjort?
 • Vad kan vi göra mer?
 • Vad blir nästa steg?

Förankring av planen

Planen förankras och genomarbetas av all personal i samband med det systematiska
kvalitetsarbetet i september och genom att kontinuerligt under året lyfta planen på
arbetsplatsträffar och planeringsmöten. Planen presenteras för föräldrar på
föräldramöte. Familjer som inskolas informeras. Planen finns tillgänglig skriftlig i
tamburen på förskolan. Planen förankras hos barnen genom samtal och genom
personalens förhållningssätt som visar hur man genom omsorg om och hänsyn till
andra människor skapar ett gott klimat i förskolan.

Ansvariga för planen

Pedagoger och rektor.

Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Planen har diskuterats i arbetslaget och utvärderats i samband med
utvärderingsdagen för läsåret 2018–2019.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Pedagogerna på Dalstigens förskola

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Mål: Alla ska känna sig trygga och trivas på vår förskola

Analys: Pedagogerna har haft samma synsätt och förhållningssätt som vi ständigt diskuterat, vi har en bra grundstruktur och en mindre barngrupp där vi pedagoger delat upp oss i rummen för att skapa närhet och på så vis har det blivit tryggare för barnen.

Mål: Barnen ska kunna välja lekar och aktiviteter utifrån sina egna intressen/identitet utan att begränsas av sin ålder.

Analys: Barnen vågar säga vad de vill till alla pedagoger. En tillåtande miljö där barnen lär sig samarbeta och ta hänsyn till varandra med härvarande pedagoger som försöker ta
tillvara på barnens intressen och förslag på aktiviteter.

Årets plan ska utvärderas senast 30 juni 2020.

Beskriv hur årets plan ska följas upp och utvärderas

Planen lyfts kontinuerligt under året på planeringsmöten/arbetsplatsträffar med
frågor:

 • Vad har vi gjort?
 • Vad kan vi göra mer?
 • Vad blir nästa steg?

Samt på uppföljningstillfällen i oktober, februari, april och juni

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Arbetslaget och rektor.

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett kön

Mål: Målet är att alla ska få samma förutsättningar i vår verksamhet oavsett kön.

Insats: Vara goda förebilder och reflektera över vårt eget och barnens
förhållningssätt/synsätt. Motverka stereotypa könsroller genom att utveckla sina
förmågor och intressen oavsett kön.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck

Mål: Skapa förutsättningar utan begränsningar av stereotypa könsroller. Alla ska få ha
den identitet och det uttryck som de vill oavsett kön.

Insats: Förskolans verksamhet och miljö är anpassad till alla oavsett kön. Diskussioner i
arbetslaget och tillsammans med barnen om allas lika värde oavsett kön.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Mål: Samtala med barnen om att det finns olika etniska tillhörigheter och att man hjälper
alla att känna stolthet för sitt ursprung.

Insats:

 • Använda tolk vid behov.
 • Samtala med barnen om våra olikheter och kulturer.
 • Stödja barnen i att vara stolta över sitt ursprung och att våga vara annorlunda.
 • Våga använda sitt modersmål i förskolan.
 • Använda mångkulturell almanacka och böckerfrån t.ex. förlaget olika och barnkonventionen.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Mål:

 • Samtala med barnen om att det finns olika trosuppfattningar och religioner.
 • Visa respekt för skillnader i människors olika trosuppfattningar och levnadssätt.
 • Ta hänsyn till olika religiösa högtider och traditioner.

Insats: Vara lyhörda gentemot vårdnadshavare och ta tillvara på kunskaper om deras
kulturer och religioner. Använda mångkulturella almanackan.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Mål: Alla barn ska få stöd så att de utvecklas så långt som möjligt med hänsyn till egna
behov och förutsättningar.

Insats: Utforma verksamheten och miljön så att alla kan delta utifrån sina individuella
förutsättningar och sin funktionsförmåga.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Mål: Hjälpa barnen att vidga synen på begreppet familj och visa öppenhet och respekt för
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Insats: Medvetet välja material som synliggör olika familjekonstellationer, t.ex. litteratur och bilder. Samtala med barnen om att det finns olika familjebildningar.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett ålder

Mål: Ge barnen förutsättningar att utveckla sina förmågor och intressen efter mognad
oavsett ålder.

Insats: Ta tillvara på barnens intressen och hjälpa dem att vilja och våga pröva nya
utmaningar oavsett ålder.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Vi pedagoger pratar och reflekterar över vårt förhållningssätt till varandra och barnen. Tillsammans med barnen diskuterar vi hur vi vill bli bemötta av varandra. Trygghetsvandring med barnen, enkäter till föräldrar och barn, utvecklingssamtal
och föräldramöte.

Områden som berörs i kartläggningen

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Hur barn och vårdnadshavare har involverats i kartläggningen

Med de äldsta barnen har vi gjort trygghetsvandringar, och samtalat både i grupp och
enskilt. Barnen har observerats. Barnen har deltagit i kommunens
enkätundersökning. Föräldramöte, utvecklingssamtal och daglig kontakt.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Genom diskussioner och reflektioner i arbetslaget.

Resultat och analys

Enligt trygghetsvandringen/enkäter och samtal känner sig våra barn trygga och trivs
på förskolan. En risk är utformningen av våra lokaler eftersom vi inte kan ha översikt
över alla rum. När vi inte kan vara lika närvarande eller cirkulerande på grund av olika
anledningar avgränsar vi för att alla ska känna sig trygga. En annan risk är våra
trappor eftersom vi är på andra våning. Oavsett ålder kan olyckor lätt hända. Vi går
därför ut i omgångar. Våra barn leker i alla rum med traditionella flick/pojk leksaker
oavsett kön. Vi har observerat att alla barn leker med alla saker oavsett kön. Vi har
köpt in en mångkulturell almanacka för att få kunskap om allas högtider. Vi har hittills
inte haft några barn/föräldrar med funktionsnedsättning eller annan sexuell läggning,
därför har vi enbart arbetat med främjande åtgärder.

Motverka kränkande behandling

Mål

Inga diskrimineringar och kränkningar ska förekomma på vår förskola. Alla ska trivas
och känna sig trygga på vår förskola.

Insats

 • Närvarande pedagoger som är goda förebilder.
 • Värdegrundsböcker t.ex. kompisböckerna och olika böckerna.
 • Vi arbetar kontinuerligt med barnens och pedagogernas förhållningssätt för att ha ett gott klimat.

Ansvarig

Alla pedagoger.

Förebyggande åtgärder

Trygghet

Områden som berörs av åtgärden:

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Mål: Alla ska känna sig trygga och trivas på vår förskola.

Åtgärd: Närvarande och cirkulerande pedagoger. Avgränsa lokalerna för att kunna se och
höra vad som sker. Direkt samtala med barnen om situationer som uppstår. Genom
vårt förhållningssätt är vi goda förebilder för ett gott klimat i förskolan.

Motivera åtgärd: Det är viktigt att alla mår bra och känner sig trygga och trivs i förskolan. Alla ska behandlas med respekt och våga vara sig själva.

Ansvarig: Arbetslaget

Rutiner för akuta situationer

Policy

I förskolan har vi ett professionellt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i
verksamheten att kränkningar och trakasserier inte accepteras.

All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och ickekränkande förhållningssätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen har ansvar för att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inomoch utomhus.
 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling ska reagera och agera direkt.
 • Alla barn på förskolan är allas ansvar. Därför har den personal som ser eller får veta något, skyldighet att ingripa omedelbart.
 • När en vuxen (personal, vårdnadshavare och övriga) i samband med verksamheten diskriminerar eller kränker ett barn rapporteras det till rektor.

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till

Barnen ska kunna vända sig till all personal på förskolan. Vårdnadshavare ska vända sig till förskolans pedagogiska personal eller rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

1. När personal får kännedom att ett barn blivit utsatt för en potentiell kränkning ska
samtal ske med det utsatta barnet.

2. Samtal med den som utfört handlingen för att skapa förståelse för hur den andre
känner det, uppleva allvaret och för att få slut på den potentiella kränkningen.

Vid samtalen kan man använda sig av reflekterande frågor.

 • Hur kände du?
 • Hur tänkte du?
 • Kunde du gjort på något annat sätt?
 • Hur tror du att den andre kände sig?

3. Dokumentera händelsen och samtalen

4. Enhetens pedagoger diskuterar händelsen och gör en första bedömning av om
ärendet är en kränkande behandling. I samband med detta kan specialpedagog och
eller rektor konsulteras.

5. Se direkt över vad som kan förändras så att händelsen inte ska inträffa igen.

6. Personalen är skyldig att anmäla alla former av kränkande behandling till rektor.
Rektor tillsätter utredning och ansvarar för att den genomförs skyndsamt. Eventuella
åtgärder vidtas. Blanketter finns på Nettan under: Nettan | Organisation och
förvaltningar | Barn- och utbildningsförvaltningen | Dokumentarkiv Buf

7. Informera vårdnadshavare till de inblandade.

8. Rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor
tillsätter skyndsamt utredning som därefter sker stegvis. Blanketterna finns enligt
ovan hänvisning.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses
i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

1. Kontakta berörd rektor omgående.

2. Rektor ska bedöma vilka personer i verksamheten som ska informeras om det
inträffade.

3. Berörd rektor ser till att en utredning görs av en oberoende person. (tjänsteman på
barn- och utbildningsförvaltningen, alt. personalavdelningen)

4. Den som ansvarar för utredningen samlar in fakta och planerar ev. åtgärder.

5. Skyddsombud/ facklig förtroendeman informeras.

6. Om medarbetaren önskar har den fackliga organisationen möjlighet att delta i
samtalen. Berörd rektor samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av
personligt stöd.

7. Individuell plan arbetas fram utifrån utredningens resultat.

8. Åtgärder styrs av vad som inträffat.

9. Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd rektor omedelbart ta
kontakt med förvaltningschef/ personalavdelning för att diskutera en ev. avstängning
från arbetet.

Beslut om avstängning tas av förvaltningschefen.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.
Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses
i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för uppföljning

Sker fortlöpande genom samtal, observationer och skriftlig dokumentation så länge
behovet finns utifrån åtgärderna i utredningen.

Rutiner för dokumentation

Vad som har hänt och när. Ansvarig är berörd personal.

 • Efter samtalen. Ansvarig är berörd personal.
 • Vid uppföljning. Rektor utser den som ska utreda och dokumentera.

Ansvarsförhållande

All personal i förskolan har en anmälningsskyldighet samt ansvariga för det
åtgärdande arbetet. Rektor har det yttersta ansvaret i arbetet åtgärder mot kränkande
behandling samt förordning om barns deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling.