Värnamo kommuns logotyp

Solstrålens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019

Ansvariga för planen: Åsa Bengtsson, Mette Bergman, Carin Carlsson och Emmy Henriksson

Planen gäller från: 30 september 2018

Planen gäller till: 1 oktober 2019

Grunduppgifter

Förskolans vision

På Solstrålens förskola ska:

 • vi arbeta för att alla trivs, har roligt och känner sig trygga
 • vi arbeta så att planen är ett levande dokument
 • föräldrarna känna sig trygga när de lämnar sitt/sina barn hos oss
 • lokalerna vara utformade, inredda och utrustade så att de ger god tillgänglighet även för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Verksamheten styrs av skollagen, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagstiftningen (2008:567) samt läroplanerna.

Utdrag ur FN:s barnkonvention

Artikel 12–15: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 31: Barnet har rätt till lek, vila och fritid

Barnens delaktighet

Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att:

”Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.”

”Få delta i olika former för samarbete och beslutsfattande.”

”Förbereda barnen för delaktighet och ansvar, för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.”

 • Samtal som rör likheter och olikheter utifrån diskrimineringsgrunderna aktualiseras i samlingar, i olika projekt, genom litteratur, sånger och i matsituationen mm.
 • Tillsammans reflekterar och dokumenterar vi.
 • Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.
 • Empati och omtanke om andra utvecklas i olika situationer i den dagliga verksamheten genom samtal, kommunikation och samspel på olika sätt.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att:

”Komplettera hemmet genom att skapa bästa förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.”

”Vara tydlig i fråga om mål och innehåll vilket är en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.”

 • Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.
 • Föräldrarna får likabehandlingsplanen via mail och den ska finnas i tamburen för att låna hem. Det är föräldrarnas skyldighet att läsa denna. Info ges även via ”Solstrålen-nytt” som skickas ut cirka en gång i mån.
 • Information om planen och möjlighet till reflektioner, kommentarer och inflytande ges på föräldramöte, föräldrasamråd och vid utvecklingssamtal.

Personalens delaktighet

Enligt Lpfö 98/10 ”påverkar vuxnas förhållningssätt barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.”

”Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.”

Personalgruppen upprättar sin egen plan utifrån hur det främjande och förebyggande arbetet ska integreras som en naturlig del på förskolan, samt följer upp och utvärderar planen på avdelningsmöten, analysdagar och planeringsdagar. Det slutgiltiga resultatet ligger till grund för nästkommande plan. Likabehandlingsarbetet finns inskrivet i årsklockan. Varje enskild medarbetare har ett personligt ansvar att aktivt arbeta med planen. Vi personal är lyssnande, lyhörda, närvarande och härvarande i de olika lärmiljöerna ute och inne i verksamheten.

Kontinuerligt arbete kring värdegrundsarbete i förskolan genom sånger och samtal.

Förankring av planen

Analyser/kartläggning som görs i jan/aug/sept ligger till grund för kommande års främjande arbete och förebyggande åtgärder.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

 • Genom samtal/reflektion i arbetslaget på planeringsdag.
 • På utvecklingssamtal har vi frågat föräldrarna hur de tror/tycker barnen trivs på förskolan.
 • Vi har gjort barnintervjuer där frågor om trivsel, roligt/tråkigt och kamratskap funnits med.
 • Trygghetsvandring i de olika miljöerna inne och ute.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Åsa Bengtsson, Mette Bergman, Carin Carlsson.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Pedagogerna har varit med i leken i de olika rummen. Vi har varit duktiga på att följa vår dagsstruktur vilket fått barnen trygga. Vi upplever att barnen har blivit medvetna och tagit till sig innehållet i kompisböckerna. Böckerna baserade på barnkonventionen som vi så smått har börjat med, passar bäst för de större barnen.

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

 • Barnintervju en gång per år. (Barn- och utbildningsnämndens trivselenkät).
 • Uppföljning minst två gånger per år av hur arbetet med planen fungerar samt föra in de förändringar som bör ske, (se årsklockan).
 • I olika forum (t.ex. mail, föräldrasamråd) med föräldrar ska en uppföljning ske.
 • Vi går igenom åtgärd för åtgärd på avd-möten.
 • Planen konkretiseras för barnen som görs delaktiga på olika sätt t.ex. genom tema: ”kompisböcker”.

Årets plan ska utvärderas senast 31 augusti 2018.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Arbetslaget och rektorn.

Främjande insatser

Främja likabehandling

Områden som berörs av insatsen: Diskriminering och kränkande behandling

Mål:

 • Diskriminering och annan kränkande behandling ska inte förekomma.
 • Alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
 • Alla ska behandlas och mötas med respekt och värdighet.
 • Inga repressalier (hämnd) får förekomma.

Insats:

 • Vi uppmärksammar det positiva hos barnen.
 • Vi förebygger kränkande och diskriminerande handlingar genom att finnas till i vardagen och samtalar och agerar i händelser som sker.
 • Vi arbetar med värdegrundsskapande arbete med hjälp av lekar, läsning, samtal, sånger mm.
 • Vi strävar efter att barnen själva ska kunna möta/lösa konflikter (Lösningsinriktat arbetssätt, E. Arnér).
 • Vi samtalar med barnen om händelsen och ställer frågor (Vad, Hur, När och Varför?) som får dem att fundera och komma på lösningar, samt få förståelse för sin egen och andras handling.
 • Vi vuxna är viktiga förebilder, så vårt sätt att vara, handla och prata är viktigt.

Ansvarig: Arbetslaget

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Vi använder oss av Husmodellen:

 • Genomgång av regler och rutiner det vill säga Grundstrukturen, 2ggr/år enl årsplanen
 • Planerade och spontana samtal med barn både enskilt och i grupp samt föräldrars reflektioner.
 • Observationer och kartläggning av barns lek och samspel genom verktyg som BRUK och TRAS.
 • Enkäter, både spontana med barnen och planerade för barn och föräldrar.
 • Trygghetsvandring, se över inomhus- och utomhusmiljön om det kan finnas områden/miljöer som är mer undanskymda.
 • Incidentrapport (Anmälan om kränkande behandling)
 • Indirekt diskriminering, Rättvist är att inte göra lika. Alla har olika behov.

Områden som berörs i kartläggningen

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

 • Vi genomför trygghetsvandringar med barnen både inne och ute, samt gör observationer av barnen för att upptäcka om något rum verkar "otryggt".
 • Vi samtalar mycket med barnen spontant och planerat i olika projekt.
 • Vi pratar med föräldrarna om att det är viktigt att samtala med sina barn om vad som händer på förskolan och att de sedan kommunicerar detta med oss.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Arbetslaget har sammanställt kartläggningen på avd-möten och på planeringsdag.

Resultat och analys

Av föräldrarna får vi höra att barnen trivs på förskolan. Vi har tränat dagligen på hur vi är mot varandra och hur alla är en viktig ”pusselbit” i gruppen.

Förebyggande åtgärder

Kompisböcker och barnkonventionsböcker

Områden som berörs av åtgärden:

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Mål: Att konkretisera diskrimineringspunkterna genom kompisböckerna och barnkonventionsböckerna samt att få alla att känna sig trygga och som en del i gruppen.

Åtgärd: Använda oss av böckerna i vardagssituationer tillsammans med handdockor och värdegrundssånger.

Motivera åtgärd: Böckerna, dockorna och sångerna är konkreta och tydliga.

Ansvarig: Arbetslaget

Rutiner för akuta situationer

Policy

I förskolan har vi ett professionellt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i
verksamheten att kränkningar och trakasserier inte accepteras. All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och ickekränkande förhållningssätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen har ansvar för att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inomoch utomhus.
 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling
  ska reagera och agera direkt.
 • Alla barn på förskolan är allas ansvar. Därför har den personal som ser eller får veta
  något, skyldighet att ingripa omedelbart.
 • När en vuxen (personal, vårdnadshavare och övriga) i samband med verksamheten
  diskriminerar eller kränker ett barn rapporteras det till rektor.

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till

Barnen ska kunna vända sig till all personal på förskolan. Vårdnadshavare ska vända sig till förskolans pedagogiska personal eller rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

1. När personal får kännedom att ett barn blivit utsatt för en potentiell kränkning ska
samtal ske med det utsatta barnet.

2. Samtal med den som utfört handlingen för att skapa förståelse för hur den andre
känner det, uppleva allvaret och för att få slut på den potentiella kränkningen.

Vid samtalen kan man använda sig av reflekterande frågor.

 • Hur kände du?
 • Hur tänkte du?
 • Kunde du gjort på något annat sätt?
 • Hur tror du att den andre kände sig?

3. Dokumentera händelsen och samtalen

4. Enhetens pedagoger diskuterar händelsen och gör en första bedömning av om ärendet är en kränkande behandling. I samband med detta kan specialpedagog och eller rektor konsulteras.

5. Se direkt över vad som kan förändras så att händelsen inte ska inträffa igen.

6. Personalen är skyldig att anmäla alla former av kränkande behandling till rektor. Rektor tillsätter utredning och ansvarar för att den genomförs skyndsamt. Eventuella åtgärder vidtas. Blanketter finns på Nettan under: Nettan | Organisation och förvaltningar | Barn- och utbildningsförvaltningen | Dokumentarkiv Buf

7. Informera vårdnadshavare till de inblandade.

8. Rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor
tillsätter skyndsamt utredning som därefter sker stegvis. Blanketterna finns enligt
ovan hänvisning.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

1. Kontakta berörd rektor omgående.

2. Rektor ska bedöma vilka personer i verksamheten som ska informeras om det inträffade.

3. Berörd rektor ser till att en utredning görs av en oberoende person. (tjänsteman på
barn- och utbildningsförvaltningen, alt. personalavdelningen)

4. Den som ansvarar för utredningen samlar in fakta och planerar ev. åtgärder.

5. Skyddsombud/ facklig förtroendeman informeras.

6. Om medarbetaren önskar har den fackliga organisationen möjlighet att delta i
samtalen. Berörd rektor samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av
personligt stöd.

7. Individuell plan arbetas fram utifrån utredningens resultat.

8. Åtgärder styrs av vad som inträffat.

9. Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd rektor omedelbart ta
kontakt med förvaltningschef/ personalavdelning för att diskutera en ev. avstängning
från arbetet.

Beslut om avstängning tas av förvaltningschefen.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses
i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för uppföljning

Sker fortlöpande genom samtal, observationer och skriftlig dokumentation så länge behovet finns utifrån åtgärderna i utredningen.

Rutiner för dokumentation

 • Vad som har hänt och när. Ansvarig är berörd personal.
 • Efter samtalen. Ansvarig är berörd personal.
 • Vid uppföljning. Rektor utser den som ska utreda och dokumentera.

Ansvarsförhållande

All personal i förskolan har en anmälningsskyldighet samt ansvariga för det åtgärdande arbetet. Rektor har det yttersta ansvaret i arbetet åtgärder mot kränkande behandling samt förordning om barns deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.