Värnamo kommuns logotyp

Trälleborgs förskolas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019-2020

Förskolans namn: Trädkryparens förskola
Rektor: Jessica Arousell

Upprättad datum: 17 juni 2019

Utvärderas datum: 30 juni 2020

Grunduppgifter

Förskolans vision

Alla barn ska minnas sin förskoletid med lust och glädje.

Barnens delaktighet

 • Genom samtal om hur barnen tycker en bra kompis ska vara.
 • Genom samtal om vad barnen tycker vi ska ha för aktiviteter som gör att alla känner sig involverade i utbildningen.
 • Kartläggning och observationer som pedagogerna gör, bidrar till att barnen blir delaktiga.
 • Trygghetsvandring.
 • Pedagogerna ska vara lyhörda för barnens spontana tankar, idéer och önskningar

Vårdnadshavarnas delaktighet

Information till vårdnadshavare vid inskolning/överinskolning, daglig föräldrakontakt,
genom utvecklingssamtal, föräldramöte och enkäter. Likabehandlingsplanen för
förskolan finns tillgänglig i tamburen.

Personalens delaktighet

I samband med det systematiska kvalitetsarbetet i september utvärderas och
revideras planen av personalen. Planen följs upp avdelningsvis vid tre tillfällen under
året med frågor:

 • Vad har vi arbetat med?
 • Hur har det gått?
 • Vad blir nästa steg?

Vårt förhållningssätt är viktigt och vi ska vara goda förebilder för barn och
vårdnadshavare. Arbetslaget strävar efter ett demokratiskt klimat inom förskolan där
vi alla respekterar varandra och där vi har ett normkritiskt tänk.

Förankring av planen

 • Planen förankras och genomarbetas av all personal i september och följs upp tre
  gånger under året; november, januari, april.
 • Kök, städ och vaktmästeri informeras.
 • Planen presenteras på möte för vårdnadshavare i oktober.
 • Familjer som inskolas/över inskolas informeras.
 • Planen finns tillgänglig i tamburen på förskolan.
 • Planen förankras hos barnen genom samtal och genom personalens förhållningssätt
  som visar hur man genom omsorg om och hänsyn till andra människor skapar ett gott klimat i förskolan.

Ansvariga för planen

Rektor, förskollärare och barnskötare. Rektorn ansvarar för att övrig berörd personal
får ta del av informationsbroschyren.

Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

 • Kartläggning genom trygghetsvandringar (3-5 år).
 • Barnsamtal, enkäter till vårdnadshavare och observationer (1-5 år).
 • Planen har följts upp under april, juni, augusti, november.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

All pedagogisk personal, barn och vårdnadshavare.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Mål: Dela barnen i mindre grupper, pedagogerna uppmärksamma mer och kan vara mer
närvarande i mindre grupper.

Analys:

Lilla sidan

Eftersom vi har varit fyra personal under stora delar av dagen har detta underlättat delning av barngruppen. Det har varit två personal i varje grupp, vilket gjort att vi har kunnat prioritera detta arbetssätt och vi har räckt till som pedagoger. Vi har även som pedagoger varit duktiga på att påminna varandra om att dela oss varje dag. Vi märkte också tydligt att barnen och vi pedagoger blev mindre stressade när vi var i mindre grupper.

Vi har även uppmärksammat att även de barn som har svenska som modersmål och inte kan så många ord än har börjat göra sig förstådda med teckenkommunikation. Ett exempel på var ett barn som visade tydligt att hen ville äta och inte kunde uttrycka sig förutom att visa tydligt med munnen och händerna till oss pedagoger. Detta visar på att teckenkommunikation och bildstöd gynnar alla barn oavsett bakgrund och erfarenhet.

Stora sidan

Vi delar barnen över nästan hela dagen. Det blir lugnare för både barn och pedagoger när vi delar upp oss i mindre grupper.

Mål: Mångkulturell förskola, alla familjer oavsett etnisk tillhörighet ska känna sig
inkluderade i förskolans verksamhet.

Analys:

Lilla sidan

Genom att vi har haft kommunikation på olika sätt som projekt har alla barn oberoende av språk kunnat ta hjälp av bilderna/tecken vi använt. De barn som inte har svenska som modersmål har använt sig av teckenkommunikation för att förmedla ord.

Stora sidan

Vi delar barnen över nästan hela dagen. Det blir lugnare för både barn och pedagoger när vi delar upp oss i mindre grupper. Digitala verktyg (inspelning av pedagoger), vi ska kunna göra inspelningar för att kunna kartlägga och analysera pedagogernas förhållningssätt och bemötande.

Analys:

Lilla sidan: vi har spelat in oss några tillfällen under läsåret som gått, vid dessa
inspelningar har vi alltid uppmärksammat nått som vi kan utveckla och det har gett
oss bra diskussioner i arbetslaget om vårt förhållningssätt.
Stora sidan: Stora sidan: Vi delar barnen över nästan hela dagen. Det blir lugnare för
både barn och pedagoger när vi delar upp oss i mindre grupper.

Beskriv hur årets plan ska följas upp och utvärderas

Kartläggning genom trygghetsvandringar, barnsamtal, föräldraenkäter och observationer. Planen följs upp under november, januari och april.

Årets plan ska utvärderas senast juni 2020

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor och förskollärare.

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett kön

Mål: Att skapa förutsättningar för att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Insats:

 • Vi tänker normkritiskt när vi köper in material till barnen.
 • Vi eftersträvar en miljö som är anpassad till alla barn, t.ex. rum i rummet.
 • Vi diskuterar vårt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor och gör varandra medvetna om vårt egna förhållningssätt. T.ex. hur vi pratar och svarar barn samt hur mycket utrymme vi ger till respektive kön.
 • Vi diskuterar hur vi förhåller oss till olika stereotypiska könsroller.
 • Benämna könet på ett naturligt sätt vid naturliga situationer. T.ex. vid blöjbyte eller
  toalettbesök.
 • Vi tänker på att inte gruppera barnen efter kön när vi t.ex. hälsar, delar in i grupper, m.m.
 • Vi använder oss av "kompisböckerna" och "olikaböckerna".
 • Vi använder oss av observationsmallen

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck

Mål: Att skapa förutsättningar för att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Att barn och vuxna ska acceptera och tillåta
alla olika slags normer. På ALT under november, januari, april följer vi upp resultatet.

Insats:

 • Pedagogerna ska fördjupa sig i aktuell litteratur.
 • Vi läser barnböcker som innehåller olika familjekonstellationer.
 • Vi pedagoger erbjuder material och aktiviteter utöver den traditionella tvåkönsnormen.
 • Vi gör egna observationer både på barn och pedagoger för att uppmärksamma vårt förhållningssätt gentemot varandra.
 • Vi tänker på hur vi pedagoger uttrycker oss angående barnens utseende, klädval oavsett kön.
 • Vi använder oss av "kompisböckerna" och "olikaböckerna".
 • Vi använder oss av observationsmallen.

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Mål: Att hjälpa alla barn att känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet.
På APT under november, januari, april månad följer vi upp resultatet.

Insats:

 • Fortbildning/NätverkTolk/Föräldrar.
 • Vi pedagoger ska visa intresse och nyfikenhet.
 • Varje avdelning har en mångkulturell almanacka.
 • Öppet och nyfiket prata i barngrupp om våra olikheter och kulturer.
 • Medvetet i barngrupp framföra det positiva i att våga vara olika.
 • Uppmärksammar flerspråkighet på ett positivt sätt, till exempel genom att ge utrymme och resurser till arbetet med att stödja utvecklingen av barnens modersmål.
 • Kost, benämna vad maten består av och inte t ex minus fläsk.
 • Kokerskan markerar alla uppläggningsfat med specialkost och matsedeln är numera förtydligad.
 • Tänka på att vissa aktiviteter som t ex skogsutflykter, gympa, bad, kyrka etc. inte är
  lika "vanligt" i vissa kulturer.
 • Musik från andra kulturer använda sig av t.ex. youtube samt fråga föräldrar.
 • Vi använder oss av "kompisböckerna" och "olikaböckerna".
 • Vi använder oss av observationsmallen.

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Mål: Alla barn har rätt till sin egen tro och övertygelse. Alla föräldrar ska med samma
förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. På ALT
under november, januari, april följer vi upp resultatet.

Insats:

 • Högtidskalender för att få kunskap om när olika religiösa högtider firas (som finns
  representerade på förskolan).
 • Ge utrymme i vardagen för barnens reflektioner och tankar kring livsfrågor/tro.
 • Påvisa att det finns olika religioner och trosuppfattningar i samhället.
 • Få kunskap av föräldrarna vad som gäller för deras kultur/religion som har
  betydelse för barnens vistelse på förskolan.
 • Vi använder oss av "kompisböckerna" och "olikaböckerna".
 • Vi använder oss av observationsmallen.

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Mål: Alla barn ska få stöd så att de utvecklas så långt som möjligt med hänsyn till egna
behov och förutsättningar. På ALT under november, januari, april månad följer vi upp
resultatet.

Insats:

 • Utforma verksamheten och miljön så att alla kan delta utifrån sina individuella
  förutsättningar och sin funktionsförmåga.
 • Använda litteratur och samtala kring ämnet.
 • Diskutera med berörda föräldrar vad andra barn behöver veta om barnets
  funktionsnedsättning och hur den informationen ska ges.
 • Viktigt att vi pedagogerna är goda förebilder.
 • Vi använder oss av "kompisböckerna" och "olikaböckerna".
 • Vi använder oss av observationsmallen

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Mål: Att hjälpa barnen att utveckla deras förmåga, empati och omtanke liksom öppenhet
och respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt. Synliggöra och
bejaka olika familjekonstellationer. På ALT under november, januari, april månad
följer vi upp resultatet.

Insats:

 • Ha en återkommande diskussion om människors lika värde, våra egna värderingar
  och förhållningssätt gentemot barn vårdnadshavare och kollegor.
 • Litteratur och bilder om regnbågsfamiljer.
 • Vara öppna för att det finns flera alternativ än heteronormen.
 • Vi använder oss av "kompisböckerna" och "olikaböckerna".
 • Vi använder oss av observationsmallen.

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Främja likabehandling oavsett ålder

Mål: Vi ger förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen oavsett
barnens ålder. På ALT under november, januari, april följer vi upp resultatet.

Insats: Kontinuerlig dialog i arbetslag om det enskilda barnets utveckling och behov. Se
mognad och utveckling istället för enbart ålder vid överskolning. Vi använder oss av
"kompisböckerna" och "olikaböckerna". Vi använder oss av observationsmallen.
Förväntningar och aktiviteter ska inte styras av barnets ålder. Pedagogerna är
medvetna om hur de uttrycker sig vad det gäller åldersnormen

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

 • Diskussioner om förhållningssätt, regler och rutiner i arbetslaget.
 • Barnenkät, samtal, utvecklingssamtal, föräldramöte, trygghetsvandring, loggbok, observationer av verksamheten och om barn och vuxnas samspel.
 • BRUK.
 • Använda digitala verktyg (inspelning) för att komplettera pedagogens arbete

Områden som berörs i kartläggningen

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Hur barn och vårdnadshavare har involverats i kartläggningen

 • Barn har deltagit i kartläggningen genom samtal och i form av enkäter.
 • Vårdnadshavare har deltagit i kartläggningen genom enkäter.
 • Vi har gjort trygghetsvandringar och observationer i barngruppen.
 • Genom utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraråd och den dagliga kontakten finns det möjligheter för föräldrar att ta upp problem eller tankar kring detta.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Genom diskussioner i arbetslagen och i andra gruppkonstellationer (t.ex. nätverksträffar).

Resultat och analys

Värdegrundsombuden har träffats vid några tillfällen och fått frågeställningar om vårt
förhållningssätt gentemot barn/vårdnadshavare/kollegor. Diskussionerna har varit
givande och har bidragit till bra diskussioner och vi pedagoger ha haft ett öppet
klimat om vårt förhållningssätt. Diskussionerna har väckt nya tankar och vi upplever
att det är viktigt att hålla dessa frågor vid liv och att man som pedagoger kan lyfta
dessa frågor tillsammans.

Vi har använt oss av observationsmallen barnen görbarnen säger -pedagogernas tankar. Efter dessa observationer har det kommit upp många diskussioner om förhållningssätt, i observationerna ser man saker som man inte ser annars, vilket leder till utveckling av verksamheten. Under utvecklingssamtalen delger vårdnadshavare om deras barns trivsel på förskolan och där får vi pedagoger info om vad barnen säger hemma.

Motverka kränkande behandling

Mål

Målet är att inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller
någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling.

Insats

Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas och förebyggas.

Ansvarig

All pedagogisk personal.

Förebyggande åtgärder

Åtgärd för alla områden

Områden som berörs av åtgärden:

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Mål: Pedagogerna uppmärksammar och kan vara mer närvarande i mindre grupper samt
bemöta varje barn efter deras förutsättningar och behov.

Åtgärd: Göra ett skriftligt schema om hur barnen och pedagogerna ska delas in. All personal jobbar aktivt med ”alla vill, kan och ska lyckas.”, kunskaper från forskning/litteratur och föreläsningar samt håller sig uppdaterad med ny forskning/litteratur och föreläsning.

Motivera åtgärd:

 • För att barnen ska bli mer sedda, bekräftade och för att kunna bemöta alla barn efter deras behov och förutsättningar.
 • Vi ska uppmärksamma de olika diskrimineringsområdena.
 • Mer närvarande pedagoger

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av åtgärden:

 • Kränkande behandling
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning

Mål: Alla familjer, oavsett etnisk tillhörighet, ska känna sig inkluderade i förskolans
utbildning

Åtgärd:

 • Förskolan uppmärksammar FN-dagen.
 • Vi vill synliggöra olika kulturer i våra lärmiljöer med t.e.x musik, kartor, djur, flaggor, kläder, böcker och andra digitala verktyg t.ex. Polyglutt på olika språk ska finnas på förskolan.
 • Vi använder kompetensen från den personal som har annat modersmål.

Motivera åtgärd: Förskolan representerar många olika språk.

Ansvarig: All pedagogisk personal.

Rutiner för akuta situationer

Policy

I förskolan har vi ett professionellt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i
verksamheten att kränkningar och trakasserier inte accepteras. All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och ickekränkande förhållningssätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen har ansvar för att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inomoch utomhus.
 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling
  ska reagera och agera direkt.
 • Alla barn på förskolan är allas ansvar. Därför har den personal som ser eller får veta
  något, skyldighet att ingripa omedelbart.
 • När en vuxen (personal, vårdnadshavare och övriga) i samband med verksamheten
  diskriminerar eller kränker ett barn rapporteras det till rektor.

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till

Barnen ska kunna vända sig till all personal på förskolan. Vårdnadshavare ska vända sig till förskolans pedagogiska personal eller rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

1. När personal får kännedom att ett barn blivit utsatt för en potentiell kränkning ska
samtal ske med det utsatta barnet.

2. Samtal med den som utfört handlingen för att skapa förståelse för hur den andre
känner det, uppleva allvaret och för att få slut på den potentiella kränkningen.

Vid samtalen kan man använda sig av reflekterande frågor.

 • Hur kände du?
 • Hur tänkte du?
 • Kunde du gjort på något annat sätt?
 • Hur tror du att den andre kände sig?

3. Dokumentera händelsen och samtalen

4. Enhetens pedagoger diskuterar händelsen och gör en första bedömning av om ärendet är en kränkande behandling. I samband med detta kan specialpedagog och eller rektor konsulteras.

5. Se direkt över vad som kan förändras så att händelsen inte ska inträffa igen.

6. Personalen är skyldig att anmäla alla former av kränkande behandling till rektor. Rektor tillsätter utredning och ansvarar för att den genomförs skyndsamt. Eventuella åtgärder vidtas. Blanketter finns på Nettan under: Nettan | Organisation och förvaltningar | Barn- och utbildningsförvaltningen | Dokumentarkiv Buf

7. Informera vårdnadshavare till de inblandade.

8. Rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor
tillsätter skyndsamt utredning som därefter sker stegvis. Blanketterna finns enligt
ovan hänvisning.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

1. Kontakta berörd rektor omgående.

2. Rektor ska bedöma vilka personer i verksamheten som ska informeras om det inträffade.

3. Berörd rektor ser till att en utredning görs av en oberoende person. (tjänsteman på
barn- och utbildningsförvaltningen, alt. personalavdelningen)

4. Den som ansvarar för utredningen samlar in fakta och planerar ev. åtgärder.

5. Skyddsombud/ facklig förtroendeman informeras.

6. Om medarbetaren önskar har den fackliga organisationen möjlighet att delta i
samtalen. Berörd rektor samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av
personligt stöd.

7. Individuell plan arbetas fram utifrån utredningens resultat.

8. Åtgärder styrs av vad som inträffat.

9. Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd rektor omedelbart ta
kontakt med förvaltningschef/ personalavdelning för att diskutera en ev. avstängning
från arbetet.

Beslut om avstängning tas av förvaltningschefen.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses
i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för uppföljning

Sker fortlöpande genom samtal, observationer och skriftlig dokumentation så länge behovet finns utifrån åtgärderna i utredningen.

Rutiner för dokumentation

 • Vad som har hänt och när. Ansvarig är berörd personal.
 • Efter samtalen. Ansvarig är berörd personal.
 • Vid uppföljning. Rektor utser den som ska utreda och dokumentera.

Ansvarsförhållande

All personal i förskolan har en anmälningsskyldighet samt ansvariga för det åtgärdande arbetet. Rektor har det yttersta ansvaret i arbetet åtgärder mot kränkande behandling samt förordning om barns deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.