Värnamo kommuns logotyp

Nylunds förskolas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019-2020

Förskolans namn: Nylunds förskola
Rektor: Eva Hansson

Upprättad datum: 13 november 2019

Utvärderas datum: 30 juni 2020

Grunduppgifter

Förskolans vision

Diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska inte förekomma. Alla barn och elever ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Alla barn och elever oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet av barn, elever och personal. Lokalerna ska vara utformade, inredda och utrustade så att de ger god tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder. Alla i verksamheten ska ha kännedom om diskrimineringslagen
(2008:567) skollagen (1985:1100 med ändringar) kap 14 a; Åtgärder mot kränkande behandling samt förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. (2006:1083 ändrad 2008:946).

Läroplanensmål mål (olika för de olika områdena inom det systematiska kvalitetsarbetet)

2.1 Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn har förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Barnens delaktighet

I värdegrundsarbetet:

 • Trygghetsvandringar
 • I samtal med barnen i uppkomna och vardagliga situationer
 • Barnenkäter
 • I temaarbete med Babblarna och speciellt när "Doddo hälsar på".
 • Kompistema: ”Tio små kompisar”, värdegrundsarbete.

Vårdnadshavarnas delaktighet

 • Informera vid föräldramöten om vårt värdegrundsarbete.
 • Ge tillfälle till reflektion och synpunkter, vid utvecklingssamtal.
 • Inskolning och vid utvecklingssamtal.
 • Kommunikation kring vad som hänt under dagen/veckan vid hämtning och lämning.
 • Föräldrasamråd.
 • Samtal med vårdnadshavare och nyhetsbrev.

Personalens delaktighet

Hur vi vill arbeta med planen:

Planen hålls levande som ett reflektions- och diskussionsunderlag under APT, PK, kvalitetsdagar och planering. Vi ska göra en plan över när det ska tas upp under våra PK-träffar. Vi har med oss värdegrunden i allt vi gör, den sitter i ryggmärgen men det måste till mer för att göra planen mer levande. Den kommer nu lyftas 3 gånger om året så att den hålls levande. Planen har lagts gemensamt för redigering i OneNote istället och att alla avdelningar kan gå in och redigera sin del, vilket har underlättat arbetet med att sammanställa planen för hela huset. Läsa in oss ännu mer på planen för att kunna konkretisera den för barnen.

Förankring av planen

 • Planen ska informeras vid inskolning och inskolningssamtal.
 • Vi samtalar med barnen om likabehandlingsplanen genom vårt värdegrundsarbete.
 • Fortlöpande samtal om hur man är en bra kompis och hur vi behandlar varandra på vår förskola.
 • Att arbeta praktiskt med värdegrunden i barngrupperna.
 • Planen ska vara förankrad hos all personal i samband med personalkonferens i november 2019

Ansvariga för planen

Alla pedagoger.

Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Aktuella indikatorer utifrån BRUK (skolverkets verktyg för självskattning och utveckling av kvalitén i förskolan. Olika för de olika områdena inom det systematiska kvalitetsarbetet). Hur skattar ni er nu i jämförelse med föregående års skattning?

2.3 Främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling.

Aktuella frågor för barnenkäterna delges som separata dokument. Utifrån period 2 så är följande frågor relevanta: Nr 4, 5, 6, 7, 8 och 10.

Fjolårets likabehandlingsplan har vi utvärderat och reflekterat kring under SKA-dagen. .

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

I förarbetat för BRUK var både förskollärare och barnskötare delaktiga. I sammanställningen av likabehandlingsplanen har endast förskollärare varit delaktiga.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Mål: Vi vill göra barnen medvetna om att de har möjlighet att påverka sin vardag på förskolan och ta ansvar för sina val.

Analys: Alla människors lika värde är något som vi pratar om med barnen i det dagliga arbetet. Grunden på vår förskola är att alla har lika värde, det genomsyrar allt som vi gör i vår verksamhet. Det är viktigt att alla känner sig sedda när de kommer hit, både barn, föräldrar och personal. När det sker konflikter är det lättare att ta upp det med barnen för då blir det mer konkret för barnen. En viktig del i att få detta att fungerar upplever vi är att ha en bra grundstruktur på det dagliga arbetet.

Genom vårt tema ” Min bok”, har barnen fått möjlighet att påverka vad vi ska göra och jobba med på förskolan. Barnen blir delaktiga vilket är en del av vistelsetiden på förskolan. Genom boken blir det väldigt konkret att barnen får inflytande.

Vi arbetar aktivt och konkret med Babblarna och Doddo, tex. Doddo hjälper Babba som är ledsen och inte kan sova. Barnen fick konkret hälsa på Doddo och ett barn bet Doddo och då blev han ledsen. Diddi blir glad av att tillsammans med barnen få skapa och vi upplever att barnen blir glada
tillsammans med Diddi.

Vi låter barnen välja i den fria leken vad de vill göra. De yngsta barnen kan inte uttrycka sig helt genom talet vad de vill vilket gör därför måste vi titta mycket mer på kroppsspråk och observera barnen och utefter tolka in vad barn finner intressant och lärorikt.

Mål: Vi vill ge barnen verktyg och strategier för att kunna leva sig in i andra människor situation samt öka sin förståelse för att alla människor har lika värde.

Analys: Vårt arbete med vårt kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. Vi vill att barnen ska utveckla förståelse om hur man kan vara en bra kompis. Barnen ska få möjlighet att sätta sig in i hur jobbigt det kan kännas när någon inte får vara med eller hur bra det kan kännas när kompisar låter en vara med i leken. Vi vill också att barnen får verktyg för att kunna visa egna känslor samt att barnen utvecklar medkänsla om hur en kompis mår. Genom detta arbete vill vi skapa ett bättre gruppklimat. Vi har sett att barnen samarbetar mer och hjälper varandra i olika situationer. De fick en ökad empati för varandra. Vi delar barnen i grupper för att se/förhindra/förebygga kränkande behandling och konflikter. Vi
upplever och har sett i observationer att vi har färre konflikter nu sedan vi börjat dela barnen mer i grupper flera dagar i veckan.

Aktivitetsschemat fungerar i sin struktur - Barnen har möjlighet att välja rumsaktivitet.

Samtal och trygghetsvandringar med barnen har gett oss en lite tydligare bild av hur barnen uttrycker att de känner sig på Nylund. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta vidare med dem. Överlag uttrycker sig barnen vara glada i alla rum. En del barn uttrycker dock att de är oroliga i vissa rum, ett utsatt område på förskolan är toalett- och tvättrum. Det är ett utrymme där vi under vissa stunder på dagen är många samtidigt och man är i en väldigt utsatt situation. Det är viktigt att vi som vuxna är tillgängliga i de situationerna. Genom trygghetsvandringen kan vi också upptäcka att vissa rum inte längre fångar den barngrupp vi har och då har vi fått ändra i den pedagogiska miljön.

Beskriv hur årets plan ska följas upp och utvärderas

Kontinuerlig uppföljning på arbetsplatsträff, avdelningsplanering och kvalitetsdagar. Vi gör upp en plan över när den ska tas upp på våra personalkonferenser.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Alla pedagoger

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett kön

Mål: Alla ska bli sedda som individer och lärmiljön ska vara inbjudande till lek och
utforskande utan att vara könsstyrda.

Insats: Trygghetsvandring. Utforma miljön utefter barnens behov och intressen, en föränderlig lärmiljö

Ansvarig: Alla pedagoger

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller köns uttryck

Mål: Barnen ska få möjlighet att välja lekar och aktiviteter utifrån sina intressen.

Insats:

 • Vi samtalar med barnen och lyfter våra olikheter.
 • Vi stöttar barnen i deras identitetsskapande
 • Vi väljer barnlitteratur som lyfter olikheter

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Mål: Barnen ska få möjlighet att känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet.

Insats:

 • Vi är nyfikna på barns tankar kring olikheter och kulturer.
 • Vi är öppna för barns tankar och reflektioner kring olika livsfrågor
 • Mångkulturell almanacka
 • Vid inskolning samtala kring språk och kulturer med stöd av blanketten
  språkbakgrund
 • Barnlitteratur som speglar olika kulturer

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Mål: Olika religioner ska uppmärksammas.

Insats: Mångkulturell almanacka. Samtal med vårdnadshavare om olika högtider och hur de firas.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Mål: Alla barn ska kunna delta i lekar och aktiviteter oavsett funktionshinder.

Insats:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö
 • Trygghetsvandring
 • Bildstöd
 • Tecken som stöd
 • Arbete utifrån SPSM- Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Mål: Synliggöra och lyfta olika familjekonstellationer.

Insats: Samtala om olika familjekonstellationer utifrån det barnen visar nyfikenhet på. Barnlitteratur

Ansvarig: Alla pedagoger.

Främja likabehandling oavsett ålder

Mål: Barnen ska få möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen oavsett ålder.

Insats:

 • Bejaka barnens intresse till att vilja och pröva
 • Alla ska få möjlighet att prova utifrån sina förutsättningar
 • Tillgängligt material
 • Anpassa lärmiljön efter barnen.

Ansvarig: Alla pedagoger

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

 • Samtal (med barn, med föräldrar och mellan personal)
 • Observationer
 • Dokumentationer
 • Trygghetsvandringar
 • Aktuella frågor för barnenkäterna

Områden som berörs i kartläggningen

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder.

Hur barn och vårdnadshavare har involverats i kartläggningen

 • Trygghetsvandringar
 • Barnenkät
 • Samtal med vårdnadshavare vid lämning/hämtning, samt vid utvecklingssamtal
 • Barnsamtal, enskilt och i grupp
 • Utvärdering och analys tillsammans med barnen.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

 • Alla pedagoger har varit delaktiga i kartläggningen av våra miljöer och diskussioner inför SKA-dag.
 • Utvärdering, diskussion och analys i personalgrupp.
 • Trygghetsvandringar och analys av dem.

Motverka kränkande behandling

Mål

All form av kränkande behandling ska motverkas.

Insats

 • Närvarande pedagoger i alla miljöer ute och inne
 • Dela upp barnen i mindre grupper
 • Trygghetsvandringar
 • Kartläggningar
 • Kompisböckerna
 • Babblartema

Ansvarig

Alla pedagoger.

Förebyggande åtgärder

Barns lekar

Områden som berörs av åtgärden: Barns lekar.

Mål:

 • Likabehandlingsplanen/värdegrundsarbetet ska bli mer konkret och levande för barnen, eftersom det är viktigt att de utvecklar sin förmåga att leva sig in i andra människors känslor.
 • Vi vill göra barnen medvetna om att de har möjlighet att påverka sin vardag på förskolan och ta ansvar för sina val.
 • Vi vill ge barnen verktyg och strategier för att kunna leva sig in i andra människor situation samt öka sin förståelse för att alla människor har lika värde.

Åtgärd:

 • Att fortlöpande förändra och anpassa den pedagogiska miljön så att den utmanar och stimulerar
  barnen utifrån deras behov och intresse.
 • Hålla sig informerad om värdegrundsfrågorna genom litteratur och föreläsningar, samt sätta sig in i barnkonventionen.
 • Genomföra trygghetsvandring både på vår- och höstterminen, då kartlägger vi vart, när och hur konflikter uppkommer.
 • Samlingar där vi lyfter värdegrundsarbetet, till exempel kompissamling med gruppstärkande tema. Doddo hälsar på i temat Babblarna samt genom bok tema där barnen tar med sig en bok hemifrån.

Motivera åtgärd:

 • Vi vill lyssna på barnen och utgå ifrån deras behov och intresse för att utforma verksamheten och den pedagogiska miljön.
 • Att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet för att hålla värdegrundsfrågorna levande. Det bidrar till att vi i personalen får en samsyn och det är den vi vill förmedla till barnen.
 • Genom att vi genomför trygghetsvandringar får vi syn på barnens tankar kring miljö och om de känner sig trygga hos oss på förskolan. Vi vill får en uppfattning kring barnens trygghet på förskolan och detta hjälper oss att kunna förebygga och förhindra kränkande behandling.
 • Ge barnen möjlighet på ett konkret sätt få uppleva gemenskap, leka och samtala om
  värdegrundsfrågor.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Genusperspektiv

Områden som berörs av åtgärden:

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Åtgärd:

 • Anpassa vår pedagogiska miljö så att den utmanar och stimulerar alla barns olika förutsättningar.
 • Vi inser att schemaläggning av personal bör fokuseras på att ensamarbete minimeras.
 • Utifrån kartläggningen i BRUK anser att vi är ganska duktiga på att dokumentera vårt
  värdegrundsarbete, vi har en svaghet i att vi inte lyfter likabehandlingsplanen. Vi upplever att vi har bra kompetens för att få fram det resultat vi har fått.
 • Fysiska och ekonomiska resurser kan skapa vissa begränsningar för att kunna leva upp till styrdokument och läroplan.
 • Vi upplever att vår verksamhet präglas av trygghet, omsorg, hänsyn, nyfikenhet och intresse, barnen uttrycker det både verbalt och med kroppsspråket när vi reflekterar tillsammans med dem.

Motivera åtgärd: Vi vill ha en tillåtande och tillgänglig miljö för alla barn oberoende av individens förutsättningar och att alla har lika värde.

Ansvarig: Alla pedagoger.

Rutiner för akuta situationer

Policy

I förskolan har vi ett professionellt förhållningssätt och ett tydligt budskap från alla i verksamheten att kränkningar och trakasserier inte accepteras. All personal ska vara goda förebilder i sitt uppträdande. Ett demokratiskt och icke-kränkande förhållningssätt gäller.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen har ansvar för att hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
 • Personal som uppmärksammar diskriminering eller annan kränkande behandling ska reagera och agera direkt.
 • Alla barn på förskolan är allas ansvar. Därför har den personal som ser eller får veta något, skyldighet att ingripa omedelbart.
 • När en vuxen (personal, föräldrar och övriga) i samband med verksamheten diskriminerar eller kränker ett barn rapporteras det till rektor.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barnen ska kunna vända sig till all personal på förskolan. Vårdnadshavare ska vända sig till förskolans pedagogiska personal eller rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

1. När personal får kännedom att ett barn blivit utsatt för en potentiell kränkning ska samtal ske med det utsatta barnet.

2. Samtal med den som utfört handlingen för att skapa förståelse för hur den andre känner det, uppleva allvaret och för att få slut på den potentiella kränkningen.

Vid samtalen kan man använda sig av reflekterande frågor.

 • Hur kände du?
 • Hur tänkte du?
 • Kunde du gjort på något annat sätt?
 • Hur tror du att den andre kände sig?

3. Dokumentera händelsen och samtalen

4. Enhetens pedagoger diskuterar händelsen och gör en första bedömning av om ärendet är en kränkande behandling. I samband med detta kan specialpedagog och eller rektor konsulteras.

5. Se direkt över vad som kan förändras så att händelsen inte ska inträffa igen.

6. Personalen är skyldig att anmäla alla former av kränkande behandling till rektorn. Rektorn tillsätter utredning och ansvarar för att den genomförs skyndsamt. Eventuella åtgärder vidtas. Blanketter finns på Nettan under: Nettan | Organisation och förvaltningar | Barn- och utbildningsförvaltningen | Dokumentarkiv Buf

7. Informera vårdnadshavare till de inblandade.

8. Rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen. Rektorn tillsätter skyndsamt utredning som därefter sker stegvis. Blanketterna finns enligt ovan hänvisning.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

1. Kontakta berörd chef omgående.

2. Chefen ska bedöma vilka personer i verksamheten som ska informeras om det inträffade.

3. Berörd chef ser till att en utredning görs av en oberoende person. (tjänsteman på barn-och utbildningsförvaltningen, alt. personalavdelningen)

4. Den som ansvarar för utredningen samlar in fakta och planerar ev. åtgärder.

5. Skyddsombud/facklig förtroendeman informeras.

6. Om medarbetaren önskar har den fackliga organisationen möjlighet att delta i samtalen. Berörd chef samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av personligt stöd.

7. Individuell plan arbetas fram utifrån utredningens resultat.

8. Åtgärder styrs av vad som inträffat.

9. Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd chef omedelbart ta kontakt med förvaltningschef/ personalavdelning för att diskutera en ev. avstängning från arbetet.

Beslut om avstängning tas av förvaltningschefen.

Rutinerna enligt ovan genomförs omgående och en del punkter sker parallellt.

Ovanstående rutiner ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Rutiner för uppföljning

Sker fortlöpande genom samtal, observationer och skriftlig dokumentation så länge behovet finns utifrån åtgärderna i utredningen.

Rutiner för dokumentation

Vad som har hänt och när. Ansvarig är berörd personal.

 • Efter samtalen. Ansvarig är berörd personal.
 • Vid uppföljning. Rektor utser den som ska utreda och dokumentera.

Ansvarsförhållande

All personal i förskolan har en anmälningsskyldighet samt ansvariga för det åtgärdande arbetet. Rektorn har det yttersta ansvaret i arbetet åtgärder mot kränkande behandling samt förordning om barns deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.