Värnamo kommuns logotyp

Forsheda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021-2022

Skolans namn: Forsheda skola
Rektor: Lars-Göran Hedstig

Upprättad datum: 1 mars 2021

Utvärderas datum: 1 april 2022

Inledning

Alla barn/elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför finns det bestämmelser om att skolan och förskolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

I 3 kap. Diskrimineringslagen (2016:828) framgår det utbildningsanordnaren varje år ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.

Dokumentet ska beskriva hur verksamheten arbetar för att upptäcka risker, samt innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra sexuella trakasserier, främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning, samt de åtgärder som krävs för att förebygga och förhindra trakasserier.

Enheten ska dokumentera alla delar (kartläggning, främjande och förebyggande åtgärder, uppföljning och utvärdering, samverkansskyldigheten) av det löpande arbetet under året.

Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det handlar om allt från pedagogiskt material, prov och betygssättning till studiemiljö, raster och utflykter. Resor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också.

Enligt 6 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Långsiktigt mål/vision med planen

Skolan och förskolan ska verka för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Delaktighet och förankring

Samverkan med barn/elever

Klassföreståndaren och andra lärare har kontinuerliga diskussioner med sin klass angående relationer, kränkningar och det sociala samspelet. Det är viktigt att prata om händelsen direkt.

Utöver klassföreståndarnas tillfällen att diskutera relationer med mera i samband med klassföreståndartiden och klassråd, har rektor organiserade samtal med elevrådet och elevskyddsombud om ”Forsheda skola 7–9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling” för att bilda sig en uppfattning om läget på skolan. Vid behov återkopplas detta till berörda.

Samverkan med medarbetare

Personalen diskuterar och utvärderar varje år ”Forsheda skola 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling” och ger förslag till förbättringar.

Samverkan med vårdnadshavare sker på följande sätt

Föräldrarna informeras om skolans ”Forsheda skola 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling” vid varje läsårsstart. Den skickas hem tillsammans med skolans ordningsregler och finns tillgänglig på kommunens webbplats? Föräldrars uppfattning om hur ”Forsheda skola 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling” fungerar får vi genom en god, löpande dialog med vårdnadshavare.

Föränkring av planen

Alla klassföreståndare tar upp planen med sin klass till diskussion i samband med läsårsstarten. Elev och vårdnadshavare går igenom den tillsammans i hemmet vid läsårsstart.

Definitioner

Skolans och förskolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) och av Diskrimineringslagen (2008:567).

• Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet §3 skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

• Diskriminering är enligt diskrimineringslagen att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet och uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Definition av de sju diskrimineringsgrunderna, se bilaga 1.

• Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon avde sju diskrimineringsgrunderna (se ovan)

• Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Uppföljning och utvärdering

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska innehålla en redovisning av hur åtgärderna i föregående plan har genomförts. Har åtgärderna haft avsedd effekt utifrån de mål som sattes upp i föregående plan? Utvärderingen ska sedan vara utgångspunkten för den nya planen.

Utvärdering av förgående plan (hur har åtgärderna genomförts?)

Utvärdering sker under vårterminen på arbetslagstid för samtlig personal. Utgångspunkt tas i hälsosamtal i årskurs 8 och kommunens egen trivselenkät. Utvecklingssamtal och uppmärksammande avvikelser på EHT. Ex kränkningsanmälningar och hög frånvaro.

Samverkan i utvärderingen av förgående plan (vilka har samverkat?)

EHT, elevråd/elevskyddsombud.

Resultat av utvärderingen av förgående plan

Vi har elever som inte trivs i sin klass. Vi har haft enstaka elever som skapat mycket oro och konflikter. Vi har identifierat individer med högerextrema sympatier. Tittar vi på resultaten från kommunens elevenkät 20/21 kan vi ändå se att de flesta av våra elever trivs och känner trygghet.

Uppföljning och utvärdering av förgående plan (hur och vilka?)

Klassindelningarna inför årskurs 7 är nyckeln till att öka trivseln i klassen. Vi tror att teambuildingsdagar, HASP, klassdagar, schemabrytande aktiviteter och lustfyllda raster ökar trivsel och minskar oro, kränkningar och utrymme för trakasserier.

Kartläggning och analys av orsaker

Metod/aktivitet för kartläggning

Mätinstrument: Kommunövergripande elevenkät 7-9. Hälsosamtal i årskurs 8. Portfolio inför utvecklingssamtal. Ärenden på EHT- Skolinspektionens enkät. Resultaten återkopplas till all personal och diskussion förs hur återkoppling sker till elever och elevråd och eventuellt andra insatser. Forsheda 7-9 är en relativt liten enhet där signaler fångas upp kontinuerligt om eventuella avvikelser. Det sociala engagemanget är stort.

De sju diskrimineringsgrunderna har kartlagts på följande sätt

Kön

Samma som ovan.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Samma som ovan.

Etnisk tillhörighet

Samma som ovan.

Religion eller annan trosuppfattning

Samma som ovan.

Funktionsnedsättning

Samma som ovan.

Sexuell läggning

Samma som ovan.

Ålder

Samma som ovan.

Resultat av kartläggningen

Vi har fått över lag positiva resultat i det preliminära beskedet av kommunens elevenkät. Elever på Forsheda skola men även övriga kommunen upplever ofta trivsel, trygghet och studiero. Man är även nöjd med delaktigheten och det formella inflytandet. Den bilden delar personalen på skolan som tycker att det varit ett bra år med ett fåtal undantag.

Analys av resultatet

Vi har haft ett relativt lugnt år men ser att vi haft enstaka elever som inte trivs i sin klass. Nyckeln till framgång där är en god kartläggning på våren. Vi tror att teambuildingsdagar, HASP, klassdagar, schemabrytande inkluderande aktiviteter och lustfyllda raster ökar trivsel, minkar oro och utrymme för kränkningar och trakasserier. Viktigt är också att få till utomstående aktörer som kan informera om vad som fäller i samhället såsom polis, UMO, brandkår och intresseorganisationer. Men även att olika gemensamma projekt och temadagar behövs för att belysa skolans värdegrund. Vi måste fortsätta ha rastvärdsscheman i korridor och matsal och efter behov vid bussar. Ordningsregler ska vara utformade på ett sådant sätt att vi alla kan bidra till att upprätthålla dem.

Aktiva åtgärder

Främjande och förebyggande åtgärder

En trygg och tolerant skolmiljö.

Främjande aktiviteter på enheten under kommande år

Långsiktiga lösningar som syftar till att stärka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Att förstärka det friska, det som man vet att alla mår bra av.

Främjande aktiviteter på enheten under kommande år

Mål

Aktivitet

Tidsplan

Ansvarig

Uppföljning/utvärdering

Trygghet och trivsel på raster

Cafeteria med rastaktiviteter

Hela läsåret

Fritidsledare, elevråd

Junidagarna, läsårsslut, kommunenkät

Teambuilding åk 7-9

Gruppfrämjande aktivitet över åldersgränserna

Augusti-21 uppstart

Rektor, all personal

Junidagarna samt egen enkät, veckan efter arrangemang

Psykoeducation

HASP

Läsårsvis åk 7

Kurator, fritidsledare, skolsköterska, SYV

I EHT i direktanslutning till enkäten. Långsiktig effekt: kommunens egna enkät.

Relationsskapande-gruppfrämjande

Gruppfrämjande aktiviteter avslutningsdagar efter betyg

TEMA: värdegrund

Klassdag åk7, 8, 9

Årksursvis och blandat

Augusti-21 uppstart

Juni sista veckan

Klassföreståndare

All personal, ALG

Junidagarna, egen enkät i direkt anslutning till aktiviteten

Studiero i klassen


Öka delaktighet och inflytande i undervisningen

Skolverkets modul.
Tillgängliga lärmiljöer.

HT-21

Kollegialt lärande. Utvecklingsgrupp och förstelärare.

 Junidagarna, läsårsslut

Kommunikation och insyn - vårdnadshavare

Digitalt föräldramöte åk7 – fokus betyg och bedömning

HT-21

Rektor och KF

Aug – sept 21

Förebyggande åtgärder på enheten under kommande år

Att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet. Minska konsekvenserna av uppmärksammade riskområden och kan riktas till alla elever men ändå ha ett specifikt fokusområde.

Antal anmälda kränkningar på enheten föregående läsår:

Läsår 2020/2021: 7 stycken.

Hur många av dessa bedömdes som en kränkning efter utredning?

5 stycken.

Skriv tabellbeskrivning här

Mål

Aktivitet

Tidsplan

Ansvarig

Uppföljning, utvärdering

Synliggöra och befästa ordningsregler för personal och elever

Genomgång på augustidagarna.

Gemensam värdegrundsdiskussion?

Start HT-21

Rektor och personal

Junidagarna

Synliggöra och befästa konsekvenstrappa för personal

Genomgång på augustidagarna

Start HT-21

Rektor och EHT

Junidagarna

Ökat formellt elevinflytande

Regelbundna möten med elevskyddsombud och elevråd

Start HT-21

Rektor och fritidsledare

Junidagarna

Ökat trygghet och trivsel på specifika platser. Korridor och mittpunkt.

Rastvärdschema personal

Start HT-21

Rektor och skoladministration

Augustidagar

Inblick i samhällsdelar utanför skolan (ej PRAO)

Förbokade besök av polis, UMO, brandkår, intresseorganisationer m.m.

Läsår 21/22

Rektor, EHT, personal

 Augustidagar

Att upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Mål

All personal ska delta i ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Målet är att minimera förekomsten och samtidigt få eleverna att förstå innebörden av begreppen. Att eleverna förstår sina rättigheter och därför kan prata om den.

Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Fritidsledare – rastvärdar – trivselenkäter. Alla vuxna har ett ansvar att upptäcka, agera och rapportera.

Personal som barn/elever/vårdnadshavare kan vända sig till

All personal finns till för våra barn/elever om de behöver stöd och hjälp.

Ansvariga kontaktpersoner är:

 • klassföreståndare
 • EHT
 • rektor

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av andra barn/elever

Det är all personals ansvar att:

 • När personal får kännedom om en händelse samtalar de med de inblandade.
 • Dokumenterar händelsen på blankett del 1, anmälan om kränkande behandling.
 • Informera rektor om den kränkande behandlingen.
 • Reflektera över normer och värderingar som personal förmedlar genom sitt förhållningssätt.
 • Se till att åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling misstänks/anmäls/ upptäcks.
 • Bevaka att utredda fall, där jag som personal är berörd, följs upp


Det är rektorns ansvar att:

 • Skicka anmälan till huvudmannen (barn-och utbildningsförvaltningen som sedan delger nämnden informationen)
 • Fördela ansvaret för vem som ska utreda händelsen.
 • Se till att relevanta åtgärder genomförs för att kränkningarna ska upphöra.
 • Se till att händelsen följs upp, blankett del 3, uppföljning och utvärdering.  Ansvar för att del 2 och del 3 i utredningen skickas till huvudmannen.

Blanketter som ska användas vid dokumentation av kränkning finns i dokumentarkivet på Nettan under 10. Åtgärder mot kränkande behandling à 1. 2020.

Rutin när medarbetare har blivit anmäld för kränkning

Anmälan sker på samma blankett som när kränkningen sker elev/elev. Utredningen görs alltid av någon person på barn- och utbildningsförvaltningen.

 • Vid anmälan till ansvarig chef anmäler denne till barn- och utbildningsförvaltningen som ansvarar för att en utredning genomförs (vid behov konsulteras personalavdelningen).
 • Vid anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen ska ansvarig chef kontaktas omgående
 • Ansvarig chef beslutar om vilka personer i verksamheten som ska informeras om det som har inträffat.
 • Skyddsombud/facklig förtroendeman informeras.
 • Den fackliga organisationen har möjlighet att närvara vid samtalen om medarbetaren så önskar.
 • Ansvarig för utredningen samtalar med berörda, samlar in fakta och lämnar förslag till åtgärder.
 • Förvaltningschefen fattar beslut i samråd med ansvarig chef om åtgärder utifrån utredningens resultat.
 • Ansvarig chef samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av personligt stöd. En individuell plan för medarbetaren arbetas fram utifrån utredningens resultat.
 • Ansvarig chef följer upp och utvärderar den utarbetade individuella planen för medarbetaren.
 • Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd chef omedelbart ta kontakt med förvaltningschef/personalavdelning för att diskutera en eventuell avstängning från arbetet. Beslut om avstängning fattas av förvaltningschefen.

Blanketter som ska användas vid dokumentation av kränkning finns i dokumentarkivet på Nettan under 10. Åtgärder mot kränkande behandling à 1. 2020.

Rutiner för dokumentation

Anmälan, utredning och uppföljning blanketter del 1-3 skickas i originalformat till barn- och utbildningsförvaltningen som diarieför dokumentationen och delger huvudmannen.

Anmälan, del 1, skickas direkt vid uppmärksammad händelse. Del 2 och 3 skickas i direkt anslutning till att de upprättats. För enskild elev dokumenteras även händelsen i PMO.

Bilaga 1

Kön

Att någon är pojke, flicka, kvinna eller man. Även transsexuella personer, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som man eller kvinna genom sin klädsel, eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Religion eller annan trosuppfattning

Med trosuppfattning avses olika religiösa uppfattningar som är jämförbara med religion, t.ex. buddhism och ateism. Etiska, filosofiska åsikter skyddas inte av lagen.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga, som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, som har uppstått därefter, eller kan väntas uppstå.

Sexuell läggning

Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet dvs. om du blir kär i personer av samma kön, båda könen, eller motsatt kön som dig själv.

Ålder

Skydd mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang.