Värnamo kommuns logotyp

Gällaryds skolas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019-2020

Skolans namn: Gällaryds skola
Rektor: Karin Ringblom

Upprättad datum: 26 mars 2019

Utvärderas datum: 19 juni 2019

Inledning

Alla barn/elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför
finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.
I 3 kap. Diskrimineringslagen (2016:828) framgår det utbildningsanordnaren varje år ska
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier. Dokumentet ska beskriva hur verksamheten arbetar för att upptäcka risker, samt innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra sexuella trakasserier, främja barn och elevers lika rättigheter möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning, samt de åtgärder som krävs för att förebygga och förhindra trakasserier.

Enheten skall dokumentera alla delar (kartläggning, främjande och förebyggande åtgärder, uppföljning och utvärdering, samverkansskyldigheten) av det löpande arbetet under året. Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det handlar om till exempel pedagogiskt material, prov och betygssättning till studiemiljö, raster och utflykter. Skolresor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också. 1)

Enligt 6 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Dokumentationen ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan.

Grunduppgifter

Barn- och utbildningsnämndens långsiktiga mål/vision

Skolan ska verka för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Delaktighet och förankring

Samverkan med barn/elever har skett på följande sätt:

 • Trivselenkät
 • Trygghetsvandring
 • Samtal med elever
 • Klassråd

Samverkan med medarbetare har skett på följande sätt: Gemensamt framtagen plan i personalgruppen.

Samverkan med vårdnadshavare sker på följande sätt:

 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöten
 • Föräldrasamråd
 • Kommunövergripande enkät

Förankring av planen: Inför varje revision ska planen processas på alla nivåer (elever, personal och vårdnadshavare).

I vår verksamhet sker detta genom: Samtal på klassråd, elevråd. Tas upp på föräldrasamråd samt tas upp gemensamt i hela personalgruppen.

Definitioner

Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 §3 och av Diskrimineringslagen (2008:567).

Kränkande behandling

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet §3 skollagen. Med
kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen att någon missgynnas eller kränks.
Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet och uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Definition av de sju diskrimineringsgrunderna, se bilaga 1

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och
som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan)

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller
en elevs värdighet. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs
värdighet.

Uppföljning och utvärdering

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska innehålla en
redovisning av hur åtgärderna i föregående plan har genomförts. Har åtgärderna haft avsedd effekt utifrån de mål som sattes upp i föregående plan? Utvärderingen ska sedan vara utgångspunkten för den nya planen.

Utvärdering av föregående plan

 • Trivselenkäter både från kommunen och lokalt från skolan.
 • Samtal på klassråd
 • Analys av kränkande anmälningar
 • Utvärderas i kvalitetsarbetet
 • Utvärderas i EHT
 • Utvärdering på föräldrasamråd

Samverkan i utvärderingen av föregående plan

 • Arbetslag
 • Elevråd
 • Föräldrasamråd
 • Trygghetsgrupp
 • EHT

Resultat av utvärderingen av föregående plan

Enligt nya rutiner kan inte en utvärdering av föregående plan göras i nuläget.

Uppföljning och utvärdering av föregående plan

 • Personal ansvarar för att utvärderingar sker i klassråd, och även i arbetslagen (både skola och fritidshem), i mars varje år.
 • Föräldrarna deltar genom föräldrasamråd, i mars varje år.
 • Uppföljning sker i november, varje år.

Kartläggning och analys av orsaker

Metod/aktivitet för kartläggning

Kön:
Risk: Att man blir behandlad utifrån sitt kön och inte utifrån den person man är.

Metod: Samtal med enskilda elever och i grupp hur de upplever olika miljöer. Elevenkäter och trivselenkäter.

Könsöverskridande identitet eller uttryck:
Risk: Att man blir behandlad utifrån ”normen” och inte utifrån den identitet man har.

Metod: Samtal med enskilda elever och i grupp hur de upplever olika miljöer. Elevenkäter och trivselenkäter

Etnisk tillhörighet:
Risk: Att man blir behandlad utifrån sin etnicitet och inte utifrån den person man är.

Metod: Samtal med enskilda elever och i grupp hur de upplever olika miljöer. Elevenkäter och trivselenkäter

Religion eller annan trosuppfattning:
Risk: att man blir illa behandlad utifrån sin religion/tro.

Metod: Samtal med enskilda elever och i grupp hur de upplever olika miljöer. Elevenkäter och trivselenkäter

Funktionsnedsättning:
Risk: att man blir illa behandlad utifrån sin funktionsnedsättning

Metod: Samtal med enskilda elever och i grupp hur de upplever olika miljöer. Elevenkäter och trivselenkäter

Sexuell läggning:
Risk: Att man blir illa behandlad utifrån sin läggning.

Metod: Samtal med enskilda elever och i grupp hur de upplever olika miljöer. Elevenkäter och trivselenkäter.

Ålder:

Risk: att man blir särbehandlad utifrån sin ålder.

Metod: Samtal med enskilda elever och i grupp hur de upplever olika miljöer. Elevenkäter och trivselenkäter

Resultat av kartläggningen

Enkäter – eleverna är trygga, de upplever att ordningsregler följs, att de har studiero. Men, fyra elever är rädda för en vuxen ur personalen.

Analys av resultatet

Det är personaltätt på skolan, även så på rasterna. Alla elever känner varandra och all personal vilket bidrar till en samhörighet. Det är oroande att fyra elever är rädd för någon vuxen ur personalen. Detta får vi arbeta vidare med.

Aktiva åtgärder

Främjande och förebyggande åtgärder

”Alla ska känna sig lugna och säkra i skolan. De ska känna att de är sedda och accepterade av både vuxna och barn samt få känna att man är en del av ett sammanhang

Främjande aktiviteter på enheten under kommande år

Långsiktiga lösningar som syftar till att stärka det fysiska, psykiska och sociala
välbefinnandet. Att förstärka det friska, det som man vet att alla mår bra av.

Främjande aktiviteter

Mål

Aktivitet

Tidsplan

Ansvarig

Uppföljning, utvärdering (hur, när)

Alla elever
känner sig
trygga när de
är i våra
verksamheter.

Trygga raster
varje dag.

Rastvärdar med
aktiviteter.

Gemensamma
temadagar,
samarbete
mellan
klasserna.

En pedagog
följer med
eleverna till
slöjden på annan
skola.

Löpande under
läsåret.

All personal

November 2019

Utvärdering mars
2020 genom
enkäter och
samtal med
elever.

Arbetsro i
klassrummet

Bestämda platser i
klassrummet.

Trivselregler i
klassrummet.

Vi jobbar med att
vi är varandras
arbetsmiljö.

Löpande under
läsåret.

All personal

Elevenkäter och
samtal med
elever.

Demokrati i
klassrummen

Alla elever får lika
stort utrymma för
att uttrycka sina
åsikter/tankar.

Eleverna kan
påverka ett visst
innehåll i
undervisningen.

Löpande under
läsåret.

All personal

Elevenkäter och
samtal med
elever samt
pedagoger.

Eleverna förstår
och respekterar
att alla människor
är olika och har
olika behov.

Man arbetar med
värdegrund i
klassrummet där
man belyser att vi
är olika men ändå
lika genom
vardagssituationer,
filmer, texter, ur,
etc.

Löpande under
läsåret.

All personal

Se ovan

Eleverna är
trygga på andra
skolor

En ur personalen
följer med
eleverna till skolan
där de har slöjd
och hjälper till och
stöttar under
lektionen för att
eleverna ska vara
trygga.

Löpande under
läsåret.

Ninni Pettersson

Se ovan

Förebyggande åtgärder på enheten under kommande år

Att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller
hinder i lärandet. Minska konsekvenserna av uppmärksammade riskområden och kan riktas till alla elever men ändå ha ett specifikt fokusområde.

Antal anmälda kränkningar på enheten föregående läsår: 1 läsåret 2018-2019, varav 1 st efter utredningar bedömts som en kränkning.

Förebyggande åtgärder

Nuläge

Mål

Åtgärd

Tidsplan

Ansvarig

Uppföljning, utvärdering (hur, när)

Förra
läsåret hade
vi en
kränkande
handling
via sociala
medier.

Alla beter
sig schysst
på Internet.

Samtal,
diskussioner,
filmer från
UR om
Netikett.

Löpande under
läsåret.

All personal

November, 2019
och mars 2020.

Elevenkäter och
samtal med
elever och
personal.

Fyra elever
uppger i
elevenkäten
att de är rädda
för någon ut
personalen.

Alla elever
ska känna
sig trygga
med all
personal.

Enskilda
samtal med
eleverna.

Enkäter.

Löpande under
läsåret.

All personal
och kurator.

Se ovan.

Att upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Mål

På skolan ska all personal delta i ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Goda relationer och tillit från eleverna gentemot personal.

Personer barn/elever/vårdnadshavare kan vända sig till

All personal finns till för våra barn/elever om de behöver stöd och hjälp.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av andra barn/elever

Det är all personals ansvar att:

 • När personal får kännedom om en händelse samtalar de med de inblandade.
  Dokumenterar händelsen på blankett del 1, anmälan om kränkande behandling.
 • Informera rektor om den kränkande behandlingen.
 • Reflektera över normer och värderingar som personal förmedlar genom sitt
  förhållningssätt.
 • Se till att åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
  misstänks/anmäls/upptäcks.
 • Bevaka att utredda fall, där jag som personal är berörd, följ upp.

Det är rektorns ansvar att:

 • Skicka anmälan till huvudmannen. (Barn- och utbildningsförvaltningen som sedan
  delger nämnden informationen)
 • Fördela ansvaret för vem som ska utreda händelsen, blankett del 2, utredning om
  kränkande behandling
 • Se till att relevanta åtgärder genomförs för att kränkningarna ska upphöra.
 • Se till att händelsen följs upp, blankett del 3, uppföljning och utvärdering
 • Ansvar för att del 2 och del 3 i utredningen skickas till huvudmannen

Blanketter som ska användas vid dokumentation av kränkning finns på Nettan/
Dokumentarkiv BUF/G. Åtgärder mot kränkande behandling/Dokumentationsmallar

Rutin när medarbetare har blivit anmäld för kränkning

Anmälan sker på samma blanketter som när kränkningen sker elev/elev. Utredningen görs
alltid av någon person på barn- och utbildningsförvaltningen.

 • Vid anmälan till ansvarig chef anmäler denne till barn- och utbildningsförvaltningen
  som ansvarar för att en utredning genomförs (vid behov konsulteras
  personalavdelningen).
 • Vid anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen skall ansvarig chef kontaktas
  omgående.
 • Ansvarig chef beslutar om vilka personer i verksamheten som ska informeras om det
  inträffade.
 • Skyddsombud/facklig förtroendeman informeras.
 • Den fackliga organisationen har möjlighet att närvara vid samtalen om medarbetaren
  så önskar.
 • Ansvarig för utredningen samtalar med berörda, samlar in fakta och lämnar förslag till åtgärder.
 • Förvaltningschefen fattar beslut i samråd med ansvarig chef om åtgärder utifrån
  utredningens resultat.
 • Ansvarig chef samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av personligt stöd.
 • Individuell plan för medarbetaren arbetas fram utifrån utredningens resultat.
 • Ansvarig chef följer upp och utvärderar den utarbetade individuella planen för
  medarbetaren.
 • Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd chef omedelbart ta kontakt
  med förvaltningschef/personalavdelning för att diskutera en eventuell avstängning
  från arbetet. Beslut om avstängning fattas av förvaltningschefen.

Blanketter som ska användas vid dokumentation av kränkning finns på Nettan/
Dokumentarkiv BUF/G. Åtgärder mot kränkande behandling

Rutiner för dokumentation

Anmälan, utredning och uppföljning blanketter del 1 - 3, skickas i original till barn- och
utbildningsförvaltningen som diarieför dokumentationen och delger huvudmannen.
Anmälan, del 1, skickas direkt vid uppmärksammad händelse. Del 2 och 3 i direkt anslutning till att de upprättats. För enskild elev dokumenteras även händelsen i PMO.

Bilaga 1

Diskrimineringsgrunder

Kön: Att någon är pojke, flicka, kvinna eller man. Även transsexuella personer alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet omfattas av
diskrimineringsgrunden kön.

Könsöverskridande identitet och uttryck: Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet: Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Religion eller annan trosuppfattning: Med trosuppfattning avses olika religiösa uppfattningar som är jämförbara med religion t.ex. buddism och ateism. Etiska, filosofiska åsikter skyddas inte av lagen.

Funktionsvariation: Med funktionsvariation menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning: Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet dvs. om du bli kär i personer av samma kön, båda könen eller motsatt kön som dig själv.

Ålder: Skydd mot åldersdiskriminering omfattas alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang.