Värnamo kommuns logotyp

Mossleskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2020-2021

Skolans namn: Mossleskolan
Rektor: Magdalena Lundqvist

Upprättad datum: 1 augusti 2020

Utvärderas datum: 30 juni 2021

Inledning

Alla barn/elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

I 3 kap. Diskrimineringslagen (2016:828) framgår det att utbildningsanordnaren varje år ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.

Dokumentet ska beskriva hur verksamheten arbetar för att upptäcka risker samt innehålla en översikt över de åtgärder skolan arbetar med. Åtgärderna behövs för att förhindra sexuella trakasserier, främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning, samt de åtgärder som krävs för att förebygga och förhindra trakasserier.

Enheten ska dokumentera alla delar (kartläggning, främjande och förebyggande åtgärder, uppföljning och utvärdering, samverkansskyldighet) av det löpande arbetet under året.

Det är hela skolverksamheten som omfattas av det arbetet. Det kan handla om allt ifrån pedagogiskt material, prov och betygssättning till studiemiljö, raster och utflykter. Arbetet inkluderar även aktiviteter som sker utanför skolans byggnader så som skolresor, friluftsdagar och avslutningar.

Enligt 6 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Dokumentationen ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan.

Grunduppgifter

Långsiktigt mål och vision

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att skolan ska verka för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Mossleskolans vision är att ingen elev utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling. Alla elever och personal medverkar till att hjälpa andra människor.

Delaktighet och förankring

Samverkan med barn/elever har skett på följande sätt: Samverkan med elever har skett genom att eleverna har svarat på trivselenkäter och vid trygghetsvandringar i den dagliga verksamheten. Resultatet från detta har fått ligga till grund för fortsatta samtal i klasser, på klassråd, samlingar eller elevråd och beaktats innan den nya planen fastsställts. Vid läsårsstart ansvarar respektive klasslärare för att eleverna får information om den nya planen och möjlighet att diskutera planens innehåll.

Samverkan med medarbetare har skett på följande sätt: Samtliga arbetslag har utvärderat föregående plan genom det systematiska kvalitetsarbetet för värdegrund och likabehandling. I arbetslagen finns möjlighet för medarbetare att ta upp diskrimineringsfrågor. Vid läsårsstart informerar rektor om den nya planen i samband med en personalkonferens.

Samverkan med vårdnadshavare sker på följande sätt: Vårdnadshavare får information om den nya planen och möjlighet att diskutera planens innehåll på föräldramöten, föräldrasamråd samt vid utvecklingssamtal. Den aktuella planen finns tillgänglig att ta del av på Värnamo kommuns hemsida och vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter på arbetet genom föräldrasamråd.

Förankring av planen: Klasslärare informerar om den nya planen för elever i respektive klass samt för vårdnadshavare på föräldramöte under höstterminen. Rektor informerar vårdnadshavare vid föräldrasamråd.

Samtliga lärare är delaktiga i upprättandet av planen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor är ansvarig för att all personal informeras om den nya planen vid nytt läsår.

Definitioner

Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 §3 och av Diskrimineringslagen (2008:567).

Kränkande behandling

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet §3 skollagen. Med
kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen att någon missgynnas eller kränks.
Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet och uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Definition av de sju diskrimineringsgrunderna, se bilaga 1

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och
som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan)

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller
en elevs värdighet. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs
värdighet.

Utvärdering

Denna plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling innehåller en redovisning av hur åtgärderna har genomförts under läsåret och vilken effekt dessa haft. Följande utvärdering ligger till grund för det fortsatta arbetet som beskrivs senare i denna plan.

Utvärdering av föregående plan

Föregående års plan har utvärderats genom klassråd i samtliga klasser samt genom skolans systematiska kvalitetsarbete. Synpunkterna från klassråden var planerade att lyftas vidare i elevråd samt föräldrasamråd under vårterminen. Utifrån restriktioner till följd av en pågående pandemi, Covid -19, beslutades att ställa in dessa sammankomster vilket innebär att diskussionerna i dessa forum uteblev.

Samverkan i utvärderingen av föregående plan

På grund av restriktioner till följd av en pågående pandemi, Covid -19, har inte samverkan vid utvärdering kunnat genomföras som planerat. Synpunkterna från klassråden var planerade att lyftas vidare i elevråd samt föräldrasamråd under vårterminen. Elevhälsoteam samt personal i skola och på fritidshem har varit delaktiga i utvärderingen genom trygghetsgruppen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Resultat av utvärderingen av föregående plan

Värdegrundsarbetet genomfördes i skola och fritidshem under fyra veckor på höstterminen och tre veckor på vårterminen med hjälp av ett material som trygghetsgruppen satt ihop. Utifrån restriktioner till följd av en pågående pandemi, Covid -19, under vårterminen kunde inte alla aktiveter utföras som planerat. Utvärderingen av värdegrundsarbetet i enkätform som lärarana svarade på utifrån samtal med eleverna. Enkätresultatet är övervägande positivt. En majoritet av personalen uppskattar arbetet, att materialet är genomarbetat veckovis men ändå fritt att utföra när det passar klassen under veckan.

Fadderverksamhet har genomförts kontinuerligt i flera årskurser med ca 1 tillfälle/månad och har även ingått i värdegrundsarbetet under båda terminerna.

Samverkan mellan grundskola och grundsärskola har under höstterminen skett genom att olika grupper besökt varandra och haft gemensam samling eller lektion samt vid högtider, julavslutning och andra avvikande aktiviteter. Till följd av rådande pandemi, Covid -19, har denna typ av samverkan inte kunnat genomföras under merparten av vårterminen.

Delade rasttider finns för alla (utom förskoleklasserna som är ute på helt egna tider) för att begränsa antalet elever som är ute samtidigt och därmed minska risken att trakasserier eller kränkande behandling förekommer. Schema för när olika klasser får använda fotbollsplanen och bandyrinken finns för att säkerställa att alla elever ska få chans att spela på någon av planerna vilket upplevs posivits både från elever och personal. Rastvakter med dedikerade områden finns ute under alla raster. Rastisverksamhet med organiserade aktiviteter finns fyra dagar i veckan. Lärare har sett att rastisverksamheten hjälper elever att knyta kontakter utöver klass- och åldersgränserna samt motverkar att elever blir ensamma.

Arbetslagsutvärderingarna visar bland annat att personal i skola och fritidshem upplever att rutinerna för akuta situationer är tydliga. Lärare upplever dock att det är svårt att veta när en anmälan i ett kränkningsärende ska göras och vem som ska göra den.

Kartläggning och analys av orsaker

Metod för kartläggning

Här beskrivs hur personalen på Mossleskolan arbetar för att upptäcka risker för att någon elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Samtliga elever i åk 1-5 på Mossleskolan har getts möjlighet att svara på den kommunövergripande trivselenkäten i januari 2020. I den ingår även frågor gällande fritidshemmens verksamheter för de elever som är inskrivna där. Mossleskolans fritidsverksamhet har också genomfört en egen enkät kring elevernas trivsel. Enkäten har följts upp med fördjupande elevsamtal.

Vårdnadshavare har även getts möjlighet att besvara skolinspektionens enkät.

Trygghetsvandring med elevrådsrepresentanter genomför en gång per termin. Skolpersonalens observationer är också en del i kartläggningen som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Statistik från kränkningsärendena som upprättats under läsåret sammantaget med resultatet från trivselenkäterna, trygghetsvandring samt skolpersonalens observationer har använts som kartläggning av risker för de sju diskrimineringsgrunderna. Detta har analyserats och ligger till grund för den nya planen.

Resultat av kartläggningen

Hälsosamtal har gjorts med alla elever i f-klass, åk 2 samt åk 4. Resultatet följs upp av skolsköterska som vid behov kontaktar vårdnadshavare eller annan berörd profession inom skolan.

Svarsfrekvensen på den kommunövergipande enkäter stämmer ej överens med antal gjorda enkäter, framför allt i åk 4 Det är också oklart om svaren från Åminne fritids är inkluderade i Mossleskolans resultat vilket medför att det är svårt att dra slutsatser enbart utifrån enkätsvaren. Frågan om man är rädd för någon vuxen finns ej längre med i enkäten vilket hade varit intressant att kunna följa den frågan över tid.

I enkäterna kan vi se att tryggheten bland eleverna ökar, både i skola och på fritids. Det går också att utläsa att tryggheten minskar ju äldre eleverna blir om man jämför samma elevgrupp med föregående års enkät. Studieron har ökat på hela skolan och fritids. Fler elever anser att de får vara delaktiga, bland annat genom att vara med och bestämma på lektionerna.

Trygghetsvandring har genomförts tillsammans med elevrepresentanter och representant från skolledningen. Många elever upplever att det är mycket spring i korridorerna, främst vid matsalen och utanför idrottshallarna där flera klasser ofta passerar samtidigt. Elever upplever även att utgången vid idrottshallen, kapprummen samt skolgården utanför paviljongerna är utsatta områden.

Under läsåret 2019/2020 har totalt 61 st kränkningsanmälningar gjorts.De flesta kränkningarna sker på skolgården och i kapprum/korridorer. Fritids upplever att de har få kränkningsärenden. I sammanställningen redogörs inte om det sker på skoltid eller fritids.

Analys av resultatet

En förklaring till att enkätsvaren är mer positiva detta läsår, att studieron har ökat och att så många elever känner sig trygga på skolan och fritids är sannolikt att avdelningarna jobbar likadant. Man har satsat på fler styrda aktiviteter, bland annat speldagar med brädspel och utedagar. Man har även delat upp sig i mindre grupper. För att öka elevernas delaktighet har olika modeller för medveten undervisning använts. Anpassningar på grupp- och individnivå har också gjorts och eleverna får vara med och påverka och komma med förslag. Alla elever har möjlighet att vara med på det som erbjuds och de äldre kan lära de yngre vilket främjar samarbete över klass- och åldersgränserna. De elever som inte vill vara delaktiga kan välja att inte vara med.

Det som framkommer i både trygghetsvandringen och genom sammanställningen av kränkningsanmälningarna är att fortsatt arbete behöver göras för att öka elevernas trygghet under raster och i korridorer/kapprum.

Arbete med att ytterligare utveckla rastisverkamheten för att tilltala fler elever, förtydliga rastvärdarnas roller samt skapa skolgemensamma regler för bland annat fotbollsplanen pågår under läsåret.

Aktiva åtgärder

Främjande och förebyggande åtgärder

Vi på Mossleskolan strävar efter att alla elever ska känna trygghet och meningsfullhet under hela skoldagen och under hela tiden de vistas i något av Mossleskolans fritidshem.

Mossleskolans mål för läsår 20/21 är:

 • Vi samverkar för att göra hela skolan till en god miljö för utveckling och lärande
 • Vi organiserar och genomför arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen (LGR 11 kap 2)
 • Vi erbjuder en tillgänglig undervisning för att nå en likvärdig utbildning där alla elever får möjlighet att nå så långt det är möjligt.

Vi vill genom dessa mål uppnå en större samverkan mellan våra verksamheter där vi kan stötta eleverna i att utmanas och nå ännu längre utifrån sina individuella förutsättningar. Målen är framtagna genom det systematiska kvalitetsarbetet och baseras på analyser av kartläggning av risker och utvärdering av tidiare arbete. Målen har också utgångspunkt i Barn- och utbildningsnämendens övergripande mål.

Främjande aktiviteter på enheten under kommande år

Här finns en översikt över det arbete som genomförs i verksamheten under läsåret 20/21. Dessa mål och aktiviteter syftar till att främja elever rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Främjande åtgärder

Mål

Aktivitet

Tidsplan

Ansvarig

Uppföljning, utvärdering (hur, när)

Ingen elev ska
missgynnas eller på
annat sätt utsättas
på grund av 1) Kön
(biologisk
könstillhörighet)

Vi har en övergripande värdegrund där vi inte särskiljer någon elev på grund av deras kön.

HASP (Hälsa, Arbetsmiljö, Självkänsla, Prestation) – temalektioner som genomförsmed elever i årskurs 1 och 5. Arbete med att ytterligare utveckla rastisverksamheten för att tilltala fler elever, förtydliga rastvärdarnas roller samt skapa skolgemensamma regler för bland annat fotbollsplanen pågår under läsåret.  

Hälsosamtal genomförs med elever i f-klass, årskurs 2 och 4.

Åk 1 HT 2020, Åk 5 VT 2021

Löpande under läsåret


Elevhälsoteam och skolledning, all personal

Uppföljning genom elevhälsan. Utvärdering av lärare och elever genom SKA under VT 2021.

Utvärdering av lärare och elever sker genom SKA under VT 2021.

Ingen elev ska
missgynnas eller på
annat sätt utsättas
på grund av 2)
Könsöverskridande
identitet och uttryck

3) Etnisk
tillhörighet

4)
Religion eller annan
trosuppfattning

Vi har en övergripande värdegrund där vi inte särskiljer någon elev på grund av könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Pedagogerna undervisar om olikheter och respekt utifrån elevernas ålder och mognad.

Eleverna uppmuntras att göra aktiviteter som intresserar dem, både på raster och inom ramen för undervisningen i skolan och på fritidshemmen. Klasslärare arbetar med frågor kring religion och trosuppfattning utifrån läroplansmålen.

Löpande under
läsåret

Lärare

Uppföljning på studiedagar och APT.

Utvärdering genom SKA under VT 2021.

Ingen elev ska
missgynnas eller på
annat sätt utsättas på
grund av 5)
Funktionsnedsättning

Lärmiljö och skolmiljö
ska vara tillgänglig
för varje elev

Samverkan mellan grundskola och grundsärskola samt fadderverksamhet.

Varken under skol- eller fritidstid, vid utflykter eller andra schemabrytande aktiviteter ska ingen elev missgynnas på grund av allergier eller funktionshinder.

Skolans elevhälsoteam träffar samtliga arbetslag vid 4 tillfällen per läsår för handledande och reflekterande samtal där bland annat utvecklingen av tillgänglighet och extra anpassningar diskuteras för att möta elevernas behov.

Löpande under
läsåret

Skolledning och
lärare

Uppföljning på studiedagar och APT.

Utvärdering genom SKA under VT 2021.

Ingen elev ska
missgynnas eller på
annat sätt utsättas
på grund av 6)
Sexuell läggning

Vi har en övergripande värdegrund där vi inte särskiljer någon elev på grund av sexuell läggning.

I ämnena samhällskunskap, religion och biologi undervisar pedagogerna om olikheter och respekt oavsett sexuell läggning och samtal förs med eleverna utifrån elevernas ålder och mognad.

Löpande under
läsåret

Skolledning och
lärare


Uppföljning på studiedagar och APT.

Utvärdering genom SKA under VT 2021.

Ingen elev ska
missgynnas eller på
annat sätt utsättas
på grund av 7) Ålder

Elever ska uppleva
inflytande och
delaktighet efter
ålder och förmåga

Värdegrundsarbete med fadderverksamhet

Elevråd och matråd finns för att öka elevers känsla av delaktighet och möjlighet till inflytande

HT 2020 och VT 2021

Löpande över läsåret

Trygghetsgrupp
planerar och
klasslärare/ fritidspedagoger
genomför

Skolledning

Personal och elever utvärderar efter värdegrunds-veckorna. Trygghets-gruppen ansvarar för utvärdering.

Uppföljning på studiedagar och APT. Utvärdering genom SKA under VT 2021

Att skapa kontakt och främja förståelse för människors olikheter och alla människors lika värde.

Värdegrundsarbete

Fadderverksamhet

Ht 2020, VT 2021

Löpande över läsåret

Trygghetsgrupp planerar och klasslärare/ fritidspedagoger genomför

Klasslärare ansvarar för att fadderverksamhet fortlöper under läsåret

Personal och elever utvärderar efter värdegrunds-veckorna. Trygghets-gruppen ansvarar för utvärdering

Uppföljning på studiedagar och APT. Utvärdering genom SKA under VT 2021

Främjande aktiviteter kopplat till diskrimineringsgrunderna

Här beskrivs de åtgärder som genomförs under läsår 20/21 för att förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. Det förebyggande arbetet handlar om att identifiera och kartlägga faktorer som utgör risker för utsatthet, ohälsa eller hinder i lärandet. De mål och åtgärder som beskrivs nedan syftar till att minska eller ta bort konsekvenserna av uppmärksammade risker.

Främjande aktiviteter

Vad ska vi göra?

Hur ska vi göra?

När?

Vem har ansvaret?

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling aktualiseras oftare

Planen tas upp vid olika tillfällen för att aktualisera innehållet.

Regelbundet under läsåret

Trygghetsgrupp

Stort fokus på elevernas raster vid schemaläggning

Medveten uppdelning av elevernas raster

Inför läsåret

Skolledningen

Fördelning av rastvärd

Fördelning av rastvärdar utifrån elevernas behov i mängd och struktur

Inför läsåret

 

Skolledningen

Tilltalande aktiviteter på rasterna för de äldre eleverna

Göra eleverna delaktiga i utformningen av aktiviteter

 

Under HT 2020

Pedagoger i åk 4-5 och rastisvärdar

Rastis även på onsdagar

Alla känner till materialet i Rastisboden och kan använda det

Information till personal

Rastisvärdar

Nya ordningsregler

Samtal kring vilka ordningsregler som ska gälla.

Under HT 2020

Trygghetsgruppen

Att upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Mål

På Mossleskolan ska all personal delta i ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Mossleskolan har rutiner för att registrera och följa upp frånvaro, då frånvaro kan vara ett tecken på att en elev känner sig utsatt. Matvärdar, rastvärdar och rutiner för rastvärdar finns för att förhindra eller tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Mossleskolans rutiner för akuta situationer:
Då personal på skolan uppmärksammar en situation eller händelse som kan innebära diskriminering gentemot en elev ska situationen anmälas till rektor samma dag. Anmälan skrivs på blankett ”Del 1 anmälan 2020” och ska innehålla en kort och objektiv beskrivning av situationen/händelsen som uppmärksammats.

Då personal uppmärksammar en situation eller händelse som kan vara trakasserier eller annan kränkande behandling gentemot en elev, ska den vuxne först lugna situationen och ge stöd till den elev som har utsatts. Om lämpligt kan tillsägelse ges till elev som har utsatt någon annan. Den personal som uppmärksammar situationen ska anmäla händelsen på samma sätt som vid diskriminering genom att skriva en anmälan till rektor. Anmälan skrivs på blankett ”Del 1 anmälan 2020” och ska innehålla en kort och objektiv beskrivning av situationen/händelsen som uppmärksammats.

Vårdnadshavare till den utsatta eleven ska kontaktas i det fall anmälan skrivs.

Den personal som i efterhand får kännedom om en händelse via vårdnadshavare ska agera och anmäla händelsen på samma sätt som den personal som ser eller hör en händelse i verksamheten.

Elevhälsoteamet kan vara stöd i arbetsprocessen.

Personer barn/elever/vårdnadshavare kan vända sig till

All personal på Mossleskolan finns till för våra barn/ elever om de behöver stöd och hjälp.

Ansvariga kontaktpersoner är:

Klasslärare/lärare i fritidshem

Rektor

Elevhälsoteam

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av andra barn/elever

Det är all personals ansvar att:

 • När personal får kännedom om en händelse samtalar de med de inblandade.
  Dokumenterar händelsen på blankett del 1, anmälan om kränkande behandling.
 • Informera rektor om den kränkande behandlingen.
 • Reflektera över normer och värderingar som personal förmedlar genom sitt
  förhållningssätt.
 • Se till att åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
  misstänks/anmäls/upptäcks.
 • Bevaka att utredda fall, där jag som personal är berörd, följ upp.

Det är rektorns ansvar att:

 • Skicka anmälan till huvudmannen. (Barn- och utbildningsförvaltningen som sedan
  delger nämnden informationen)
 • Fördela ansvaret för vem som ska utreda händelsen, blankett del 2, utredning om
  kränkande behandling
 • Se till att relevanta åtgärder genomförs för att kränkningarna ska upphöra.
 • Se till att händelsen följs upp, blankett del 3, uppföljning och utvärdering
 • Ansvar för att del 2 och del 3 i utredningen skickas till huvudmannen

Blanketter som ska användas vid dokumentation av kränkning finns på Nettan/ Dokumentarkiv BUF/G. Åtgärder mot kränkande behandling/Dokumentationsmallar

Rutin när medarbetare har blivit anmäld för kränkning

Anmälan sker på samma blanketter som när kränkningen sker elev/elev. Utredningen görs
alltid av någon person på barn- och utbildningsförvaltningen.

 • Vid anmälan till ansvarig chef anmäler denne till barn- och utbildningsförvaltningen
  som ansvarar för att en utredning genomförs (vid behov konsulteras
  personalavdelningen).
 • Vid anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen skall ansvarig chef kontaktas
  omgående.
 • Ansvarig chef beslutar om vilka personer i verksamheten som ska informeras om det
  inträffade.
 • Skyddsombud/facklig förtroendeman informeras.
 • Den fackliga organisationen har möjlighet att närvara vid samtalen om medarbetaren
  så önskar.
 • Ansvarig för utredningen samtalar med berörda, samlar in fakta och lämnar förslag till åtgärder.
 • Förvaltningschefen fattar beslut i samråd med ansvarig chef om åtgärder utifrån
  utredningens resultat.
 • Ansvarig chef samtalar med medarbetaren och kartlägger behov av personligt stöd.
 • Individuell plan för medarbetaren arbetas fram utifrån utredningens resultat.
 • Ansvarig chef följer upp och utvärderar den utarbetade individuella planen för
  medarbetaren.
 • Finns allvarlig misstanke mot enskild personal ska berörd chef omedelbart ta kontakt
  med förvaltningschef/personalavdelning för att diskutera en eventuell avstängning
  från arbetet. Beslut om avstängning fattas av förvaltningschefen.

Blanketter som ska användas vid dokumentation av kränkning finns på Nettan/
Dokumentarkiv BUF/G. Åtgärder mot kränkande behandling

Rutiner för dokumentation

Anmälan, utredning och uppföljning blanketter del 1 - 3, skickas i original till barn- och
utbildningsförvaltningen som diarieför dokumentationen och delger huvudmannen.
Anmälan, del 1, skickas direkt vid uppmärksammad händelse. Del 2 och 3 i direkt anslutning till att de upprättats. För enskild elev dokumenteras även händelsen i PMO.

Bilaga 1

Diskrimineringsgrunder

Kön: Att någon är pojke, flicka, kvinna eller man. Även transsexuella personer alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet omfattas av
diskrimineringsgrunden kön.

Könsöverskridande identitet och uttryck: Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet: Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Religion eller annan trosuppfattning: Med trosuppfattning avses olika religiösa uppfattningar som är jämförbara med religion t.ex. buddism och ateism. Etiska, filosofiska åsikter skyddas inte av lagen.

Funktionsvariation: Med funktionsvariation menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning: Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet dvs. om du bli kär i personer av samma kön, båda könen eller motsatt kön som dig själv.

Ålder: Skydd mot åldersdiskriminering omfattas alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang.