Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Förslag att bygga helt ny Trälleborgskola

För cirka 55 år sedan byggdes Trälleborgskolan i Värnamo. För att långsiktigt kunna ge eleverna utbildning av hög kvalité i en bra miljö finns nu förslag på att bygga en helt ny Trälleborgskola.

- Elevernas bästa ska stå i fokus och arbetsmiljö för skolans personal väger tungt, säger Gottlieb Granberg, tekniska utskottets ordförande. - Därför anser vi att det ur flera perspektiv är bäst att bygga ny skola, fortsätter Gottlieb.

1992-93 byggdes skolan om och i slutet av 90-talet renoverades skolan ytterligare. Under de senaste åren har bland annat en av skolans längor rivits och några renoveringar har gjorts senaste åren för att försöka åtgärda och minimera problemen med en dålig inomhusmiljö. Provisoriska luftrenare har installerats som avhjälpt problemen i viss omfattning. Nu har man upptäckt problem i vissa golv- och väggkonstruktioner.

Flera aktörer har nu gjort utförliga undersökningar av innemiljön. Undersökningarna visar att skolan behöver renoveras i stor omfattning för att kunna åtgärda problemen.

- Kostnaderna för en omfattande renovering skulle bli stora, säger Gottlieb. - Istället för att renovera vill tekniska utskottet investera i en lösning som ska vara hållbar under lång tid. Förslaget till kommunstyrelsen är därför att riva nuvarande Trälleborgskolan och bygga en helt ny grundskola på samma plats, berättar Gottlieb.

Om kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med tekniska utskottet så kommer eleverna under tiden som rivning och nybyggnation pågår att få undervisning i paviljonger vid Bolaskogen. En utemiljö kommer också att göras i anslutning till paviljongerna. En ny skola beräknas kunna stå klar under senare delen av år 2024.

Ärendet kommer att tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i slutet av augusti och kommunfullmäktige kommer att ha ärendet på dagordningen på mötet i slutet av september.