Publicerat:

Vårens resultat bättre än höstterminens betyg

75 procent av årets niondeklasser i Värnamo kommun når upp till gymnasiekompetens. Det är bättre än vad betygen visade efter höstterminen.

När betygen för niondeklassarna sammanställdes efter höstterminen nådde strax under 70 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram, det vill säga godkänt i åtta ämnen. När sammanställningen av slutbetygen i nian nu är klar, visar den att 75 procent når behörighet.

– Det är en liten förbättring, som vi är glada över, men resultaten är låga. Vi såg redan i årskurs 6 att den här årskullen behövde mycket stöd och därför har vi jobbat på olika sätt för att stödja eleverna, både på individ- och gruppnivå. Det är rimligt att resultaten varierar mellan åren eftersom det är olika elever och elevgrupper. Det vi behöver göra är att följa eleverna över tid, sätta in stöd tidigt i skolgången och se till att ha en utbildning med god kvalitet, säger Magdalena Lundqvist, verksamhetschef grundskola i Värnamo kommun.

Utveckla undervisningen

För att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet inför kommande år kommer barn- och utbildningsförvaltningen till exempel fokusera på att:

  • Utveckla undervisningen i alla ämnen, både på grupp- och individnivå.
  • Fortsätta arbetet med att öka elevers närvaro, som ännu inte riktigt kommit upp till nivån före pandemin.
  • Fortsätta att jobba med att ge alla barn och elever i förskola, skola och fritids lika förutsättning för lärande.

Många faktorer påverkar

Lokala och regionala enkäter visar att den sammantagna situationen i skolorna blir alltmer utmanande. Det har blivit svårare att skapa studiero och elevernas upplevda känsla kring mående blir sämre.

– Viktiga faktorer som påverkar elevers förutsättningar för goda resultat är socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Det är också tydligt att behöriga lärare och likvärdig tillgång till elevhälsans resurser spelar roll för elevernas resultat, liksom elevsammansättning och att eleven är närvarande i skolan, säger Johan Grahn, skolchef i Värnamo kommun.