Värnamo kommuns logotyp

Information om sjövärme

Informationsblad om anläggning av sjövärme.

Att tänka på

 • Innan arbetet påbörjas med att inrätta sjövärme måste du lämna in en skriftlig anmälan till din miljöförvaltning.
 • Invänta beslut innan arbetet påbörjas.
 • Om du installerar en värmepump utan anmälan blir du tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.
 • Du ska göra anmälan på särskild blankett. Läs noggrant igenom informationen på blanketten.
 • Om du inte äger sjön kan det behövas servitut.
 • Inom skyddsområde för dricksvattentäkt krävs särskild försiktighet och andra regler kan gälla.
 • Till anmälan ska du bifoga ett kartutdrag som visar kollektorns läge. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500.
 • Om du har enskilt vatten och avlopp måste dessa ritas in på kartutdraget.
 • Se till att anmälan är komplett när du skickar in den. Annars kan handläggningstiden bli onödigt lång.
 • Efter installation så får du uppmärksamma så ditt hus fortfarande har en fungerande ventilationsförmåga.
 • När en värmepumpsanläggning ska repareras eller kompletteras kan ändringen i vissa fall innebära anmälningsplikt, kontrollera med ditt miljökontor för att höra ifall ändringen kräver ny anmälan.

Se till att du

 • Får överskådliga och bra drifts- och säkerhets-instruktioner från installatören
 • Får en täthetsprovning av kollektorn i samband med installationen
 • Får en anläggning utformad så att högst fem liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läcka
 • Sparar tillståndshandlingar och ritningar inför en eventuell framtida överlåtelse av fastigheten
 • Informera värmepumpsinstallatör och brunnsborrare om kraven i denna broschyr och kontrollera att de uppfylls.

Ansvar

 • Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar miljöstörningar. Detta gäller både vid installationen och under driften.
 • Inom skyddsområde för dricksvattentäkt krävs särskild försiktighet och det är ofta tillståndsplikt. Därför kan andra regler gälla.
 • Du måste försäkra dig om att anläggningen kan anläggas utan negativ inverkan på lekbottnar och dylikt. Kontakta länsstyrelsen för att kontrollera det innan du skickar in anmälan till miljönämnden.
 • Anläggningen kan påverka hur vattenområdet får användas. Du behöver ett skriftligt utlåtande och godkännande från alla som kan tänkas beröras av installationen, till exempel fastighetsägare, fiskerättsinnehavare med flera.
 • Om du inte äger sjön kan det behövas ett servitut för anläggningen.
 • Välj en så miljöanpassad köldbärarvätska som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol. Volym över 1000 liter kräver även tillstånd för brandfarlig vara och söks hos räddningstjänsten.

Tänk på att det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret.

Att gräva i landskapet

Finns det kulturminnen, naturskydd, biotopskydd eller risk för förorenad mark i området som ska grävas gäller särskilda regler. Marken kan även omfattas av biotopskydd, till exempel så är odlingsrösen i jordbruksmark, alléer, våtmarkskällor i jordbruksmark samt stenmurar och åkerholmar skyddade. Undersök i sådant fall om du behöver söka dispens eller tillstånd för den åtgärden.

Vid nedgrävning av kollektorslang måste du ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Tänk på att anlägga sjövärmen under period som inte stör fiskarnas lek.

För att ta reda på var ledningarna går i marken kan du gå in på Ledningskollens webbplats. Länk till annan webbplats.

Risker

 • Det finns risk för att kollektorn skadas av ankare och fiskeredskap. Sjövärme bör undvikas i känsliga och/eller skyddsvärda områden.
 • För bästa värmeupptagning ska kollektorslangen placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet där temperaturen är något högre än i vattnet.
 • Bottenförankring av slangen är mycket viktig så att den inte flyter upp med risk för påverkan vid isbildning och islossning. Slangen ska förses med tyngder och ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Övergången från mark till sjö är en känslig punkt.
 • Det är också viktigt att du upprättar en slangkarta så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas.
 • Att upphöra med olje- eller vedeldning påverkar bostadens luftomsättning dvs ventilation och kan förutom ökad fukthalt och därmed fuktskador, indirekt bidra till förhöjda radonhalter i bostaden.

Skyltning

Anläggningen måste vara tydligt skyltad, både från land och vatten. På skylten ska slangens läge i vattnet vara markerat. Skylten ska innehålla upplysning om anläggningens ägare inklusive telefonnummer.

Märk gärna slangen så den syns i vattnet. Skulle slangen flyta upp syns den tydligt och eventuella påkörningsolyckor kan undvikas.

Värmepumpen ska ha en skylt som anger typ och mängd av köldmedium.
Märk även ut platsen för kollektorslangen in i huset.

Ett hus med en sjövärmesanläggning