Värnamo kommuns logotyp

Minnesanteckningar från landsbygdsdialogen 31 maj 2023

Plats: Gillesalen Åminne

Närvarande

 • Tobias Pettersson (M), Kommunstyrelsens ordförande
 • Mikael Karlsson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
 • Annette Myrvold (S), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • Heidi Skov Ragnar, Kanslichef
 • Jan Lindeberg, Exploateringschef
 • Linus Enochson, projektör Tekniska förvaltningen
 • Susanne Härenstam, Översiktsplanerare
 • Karin Fritz, teamledare Destinationsenheten
 • Johan Grahn, Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Maria Johansson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden
 • Jirka Bärnlund Fors, Landsbygdsutvecklare & EU-samordnare
 • Rikard Andersson, Campus
 • PeO Nordmark, Campus
 • 18 deltagare på plats
 • 2 deltagare på distans

Inledning

Presentationsrunda samt introduktion i hybridmötet.
Helena Nyberg ordförande Åminne bruk hälsar välkommen till Åminne landsbygdsdialog
Genomgång av hålltider samt och ramar för mötet.
Tobias Pettersson beskriver kommunens vision och på vilket sätt vi ska nå den samt
bakgrund till den. Han berättar att visionen är under ombearbetning.
Enkäten har skickats ut till 382 personer inför landsbygdsdialogen och den har besvarats av
13 medborgare, 11 kvinnor och 2 män.

Destinationsenheten

Karin beskriver destinationsenhetens uppdrag ”Få fler att upptäcka platsen Värnamo och
skapa stolthet bland dem som bor och verkar här”.
Karin beskriver olika aktiviteter och material som destinationsenheten genomför och tar
fram. Karin berättar vidare om de redan pågående samarbeten som man har kring Åminne
och hur det marknadsförs. Karin visar webben och var man kan lägga ut evenemang samt
tipsar om E4:an skyltarna där bl a Motorträffarna annonseras.

Detta har hänt sen sist

 • Linus redogör för de insatser som gjorts i Åminne med omnejd sedan förra
  landsbygdsdialogen.
 • Vägen vid Östra Hult är i dåligt skick och skulle behöva åtgärdas, Linus tar med sig
  frågan.
 • Banvallen: Rensning av bland annat taggtråd behöver göras.
 • Cykelväg eller skidspår? Primär cykelväg. Dialog pågår med Åminne idrottsförening
  kring dragning av spår ner mot Kronoberg. På mötet understryks att banvallen borde
  kunna samnyttjas av flera intressenter.
 • Vid raksträckan vid Fällebo är det mycket vilt, vägsträckan skulle behöva röjas, många
  viltolyckor sker enligt Åminneborna.


Inkomna frågor: Hållbarhet

Åtgärd/Ansvar

Cykelväg till stan
Hösten 2023 planeras den sista sträckan räls rivas upp och därefter kan
GC-led dras hela sträckan.
Man prioriterade inte att asfaltera när det fattades beslut om
nuvarande GC-väg. Dock med ökat underlag kommer man ha ögonen på
detta.

Ingen åtgärd krävs

Utöka busslinjer
JLT har stora besparingskrav under 2023. Värnamo kommun har genom
förhandlingar lyckats rädda landsbygdstrafiken medan stadstrafiken i
centrala Värnamo dras om. Förhoppningar om att skapa nya busslinjer
på landsbygden finns inte i nuläget, däremot skulle man kunna försöka
få de bussar som passerar utanför trafik att kunna stanna och plocka
upp passagerare


Underlätta regelverk för fristående förskolor och fritidshem.
Johan Grahn, förvaltningschef för Barn-och Utbildningsförvaltningen,
samt Maria Johansson, ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden
redogör för kommunens tankar och syn på frågan.
Barn och utbildningsnämnden är tillsynsansvarig för fristående
skolverksamheten. Från årsskiftet kommer regelverket dessutom
stramas upp ytterligare och kommer att försvåra ytterligare för
fristående skolor.
Kan man köpa kunskapen ex rektorskompetensen då det är svårt att
tillsätta en tjänst på 20%.
Tyvärr går detta inte enligt Johan Grahn då man valt att vara en
fristående skola. Det blir en jävsituation då BUF är tillsynsmyndighet.
Ett alternativ skulle vara att starta en intraprenad men det är ett
politiskt beslut. Om intresse finns för detta får man ta kontakt med
kommunen.
Inspel från deltagare: Åmini är hjärtat för Åminne. Viktigt att regelverket
inte sätter käppar i hjulet för bra verksamhet.


Säker på- och avstigning buss
Frågan om säker på- och avstigning på buss var uppe i förra dialogen och
den fastighet som då nämndes som möjlig att nyttja för detta ändamål
är numera bebyggd. Enligt enkätförslag finns möjlighet att göra detta
vid sorteringscontainers.

Ingen åtgärd

Busskur/cykelställ:
Det finns 3 busshållplatser i Åminne idag. (var av 1 bara för skolbussar)
JLT säger att det är för lite av- och påstigningar för väderskydd. Linus tar
med sig frågan om det finns någon möjlighet att se övermöjligheterna
till väderskydd.
Det stället man ser möjlig till att få en bra busshållplats är vid
återvinningsstationen.
Det finns en tanke att bussarna ska täppa igen trafikflödet för att
undvika olyckor.
Linus kommer att titta på vilka möjligheter det finns att se över
trafiklösningen utanför skola/fritids, för att undvika olyckor. Det
viktigaste är att inga barn kommer till skada.

 


Inkomna frågor: Attraktivitet

Åtgärd/Ansvar

Tillgång till Närtrafik för fler
Närhet till busshållplats är avgörande för tillgång till Närtrafik. De
besparingskrav JLT har under 2023 tillåter enligt tidigare kontakt med
dem inte utökande av trafiken.

Ingen åtgärd

Rusta upp badplatsen
Keith Johansson på TFF har ett helhetsansvar för skötseln av
kommunens badplatser.
Inspel från deltagare: Kan man bygga en bastuflotte istället för en fast
bastu om det är problem med tillstånd?

Keith informeras om
önskemålet

Busskur/Cykelställ vid korsningen Bruksvägen/Bänkformarev.
Närheten till den andra (centrala busshållplatsen) gör att vi lämnar
förslaget utan åtgärd.
Det vore önskvärt med cykelställ för att man ska kunna låsa fast sin
cykel och det borde vara enklare att lösa. Linus tar med sig frågan.

Ingen åtgärd

Skapa aktivitetsytor, tex utegym
Landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors kan hjälpa intresserad
förening att söka möjliga vägar för finansiering.
Önskemål att man sätter upp en skylt om hundförbud vid fotbollsplanen
(Strandvallen)
Önskemål om att man gör en båthamn för att öka attraktionen för att
bosätta sig i Åminne.
Om det finns någon som är intresserad av att driva och drifta den så kan
detta diskuteras. Kommunen kommer inte driva den utan kan vara med
som möjliggörare förutsatt ansvar för drift tas av annan aktör
På hemsidan kan det uppfattats som att båtiläggningsrampen vid
Åminne bruk är kommunal och upplevelsen är att många inte vill betala
de 20 kr som det kostar för att lägga i och ta upp båten. Karin Malmsten
påpekar att det finns felaktig information på hemsidan som inte
åtgärdats. Karin lovar meddela när hon hittar var det står någonstans.

Kontakta
landsbygdsutvecklare

Fler bostäder
Mark- och exploateringschef Jan Lindeberg redogör för de planer för
bebyggelse som finns i och omkring Åminne.

Ingen åtgärd

När får man ett äldreboende i Åminne:
Det tittas på att bygga trygghetsboende i kransorterna. Detta är dock
inget äldreboende.
Diskussion pågår med exploatörer ang att man ska bygga
trygghetsboende i kransorterna om man vill bygga i Värnamo.

 


Inkomna frågor: Tillväxt

Åtgärd/Ansvar

Laddstolpar
Det är inte ett kommunalt uppdrag. Kommersiella aktörer får handha
detta. Karin Fritz från destinationsenheten berättar om ett projekt inom
Klimatklivet som kommunen just nu kikar närmare på som handlar om
laddmöjligheter i anslutning till turistmål.

 

Ingen åtgärd, vid
eventuell projektstart
kontaktas aktuella
aktörer

Inkomna frågor: Trygghet

Åtgärd/Ansvar

Sänk hastigheten på ”innervägen”
Hastigheten mellan mekaniska verkstaden till korsningen med väg 558
är i dagsläget 70 km/h vilket upplevs som för snabbt. Vägsträckan ligger
utanför kommunens rådighetsområde då den ansvaras för av en
vägsamfällighet. Vi hänvisar till samfälligheten som kan vända sig till
länsstyrelsen för att begära lägre hastighet. (Detta har
vägsamfälligheten redan gjort men inte nått någon framgång.)
Infartskylten till Åminne är liten och syns ej, kommunen kan bara lyfta
frågan vid nästa möte med Trafikverket.
Höga hastigheter på bla Bänkformarevägen: Det är vägföreningens väg
men kommunen har trätt in.
Denna typ av gator går vi sällan in och gör några insatser på möjligtvis
någon blomkruka.
Ofta rör det sig om boende så man kan prata med den man upplever kör
fort.
Kolpinnevägen; där finns inga parkeringar, man parkerar på vägen då
man har mer än 1 bil. Huvudregeln är att man parkerar på sin fastighet.

Ingen åtgärd från
kommunens sida,
utan hänvisar till
samfälligheten som
ansvarar för vägen.

 

Övriga frågor

Åtgärd/Ansvar

Stöd åt eldsjälar
”Ge stöd åt de eldsjälar som driver runt allting”, kommentar i en enkät.
Karin Fritz från destinationsenheten redogör för olika bidrag och
projektstöd man som förening kan söka samt hur kommunen kan vara
behjälplig i frågorna.

Ingen åtgärd

Obemannad butik
”Gärna en obemannad butik” Kommunen sätter inte upp butiker men
via Landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors kan man få hjälp och stöd
vidare om man vill se över möjligheterna som entreprenör.

Ingen åtgärd

Verksamheter runt Åminne:
Det finns ca 4-5 häststall i direkta närheten samt ett ridhus. Det är
viktigt att även hästarna ska kunna ta sig fram. Så det är viktigt att
säkerställa det finns vägar för hästarna.
Viktigt att ha med sig detta när man fattar beslut om beläggningar på
ex GC-väg.
Går det att del-asfaltera och ha sand på del och sedan samsas?
Åminne gille är en bra kommunikationsväg. När något utförs så maila
Åminne gille så vidarebefordras informationen till de boende.
Jirka informerar om att vi tittar på att utveckla upplevelsekartan för att
delge information och uppdateringar.


Kommunalråd och oppositionsråd får en inbjudan till Östra hult och
deras verksamhet. Datum sätts innan kvällen avslutas.