Värnamo kommuns logotyp

Minnesanteckningar landsbygdsdialog Dannäs och Torskinge 15 november 2023

Församlingshemmet Torskinge

Närvarande:

 • Tobias Pettersson (M), Kommunstyrelsens ordförande
 • Mikael Karlsson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
 • Annette Myrvold (S), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • Jan Lindeberg, Exploateringschef
 • Linus Enochson, projektör Tekniska förvaltningen
 • Susanne Härenstam, Översiktsplanerare
 • Martin Alemyr, destinationsutvecklare Destinationsenheten
 • Jirka Bärnlund Fors, Landsbygdsutvecklare & EU-samordnare
 • Lars-Uno Åkesson, Campus
 • Rickard Andersson, Campus
 • 35 deltagare på plats
 • 4 deltagare på distans

Inledning

Presentationsrunda samt introduktion i hybridmötet.
Värnamo kommuns landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors hälsar välkommen till
landsbygdsdialog för Dannäs och Torskinge.

Genomgång av hålltider samt ramar för mötet.
Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande beskriver kommunens vision och på vilket
sätt vi ska nå den samt bakgrund till den.

Enkäten har skickats ut till 450 personer inför landsbygdsdialogen och den har besvarats av
23 medborgare, 12 kvinnor, 10 män och 1 annat alternativ/icke angivet.
Representation i alla ålderskategorier

Destinationsenheten informerar

Martin Alemyr, destinationsutvecklare, beskriver Destinationsenheten uppdrag ”Få fler att
upptäcka platsen Värnamo och skapa stolthet bland dem som bor och verkar här”.
Martin beskriver olika aktiviteter och material som Destinationsenheten genomför och tar
fram.

Ny översiktsplan Värnamo kommun

Översiktsplanerare Susanne Härenstam berättar om uppdraget med ny översiktsplan och
dess olika delar. Processen börjar med tidiga dialoger som kommer ske med
kommuninvånare, föreningar, med flera under vintern 2023 och våren 2024. Syftet med
dialogerna är att lyssna in medborgarnas tankar och åsikter kring vad vi skall använda
kommunens mark till. Översiktsplanen kommer sedan ut på samråd och granskning innan
den slutligen antas i kommunfullmäktige.


Fråga: Vad mer konkret kommer översiktsiktsplanen användas för just här?
Svar: Pilar åt olika håll dit kommunen ska växa, samt att jordbruksmark ej vidare får tas i
anspråk. Ej djupa detaljer.

Jan svarar: MEX och samhällsbyggnad ser var det är intressant att exploatera, men
lokalbefolkningen vet bäst. Därför är det viktigt att få in synpunkter. Uppmaning till att gå på
samrådet.

Information från Teknik- och fritidsförvaltningen


• Projektör Linus Enochson redogör för de insatser som gjorts i Dannäs och Torskinge
med omnejd sedan förra landsbygdsdialogen (både i ideell och kommunal regi).
Vad har utvecklats?
• Skolmuseum – fastigheten är såld.
• Gavlö badplats.
• Stora investeringar i Dannäs på vattenrening
• Nedplockning av belysningsstolpar. Stolparna ska tillbaka, men de står på
Trafikverkets vägar, så processen blir därför lång
• Promenadslinga Dannäs. Synpunkter på att inte hela sträckan hålls öppen. Man
konstaterar att nyttjandet är för dåligt. Måste titta över underhållet. Vissa delar är
svårframkomliga.
• Mycket lite mark är kommunägd runt Dannäs. Inget är kommunägt runt Torskinge.
Detta har givetvis inverkan på vilka möjligheter som finns för kommunen att agera i
området.


Inkomna frågor

Åtgärd/ansvar

Hållbarhet


Bättre gatubelysning och vägnät:


Flera av vägarna i området ägs och sköts av Trafikverket.
Kommunen har en regelbunden dialog med Trafikverket kring både
strategiska frågor gällande utveckling av vägnät samt GC-väg i
kommunen samt driftsfrågor kring vägar och andra gemensamma
beröringspunkter.
Vi underhåller det vi har. Vi har inte möjlighet att sätta upp nytt.
Kommunen upplever att det är svårt att nå fram med önskemål till
Trafikverket.
Jan Lindeberg har pratat med Trafikverket. De är medvetna om
frågan om röjning. Trafikverket är i kontakt med entreprenören. Vi
samlar på oss underlag till Trafikverket. Uppmaning till orterna att
skicka kopia till kommunen om man skickar till Trafikverket, för
information.

Kommunen tar med sig
frågeställningar till framtida
dialogmöten med
Trafikverket (nästkommande
möte är inbokat till april
2024)

Kalkning av sjöar och vattendrag:


Frågeställning kring kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen.
Jirka Bärnlund Fors redogör för de svar kommunens ansvariga
tjänsteperson, Joakim Norgren, gett i frågan. För Dannäs/Torskinge
gäller just nu:
• Rannäsa sjö 33 ton/år i sjön och 10 ton/år i våtmark.
(Kalkas med helikopter).
• Barnasjön 3 ton/år (helikopter)
• Bestorpasjön 10 ton/år (kalkas med båt)
• Årevedsjön 14 ton/år (båt)
• Källundasjön kalkas indirekt genom tillrinning från
Bestorpasjön
• Norra Fyllen kalkas även den indirekt genom tillrinning från
Årevedssjön
Detta är vad som kalkas väster om Lagan.
Kalkningen idag är bara en bråkdel av vad man behövt göra tidigare.
Länsstyrelsen håller koll över tid på kalkningen och de behov av
kalkning som finns.

Besvarad

Nyttja lokala föreningar för en hållbar tillväxt för hela
kommunen:


Kommunen har en dialog med de flesta föreningar.
Destinationsenheten/landsbygdsutvecklare/teknik- och
fritidsförvaltningen mfl har olika beröringspunkter i samhället. Ett
bra samarbete är uppskattat av både föreningar och kommun.
Martin Alemyr redogör för de bidrag Destinationsenheten handhar,
och Jirka berättar om Leader Linné Småland, Alfastiftelsen,
Norheldsstiftelsen och andra möjligheter att finansiera sina
projektidéer.
Kommunen kan hjälpa till med stöttning vid större ansökningar, och
även i vissa fall komplettera med kommunalt bidrag. Engagemanget
måste komma från föreningar och lokala invånare.


Starta en 24/7-butik:


Kommunen driver inga livsmedelsbutiker men är behjälpliga om det
finns lokala entreprenörer som vill se över möjligheten att starta en
livsmedelsbutik. Landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors kan
hjälpa vidare.
För att lokala entreprenörer ska våga göra satsningar måste man ha
ett bra kundunderlag över tid.


Lokal sorterstation i Torskinge:


Linus Enochson, projektledare Teknik- och fritidsförvaltningen,
berättar om SÅM och det arbetssätt man använder sig av
Under hösten kommer man att gå över till 4fackskärl i kommunen.
SÅM kommer ta över återvinningsstationer från årsskiftet.


Städa upp och göra miljön attraktiv:


Det finns ett par fastigheter i Dannäs som är skräpiga.
Linus Enochson och Jirka Bärnlund Fors redogör för processen som
finns kring hur man som kommun kan agera för att få
fastighetsägare att städa upp.
Det kan många gånger gå långt innan myndighet kan gripa in.
Har man synpunkter på fastigheter hör man av sig till
samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen. Kommunen bedriver
oftast ingen uppsökan. Hör gärna av postledes. Kan göras anonymt
via vanligt brev. Kommunens felanmälningsapp kan användas och
då är man anonym.
Ett aktuellt ärende ska upp i nämnden under senhösten 2023.
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut blir offentligt. Jonny
Engström (plan- och byggchef) träffade byalaget i Dannäs för några
veckor sedan. Man jobbar lite mer aktivt nu än de senaste åren.

Ärende kring en av de
berörda fastigheterna skall
upp i nämnd inom kort
(samhällsbyggnadsnämnden)

Uppmuntra företag att starta på landsbygden:


Kommunen uppmuntrar till företagsetableringar i hela kommunen.
Det förs en god dialog med näringsidkare och företagare kring
behov och önskemål för att ha ett gott klimat för företag.
Vi kämpar hårt för nyetableringar av företag i hela kommunen. Vill
man starta någonting så har kommunen ett etableringsteam
Möte med branschorganisationer. Inom ramen för Smålands sjörike
är fyra grupper tillsatta. Torskinge och dannäs ligger intill Bolmen. Vi
hoppas kunna växla upp arbetet.
Varje vecka görs företagsbesök.
Fråga från deltagare om kriminalvårdens satsning på anstalt i
Värnamo kommun. De tyckte Hörle låg bra till. I dagsläget planeras
för 250 platser i klass 2 nivå. (En sluten anstalt). Man räknar att
detta genererar ungefär lika många nya arbetstillfällen. Deras
investering är på 1,8 miljarder. Inflytt 2028. Man samordnar med
anstalt i Norrköping. Detaljplanen är ute på samråd. Kommer
innebära utveckling norrut mot Hörle. Nu skapar vi förutsättning att
växa norr-söder


Attraktiva mötesplatser i naturen:


Skapa attraktiva mötesplatser i naturen i samråd med markägare.
Linus berättar om det uppdrag fritidsavdelningen har.
Vi har utvecklat fina platser som redan finns. Lokalbefolkningen har
bäst koll på fina miljöer. Vi har tagit vara på fina platser och skruvat
till dem.


Asfaltera vägar:


Inspel från invånare att flera vägar behöver asfalteras samt att
vinterväghållningen måste skötas bättre. Jan Lindeberg berättar om
vilket ansvar kommunen har och vilket ansvar som åligger
vägägaren (Trafikverket) De flesta aktuella vägar här är
Trafiksverksvägar.


Planteringar i byn:


Fråga från enkät: kan man pryda även de mindre orterna med
planteringar i urnor och rabatter likt man gör i stan och på de större
orterna? Linus redogör för hur kommunen arbetar. I
Dannäs/Torskinge har kommunen ingen egen mark att ställa
urnor/planteringar på.


Attraktiva mötesplatser i naturen:


Skapa attraktiva mötesplatser i naturen i samråd med markägare.
Linus berättar om det uppdrag fritidsavdelningen har.


Området med gravar (Kungshöjd):


Sköts detta område av kommunen? Det sköttes tidigare men verkar
växa igen nu.
Tidigare hade man ett uppdrag från länsstyrelsen. När arbetslagen
lades ner räckte inte pengarna för entreprenörer. Vi har bett
länsstyrelsen att peka ut de viktigaste ytorna. 30tal ytor. Föreningar
har skött ett antal av platserna. Arbetslagen var för människor
utanför arbetsmarknaden. Till slut fanns inte underlaget kvar.
Länsstyrelsen borde ha skötsel för flera av områdena, så kommunen
inte blir mellanhand.


Tillväxt


Kollektivtrafik:


Kan man låta bussen från stan mot Dannäs gå hela vägen till
Forsheda i stället för att vända i Dannäs? Tobias Petersson och Jirka
Bärnlund Fors redogör för JLTs besparingskrav samt de utmaningar
vi har gällande kollektivtrafiken.Vi är glada att landsbygdstrafiken inte drogs ner. Sträckan Dannäs
Hånger Värnamo var den som var mest hotad. När vi möter folk
uppmanar vi att man ska använda bussen så mycket som möjligt
eftersom det ligger som underlag. Vi har haft många träffar med länstrafiken. Kände inte att vi hade samma fokus. Presidiet på regionen bjöds in. Fokus på hur antalet resenärer kan ökas. Kollektivtrafiken är viktig för tätortsbandet.

Ingen åtgärd

Underlätta att få lov att bygga:


Kommunen följer det regelverk som finns kring byggnation och i
bygglovsprocessen.
Vi har varit hos byalag/lokala samhällsföreningar och pekat ut
platser som är attraktiva att bygga och bo på.
Länsstyrelsen kan ha andra åsikter än kommunen och sträckan från
idé till bebott hus kan vara lång.


Hitta attraktiva tomter tillsammans med markägare:


Mark- och exploateringschef Jan Lindeberg berättar om
kommunens arbete med att hitta attraktiva tomter. Många
attraktiva områden ägs av andra än kommunen.


Landsbygdsskolor och förskolor måste få finnas kvar:


De närvarande politikerna bekräftar att inget hot finns mot några
förskolor och skolor i kommunen i detta nu.
Politisk enighet om att landsbygdsskolorna ska få finnas kvar. Det
har inte varit en fråga om att lägga ner skolor.
All samhällsservice är viktig. Ex äldreomsorg, hemtjänst,
barnomsorg. Hur kan vi höja kvaliteten?
I de skolor vi har nu ser vi ingen nedläggning. Största hotet mot
skolorna är de som bygger upp en sanning om att skolorna ska
läggas ner då detta skapar oro bland elever, föräldrar och
skolpersonal.
Hitta attraktiva tomter tillsammans med markägare
Jan har uppdrag att inventera för attraktiva lägen.
Dialog för översiktplanering, det är där alla har chans att ta upp
frågor. Nya tomter för försäljning: Mossleplatån, Helmershus,
Forsheda, Bredaryd, nästan alla kransorter.
Ta chans att komma på dialogmöten och framföra synpunkter.


Trygghet


Inkomna kommentarer:


”Jag känner mig trygg här”


Fler poliskontroller:


Kommunen uppmanar medborgare att kontakta polisen vid oro
eller när man uppmärksammar något. Kontaktas polisen av de
boende på orten är det lättare för dem att svänga förbi vid olika
tillfällen för ökad synbarhet.
Trafikvecka. Håll hastigheten själv, har lugnande effekt. Polisen gör
fler kontroller ju mer ni hör av er.


Organisera grannsamverkan:


Kommunpolis Andreas Sjöqvist meddelar via Jirka Bärnlund Fors att
det finns 220 grannsamverkansområden i kommunen. Sitter det
uppe en skylt men ingen får information så kan detta bero på att
den informationsansvariga kan ha flyttat eller slutat. Kommun eller
polis letar inte upp en ny sådan kontaktperson utan det får man
göra inom sin grupp. Om man inte har en aktiv
grannsamverkansgrupp så är man välkommen att kontakta polisen
eller Jirka Bärnlund Fors för hjälp med detta. Samma om man
behöver kalla polisen till ett möte för att ”damma av” rutinerna.
Ex nya skyltar mm.
Tobias: Projekt från Svenskt Näringsliv: Näringslivssamverkan. De
jobbar med att informera varandra och kontakt med polisen.


Ett journummer till kommunen:


Man frågar efter ett journummer till kommunen i händelse av storm
eller annan påverkan. Kommunen hänvisar elavbrott till
ledningsägare. De i sin tur har kontaktuppgifter till kommunal
beredskap.
Riktigt akut: 112. Annars om det inte är akut så är det
kontaktcenter. Annars felanmälan via kommunens app.


Hjärtstartare:


Kan kommunen skapa förutsättningar för fler hjärtstartare för orter
dit det tar lång tid för blåljus att nå?
Tobias: Vi är positiva till hjärtstartare. De ska sitta offentligt och
tillgängligt. Ska hjärtstartaren i församlingshuset flyttas ut? Inomhus
gör den ingen nytta när byggnaden är låst.
Norhedsstiftelsen kan man göra ansökning hos för hjärtstartare.
Notis om hjärtstopp, app. Man kan finnas behjälplig. Man ser hur
långt det är till närmsta hjärtstartare. SMS-livräddare heter appen.


Övriga frågor


Bokbuss och bibliotekarie:


Den bibliotekarie som kom med bokbussen uppskattades.
Kulturförvaltningen meddelar att man kan bjuda ut bibliotekarie vid
vissa tillfällen eller temadagar.
I Dannäs har man haft bokbuss tidigare. Torskinge för många år
sedan. Bybibbla i Dannäs. Vi får kolla upp med Kultur hur
kulturutbudet inte ska minska.
Ny biblioteksbuss var dyr, och utmaning att hitta bibiotikarie med
lastbilskörkort. Vi kan kika på var vi ligger i processen om…? Bok
hem till dörren? Finns nog inget hinder att personal kommer ut och
informerar. Det händer mycket inom kultur- och
biblioteksverksamheten. Forsheda har meröppet.
Vi har 4 skolbibliotek. Man ska kunna komma in när det ej är
bemannat. Nästa år kommer en bokbil: Den kommer att i första
hand serva förskolorna på landsbygden.


Landsbygdsdialog ”light”:


Önskan om att genomföra en enklare variant av landsbygdsdialog
med representanter från föreningar eller en utsedd ”ambassadör”
för de olika orterna. En mycket bra idé som kommunen tar med sig.
Kan man ha dialogerna oftare då? Så man slipper vänta 4 år.
Det här är ett sätt att få ansikte på oss.
Man hittar telefonnummer på webbplatsen. Jirka arbetar med att
ta fram förslag på hur dialogerna ska se ut framöver.
Kärda är ett exempel där man startade en intresseförening.
En grupp eller förening kan lättare representera en ort än en enskild
individ kan göra.