Värnamo kommuns logotyp

Minnesanteckningar landsbygdsdialog Hörle 20 april 2022

Närvarande från Värnamo Kommun

Mikael Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande
Jirka Bärnlund Fors, Landsbygdsutvecklare
Linus Enochson, projektör Tekniska förvaltningen
Lisa Lidén, Destinationschef
Fredrik Swärdh, Strateg för tillväxt och expansion
Rikard Andersson, Campus
Andreas Boozon, Campus
Heidi Skov Ragnar, Kanslichef samt sekreterare på dagens möte
16 st Hörlebor

Inledning

Presentationsrunda samt introduktion i hybridmötet.
Genomgång av hålltider samt och ramar för mötet.
Mikael beskriver kommunens vision och på vilket sätt vi ska nå den samt bakgrund till den.

Biblioteksservice samt By-bibbla

Information från Lars Alkner, kulturchef. Lars Alkner informerar om bakgrunden till idén om en by-bibbla.
Dagens bokbuss behöver bytas ut då den börjar bli till åren och då funderade man på hur
man bäst möter upp behovet av att kunna låna böcker. Tanken att investera i en ny, dyr,
diesellastbil känns otidsenlig.
Biblioteksverksamheten består av tre ben, centralt har vi stadsbiblioteket, filialbiblioteken
som får bättre öppettider genom mer-öppet. Idag finns också möjlighet till ”Boken kommer”,
man kan beställa böcker som kommer hem till dörren. Och by-bibblan, som kommer ersätta
bokbussen.
Det finns möjlighet att öppna en by-bibbla i Hörle men det kräver en plats och att vi får en
samverkanspartner som vi gör upp en överenskommelse med kring former och ersättning.
En samarbetspartner skulle kunna vara samhällsföreningen.
Man kan även prata med kulturförvaltningen om man har något arrangemang då kan vi
komma ut med ett popup bibliotek, där även innehållet i biblioteket kan påverkas.

Detta har hänt sedan vi var här sist för 5 år sedan

En av de stora frågorna sist var cykeltrafik både inom samhället och mellan Hörle och
Värnamo.
Inom samhället såg man möjlighet att bredda befintlig trottoar och kommunen hade kommit
överens med markägare och tagit fram pengarna för detta men Hörle samhällsförening valde
att inte gå vidare med denna för att man var rädd för att det skulle påverka framtida
påverkansmöjligheter mot Trafikverket.
Vid dagens möte framkommer ett önskemål om att man tar upp de tidigare planerna. Jirka
Bärnlund Fors och Linus Enochson tar med sig frågan och ser över möjligheterna att få liv i
frågan igen.
FRÅGA: Vilka mandat har kommunen mot Trafikverket?
Kommunen har en kontinuerlig dialog med Trafikverket men den bistra sanningen är att
kommunen inte har lyckats nå fram till Trafikverket. Kommunen har inte möjlighet att
påverka i den mån man skulle önska då markrådigheten saknas.
När det kommer till cykelväg in till Värnamo har Värnamo Kommun inte möjlighet att bygga
en cykelväg in till stan utmed befintlig bilväg, då man inte har markrådighet. Det som skulle
kunna vara ett alternativ är att kommunen bygger en GC-led (gång- och cykelled) i anslutning
till en befintlig grusad väg som löper genom skogen från Hörle, via Karlsfors, Aspö och som
mynnar ut vid Ljussevekaleden. Tyvärr nådde man inte fram till beslut och genomförande då
medgivande från alla berörda markägare inte kunde inhämtas.
Om det ska byggas längs med Trafikverkets väg så är det Trafikverket som gör det och de har
möjlighet att få tillgång till marken. Dock behöver Trafikverket följa säkerhetsregler som gör
att gång- och cykelvägen blir väldigt dyr.

Lekplatser/samlingsplatser:

Tyvärr har kommunen liten rådighet över marker som man skulle kunna anlägga lekplatser
och samlingspunkter på. Kommunen har utvecklat de marker de har rådighet över med
bland annat en grillplats.

Enkäten

Jirka beskriver bakgrund till dagens dialog och enkäten. Enkäten utgår från kommunens
vision samt visionskriterier. Han går igenom fördelning män/kvinnor samt åldersspann på
respondenterna och varför vi vill veta detta.

Hållbarhet

Miljöstation: Önskemål om att ha en lokal miljöstation.
Det är Svensk förpackningsinsamling som ansvarar för dem och de har signalerat att de
kommer att dra in fler av dessa då behoven minskat på grund av minskad användning (ffa
med anledning av de nya återvinningskärlen)

Trygghet

Fartkamera: önskemål om en fartkamera/hastighetsmätare utmed genomfarten.
Man behöver tillstånd från Trafikverket för att sätta upp en kamera/skylt som visar
hastighet, tyvärr har kommunen fått nej på sin tidigare ansökan. Vid påtryckning från
kommunen informerar Trafikverket om att de själva gör bedömningar på berörda
vägsträckor.

Ett alternativ skulle ev vara att man sätter upp en kamera/skylt på en privatägd tomt. Vid
mötet tas det upp att det finns en tomt som Hörle herrgård äger och som de ställer till
förfogande. Jirka tar med frågan om det är möjligt. (vid kontakt med Trafikverket meddelar
de att det inte är möjligt att sätta upp på privat initiativ, och att de själva gör bedömningar
om hastighetssänkande åtgärder behöver göras)

Vi har även haft dialog med bland annat DHL om att sänka hastigheten samt undvika
genomfarten. Ny kontakt tas med DHL, Schenker och Sandahls.

Bättre kollektivtrafik: önskemål om tågstopp och fler bussar genom Hörle.
När det gäller möjlighet till att få ett tågstopp i Hörle så är de små då det troligtvis skulle
behövs ny station.

När det gäller busstopp har det varit svårt att få JLT att lyssna på kommunens önskemål. Man
jobbar med frågan politiskt för att sätta press på JLT den vägen.
Vi kan konstatera att vi har gemensam bild av behovet att bättre kollektivtrafik till Hörle.
Kommunen kommer fortsätta driva frågan gällande en fungerande kollektivtrafik på
landsbygden.

Ett medskick till kommunen är att det måste vara möjligt för de som bor utanför stan att
kunna ta bilen till stan utan att det blir stopp man behöver säkerställa att det finns
parkeringsplatser.

Kommunen arbetar för ett mer hållbart resande vilket innebär att de som inte behöver ta
bilen låter den stå och att de som måste ta bilen får möjlighet att göra det.

Cykelväg: Hörle – Värnamo
Önskemålet är att man drar en cykelväg längs med vägen in mot Värnamo, vilket i dagsläget
ser omöjligt ut, då det är en väldigt dyr lösning. Kommunen kommer att ställa frågan till
Trafikverket än en gång.

Det kommer även upp en möjlig placering längs med järnvägen, detta kommer kommunen ta
med sig. Det rör sig om att eventuellt kunna behålla de servicevägar som kommer skapas i
samband med att järnvägen elektrifieras.

Kommunen kommer fortsätta diskussionen med Samhällsföreningen som samarbetspart.
Det kommer öka med militära övningar i området och det kommer innebära att man kommer
stänga av E4:an detta kommer öka trafiken genom Hörle.

Attraktivitet

Turism: Egen ingång till Store Mosse

Lisa Lidén kommer att träffa Stora Mosse under morgondagen torsdag den 21/4 och
kommer att ställa frågan om detta är möjligt och återkopplar sedan tillbaka vad svaret blir.

Tillväxt

Byggnation:
Förtäta Värnamo – Hörle :
Ett allmänt önskemål om att man bygger ihop Värnamo och Hörle.
Värnamo kommun äger ingen mark inom området. Kommunen är positiv till alla initiativ
kring byggnation och välkomnar dem.
Fredrik Swärdh beskriver processen kring anstaltsetableringen och beskriver var tänkt läge
utanför Hörle är.
Kommunen har presenterat 4 områden i kommunen, där Hörle är ett alternativ. Kommunen
vet i dagsläget inte mer och enligt kriminalvårdens tidsplan ska vi få besked innan semestern
kring vilken kommun som får etableringen.

Övrigt:
Lisa Lidén tipsar om varnamo.se och visar upplägget på sidan. Hon går även igenom Hörles
egen flik och uppmanar till att lämna in info som man vill ha med. Destinationsenheten
önskar hjälp från Hörle för att få in tips om vad som händer i Hörle, detta för att kunna
marknadsföra både Hörle och Värnamo Kommun. Vi får i dagsläget sitta och leta aktiviteter
men missar så klart mycket spännande som händer, så hjälp oss att kunna marknadsföra er!

FRÅGA: Det finns ingen samlingslokal i Hörle och det skulle man vilja ha.
Svar: Kommunen äger varken lokaler eller mark som man kan göra/bygga till samlingslokal.
Så detta blir svårt för kommunen att lösa.
Det kom upp önskemål om en kanotled via Lagan ner till Värnamo, att röja upp nedfällda
träd. Det är svårt då man måste ta hänsyn till fågel och djurliv, vilket är rikt utmed vissa
sträckor av ån.
Det kommer upp ett önskemål om att kommunen sätter upp sopstation vid Karlsfors och
Härån.

Tack för stort engagemang och givande dialog i fantastisk miljö!

Frågor att ta med sig och återkoppla tillbaka: (dialog sker med Samhällsföreningen)

 • Vid dagens möte framkommer ett önskemål om att man tar upp de tidigare planer
  kring cykelvägar.
 • En annan möjlig placering skulle vara längs med järnvägen, detta kommer kommunen
  ta med sig att kolla upp möjligheten till detta.
 • Det finns även en väg vid sidan av järnvägen som går ut vid Torp, diskussion om detta
  var uppe med Anna Sandqvist, Linus kollar upp om detta är möjlig eller vad den
  stoppades för sist.
 • Kan man sätta upp en fartkamera/skylt på en privatägd tomt. Vid mötet tas det upp
  att det finns en tomt som Hörle herrgård äger och som de ställer till förfogande. Jirka
  tar med frågan om det är möjligt.
 • Är det möjligt att bjuda in Trafikverket till ett möte, typ landsbygdsdialog?
  Jirka/Fredrik tar med sig detta och kollar till nästa tillfälle.
 • Vattentrycket i kranarna försvinner under ca 30-60 sek när vattentornet i Värnamo
  ska fyllas, så kan det inte vara. Linus tar med sig frågan till tekniska