Värnamo kommuns logotyp

Minnesanteckningar landsbygdsdialog 11 maj 2022

Här hittar du anteckningar från dialogen i Lanna.

Närvarande från Värnamo Kommun:

Mikael Karlsson (c), Kommunstyrelsens ordförande
Gottlieb Granberg (M), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Bo Svedberg (S)
Jirka Bärnlund Fors, Landsbygdsutvecklare
Linus Enochson, projektör Tekniska förvaltningen
Lisa Lidén, Destinationschef
Rikard Andersson, Campus
Andreas Bosson, Campus
Heidi Skov Ragnar, Kanslichef samt sekreterare på dagens möte
14 st Lannabor

Inledning

Presentationsrunda samt introduktion i hybridmötet.
Genomgång av hålltider samt och ramar för mötet.
Mikael beskriver kommunens vision och på vilket sätt vi ska nå den, samt bakgrund till den.

Detta har hänt sedan vi var här sist

Linus berättar om de projekt som har genomförts sedan förra landsbygdsdialogen. Många av
projekten har genomfört i god samverkan med Samhällsföreningen och andra lokala aktörer.
Cykelled Bredaryd-Lanna, Cykelväg vid Lanna skola, Elljusspår, Jarlarundan, Lannastugans
kringmiljö, Grind multiarena/isrink, ”Lucktomter” Lanna Torg och Kulltorpsvägen 89 (mitt
emot Moel AB), kommunalt VA 5 fastigheter, Renovering av vattenverket.
Det finns flera projekt på gång bland annat:
Ny råvattenledning, ny asfaltering gång- och cykelväg Babybjörn-Lanna idrottsplats,
renovering av reningsverket.

Enkät

Jirka går igenom enkäten och hur svaren har fördelats.
Det har skickats ut 341 enkäter, vi har fått in 9 svar. Vi är glada för de svar vi har fått men
hoppas på fler svar då vi gärna vill ha en levande dialog som kan leda till god utveckling för
Lanna. Engagemanget från orten är en viktig del av utvecklingen och vi är glada för det
engagemang som finns i Lanna.

Hållbarhet:

• Obemannad butik (24 h):
Kommunen bedriver inga kommunala butiker och får inte göra det. Kommunen
stöttar gärna i processen och har god inblick i vilka aktörer som finns och även
möjliga finansieringsmöjligheter (vart man kan söka pengar exempelvis). Det behövs
dock en lokal förening eller aktör som tar initiativet.

Attraktivitet:

 • Rastgård för hundar:
  Det har funnits en rastgård innan. Kommunen är positiv till att upplåta mark men det
  krävs att det finns ett lokalt engagemang som sköter underhåll. Kontakta gärna
  kommunen om det finns ett intresse.

 • Bygga cykelbana till Kulltorp för att kunna utnyttja deras cykelnät:
  Det går att bygga en cykelväg tillsammans med en annan kommun, så finns det
  intresse från Gnosjö kommun så är det möjligt.
  Om samhällsföreningen är intresserad av att ta sig an frågan är kommunen mer än
  gärna med och hjälper till med att ansöka om bidrag via ex Leader Linné

 • Torget – fräscha upp och göra snyggt:
  Man har fokuserat mer på att utveckla området runt Lannastugan men har asfalterat
  torget för att det ska vara fräscht.

 • Fastigheter skall hållas fräscha och välskötta:
  Om man upplever att en fastighet förfaller har man möjlighet att anmäla det till
  samhällsbyggnadsförvaltningen. När kommunen får in en anmälan skickar
  kommunen ut en tjänsteman som tar kontakt med fastighetsägaren och påtalar då
  eventuellt att fastigheten behöver hanteras. Det krävs dock mycket för att
  kommunen ska kunna utdöma vite.
  Men en uppmaning är att anmäla om man upplever att något vansköts.

 • Bostadsbyggnation (Berörs under Tillväxt):
  På kommun.varnamo.se – finns det en karta på lediga tomter där man kan läsa om de
  lediga tomter som finns.
  Det kommer även att ges ett uppdrag att identifiera attraktiva tomter.
  Kommunen sköter inte de lediga tomterna som man har. Detta gör att man inte
  förstår att det är tomter för försäljning. Gäller främst 2 tomter, slyet hänger även in
  på grannfastighetens tomt. Grannen har gjort 3 anmälningar men inget har hänt.
  Linus tar med sig frågan om detta till kommunen.
  Det finns även ett träd som hänger över vägen, Linus tar även med sig det.

 • Bruka oanvänd mark till odlingslotter:
  Finns det intresse för odlingslotter så är kommunen positiv till att upplåta mark, men
  det måste finnas ett intresse och en samverkanspart på plats i Lanna. Uppmaningen
  är att kontakta Jirka om man vill se vilka möjligheter som finns.

 • Bättre kollektivtrafik, samt närtrafik senare än 22:00:
  Kommunen bedriver ingen kollektivtrafik utan det är Regionen genom JLT. Deras
  uppdrag är att upprätthålla arbets- och skolpendling.
  Kommunen delar dock bilden att uppdraget skulle sett annorlunda ut.
  Kommunen har en pågående dialog med länstrafiken kring utveckling av närtrafiken
  och kommunen tycker att det borde ske här också.
  Detta är en viktig fråga för kommunen. På tisdag kommer Kommunstyrelsen fatta
  beslut om att skicka en skarp skrivelse till länstrafiken för att kommunen upplever att
  det inte fungerar tillfredsställande.
  En uppmaning är att fortsätta nyttja närtrafiken så att vi fortsatt kan visa på ett
  behov och använda det som ett påtryckningsmedel.

Tillväxt

 • Skolan är viktig:
  Kommunen delar uppfattningen om att skolan och då även landsbygdsskolorna är
  viktiga. Värnamo Kommun satsar på många småskolor till skillnad från många andra
  kommuner. Barnens rättigheter är nummer ett.
  Det är viktigt att vi använder lokalerna även på tider när man inte bedriver
  verksamhet i dem.

 • Utveckla fler jobb:
  Kommunen delar uppfattning om att det är viktigt att utveckla och förenkla för
  företag att kunna utveckla sina företag och underlätta för etablering. Vi har en god
  samverkan med Bredaryd och Lannas näringslivsförening och kommunledningen har
  kontinuerlig dialog med dem.

 • Bygg lägenheter för att få till en flyttkedja:
  Kommunen bygger inte lägenheter i Lanna men arbetar för att underlätta för
  exploatörer att bygga bostäder/lägenheter. Det är viktigt att det finns ett underlag så
  att det inte blir tomma lägenheter.
  Det är även viktigt att titta på attraktiva tomter.

  Trygghet:
 • Busshållplatsen:
  Busshållplatsen är ett problem då den blockerar vägen och bussar som stannar
  skymmer sikten. Busshållplatsen ligger i ganska nära anslutning till en kurva vilket
  försämrar sikten än mer.
  Valet av plats för busshållplatsen är ändå avvägt och det faktum att en buss som
  stannar för att släppa av eller på resenärer upplevs inte bara som negativt.
  Det är viktigt med en aktiv vägförening då detta är kommunens samtalspart i frågor
  som berör vägar och trafik. Tryck på vägföreningen och driv frågan den vägen.

 • IT-stöd:
  Det finns något som heter digital handledning som ges till alla kommuninvånare i Värnamo
  kommun. Man kan få hjälp med att komma i gång med sina digitala verktyg, hur man ladda
  ner appar, och hur man använder olika program med mera.
  Man ringer till vårt Kontaktcenter och säger att man önska få digital handledning, då bokar
  man in en tid, 45 min, med vår IT pedagog Therese Thimberg som då kommer ut och hjälper
  dig med det du vill ha hjälp med.
  Vi har dock inte möjlighet att göra ärenden och logga in och göra ex bankärenden.
  Man kan även besöka våra bibliotek för att få hjälp. Och här finns ibland även öppna tillfällen
  för drop in.
  Kontaktcenter når man på telefonnummer: 0370-37 70 00.

 • Information från Lars Alkner, kulturchef:
  By-bibbla:
  Lars informerar om bakgrunden till idén om en by-bibbla.
  Dagens bokbuss behöver bytas ut och då har man funderat på hur man bäst möter
  upp behovet av kunna låna böcker och använda sig av biblioteksservice.
  Biblioteksverksamheten består av tre ben, centralt har vi stadsbiblioteket,
  filialbiblioteken som får bättre öppettider genom mer-öppet. Idag finns också
  möjlighet till ”Boken kommer”, man kan beställa böcker som kommer hem till
  dörren. Och by-bibblan kommer ersätta bokbussen.
  Det finns möjlighet att öppna en by-bibbla i Lanna men det kräver en plats och att vi
  får en möjlig samverkanspartner som vi gör upp en överenskommelse med kring
  former och ersättning. Finns intresse kontakta Jirka eller Lars.
  Beslut: Bibliotekarien som ansvarar för Lanna kommer kontakta Samhällsföreningen
  för att se om man kan starta upp en bybibbla i Lannastugan.

 • Man kan även prata med kulturförvaltningen om man har något arrangemang då kan
  vi komma ut med ett popup bibliotek.
  Information från Lisa Lidén Chef, Destinationsenheten
  Lisa informerar om vad destinationsenheten jobbar med, att marknadsföra Värnamo Kommun. Ett
  viktigt verktyg i det arbetet är varnamo.se och visar upplägget på sidan. Hon går även igenom Lannas egen flik och uppmanar till att lämna in info som man vill ha med. Destinationsenheten önskar hjälp från Lanna för att få in tips om vad som händer i Lanna, detta för att kunna marknadsföra Lanna och Värnamo Kommun. Vi får i dagsläget sitta och leta aktiviteter men missar så klart mycket spännande som händer, så hjälp oss att kunna marknadsföra er!
  Övriga frågor:

 • Finns det möjlighet för en tipp för trädgårdsavfall?
  Det är SÅM som ansvarar för att tillhandahålla den tjänsten och det sker på 4 ställen i
  kommunen. Kommunen tar med sig frågan till SÅM.
  Bo Svedberg påminner om att det inte är något hinder att åka till Kulltorp om de har en tipp för
  trädgårdsavfall.
  Flera av ortsborna har hört från personal från kommunen, att man kan slänga sitt trädgårdsavfall
  bredvid återvinningsstationen. Detta är inget Linus känner till men vi tar med oss frågan till
  tekniska.

 • Dålig sikt vid vissa vägar (det är skymmande växlighet). Påtala gärna detta till kommunen
  (gärna via vägföreningen) så kan kommunen trycka på att växtligheten ska klippas.

 • Hastigheten är ett problem genom byn, byborna uppmanas att kontakta polisen så att de kan
  komma och göra hastighetskontroll.

 • Om det är Trafikverkets vägar måste man ansöka hos dem för att sätta upp en
  hastighetsmätare. Kommun har tidigare varit i kontakt med dem men det har hittills alltid
  blivit ett nej till svar.

 • Det är även Trafikverket som beslutar om övergångsställe. De byggs endast om man ser att
  det är omöjligt att komma över vägen utan övergångsställe, inte som en trygghetsåtgärd.

 • Man upplever till stora delar att man är trygg och säker i Lanna.

 • Man önskar att man tar med sig frågan om ökat bidrag till föreningarna då det är svårt att
  driva dem på enbart ideella krafter, Ersättningen har varit den samma sedan 90-talet.
  Gottlieb och Bo samt Linus tar med sig frågan till tekniska förvaltningen.
  Det finns också möjlighet att söka bidrag från Riksidrottsföreningen, Leader Linné och EU,
  Jirka kan vara behjälplig med att skriva ansökan.
  Det finns möjlighet att söka pengar för att starta upp verksamhet i Föreningsmiljonen.
  Man har en bra samverkan mellan Bredaryd och Lannas idrottsföreningar, man samarbetar
  bland annat inom fotboll.

 • Man har svårt att fånga upp ungdomarna i Lanna. Kommunen har en Ungdomscoach. Crespo
  Kamara, som skulle kunna komma ut och försöka engagera ungdomarna. Lars ber Crespo tar
  kontakt med samhällsföreningen för att se hur man kan gå vidare.
  Kontaktuppgifter:
  Jirka Bärnlund Fors, jirka.barnlund.fors@varnamo.se
  Lars Alkner, lars.alkner@varnamo.se
  Lisa Lidén, lisa.liden@varnamo.se
  Kontaktcenter, kontaktcenter@varnamo.se, tfn: 0370-37 70 00
  www.varnamo.se Länk till annan webbplats.