Värnamo kommuns logotyp

Minnesanteckningar dialogen 20 mars 2024

Landsbygdsdialog Tånnö

Datum 2024-03-20
Församlingshemmet Tånnö
Närvarande:

 • Tobias Pettersson (M), Kommunstyrelsens ordförande
 • Mikael Karlsson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
 • Annette Myrvold (S), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • Linus Enochson, projektör Tekniska förvaltningen
 • Susanne Härenstam, Översiktsplanerare
 • Amelie Marklind, kommunikatör Destinationsenheten
 • Jirka Bärnlund Fors, Landsbygdsutvecklare & EU-samordnare
 • Cirka 45 deltagare på plats


Inledning


Presentationsrunda


Värnamo kommuns landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors hälsar välkommen till landsbygdsdialog för Tånnö.
Genomgång av hålltider samt ramar för mötet.


Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande beskriver kommunens vision och på vilket sätt vi ska nå den samt bakgrund till den.


Anetté Myrvold, kommunstyrelsens andre vice ordförande berättar om kommunens arbete med landsbygdsdialog som forum. För politiken är det viktigt att höra medborgarnas och invånarnas inspel.


Enkäten har skickats ut till 498 personer inför landsbygdsdialogen och den har besvarats av 15 medborgare, 12 kvinnor och 3 män. 14 av enkätsvaren har inkommit digitalt via kommunens hemsida.
Enkäten har besvarats av respondenter i alla åldrar förutom ålderskategori 0-25 år.


Mikael Karlsson, kommunstyrelsens förste vice ordförande berättar om vilka exploateringsplaner som är på gång i stort i kommunen.


Lediga tomter finns i Tånnö – det finns möjlighet att expandera.


Information från Kulturförvaltningen


Landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors berättar kortfattat om beslutet om att inte investera i en ny biblioteksbuss samt vilka alternativ som erbjuds idag. Numera är det en bokbil i stället för bokbuss.


Destinationsenheten informerar


Amelie Marklind, kommunikatör, beskriver Destinationsenheten uppdrag ”Få fler att upptäcka platsen Värnamo och skapa stolthet bland dem som bor och verkar här”.
Amelie beskriver olika aktiviteter och material som Destinationsenheten genomför och tar fram.


Ny översiktsplan Värnamo kommun


Översiktsplanerare Susanne Härenstam berättar om uppdraget med ny översiktsplan och dess olika delar. Processen börjar med tidiga dialoger under våren 2024 som kommer ske med kommuninvånare, föreningar.
Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är en framtidsplan som redovisar hur mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras i kommunen.


Syftet med de tidiga dialogerna är att lyssna in medborgarnas tankar och åsikter kring vad vi skall använda kommunens mark till. Översiktsplanen kommer sedan ut på samråd och granskning innan den slutligen antas i kommunfullmäktige. Viktigt med tidiga dialoger som kommer att ske i april och maj i år. Kommer åka ut till sju olika orter. Samtliga kommer få hem ett vykort med inbjudan. Dialogmötet för Tånnö med omnejd kommer vara i Bor den 27 maj. Anmälan för dialogen senast 19 maj.


Fråga om strandskydd från deltagare på landsbygdsdialogen– Det är en komplex fråga som är hårt reglerat.


Susanne och Jirka uppmanar de närvarande att delta på dialogerna.


Information från Teknik- och fritidsförvaltningen


 • Projektör Linus Enochson redogör för de insatser som gjorts i Tånnö med omnejd sedan förra landsbygdsdialogen (både i ideell och kommunal regi).
  Vad har utvecklats?
 • Skolområde – skateramp och utvecklat skolområdet, Föräldraförening sökt medel från Nordhedsstiftelsen och kommunen har varit med och byggt.
 • Hamnområde – förening som har hand om båthamnen. Båtföreningen har sökt medel och även kommunen har varit med stöttat.
 • Badplats – kommunen äger inte badplatsen, man arrenderar den. Viktigt för attraktiviteten att badplatsen finns kvar och utvecklas. Man upplever att det är svårt att komma dit och svårt att komma därifrån. Nerfarten är bara för jordbrukens drift och räddningstjänstväg. Enligt uppgift står bommen alltid öppen trots att den ej ska vara det. Fråga från deltagare om att tillskapa yta för parkering och bygga ut. Kommunens medskick är att parkera på hänvisade parkeringsplatser.
 • Rolstorp – 60-tal bostäder på gång i en nytagen detaljplan. Området ligger öster om vägen
 • Tånnö skola – bara två klassrum och nu ett nytt bostadsområde. Ökar befolkningen över tid och inte är bara en topp utan en tillväxt framåt så behövs skolan byggas ut.


Ett medskick från deltagare: skicka enkäten till byskolorna – att de har klassråd om frågorna inför landsbygdsdialogen.


Fråga från deltagare: Är det någon som tänker på det estetiska med öppna landskap?


-Ta hänsyn till god bebyggd miljö. Ta vara på den vackra miljön och öppna landskap.
-Det finns privata markägare, och vi behöver ha en tillåtande struktur att låta markägare få bestämma vad hen vill göra med sin mark.
-Det är i översiktsplaneringen som det är viktigt att få med detta. Planera in med bästa vilja.

Inkomna frågor

Inkomna frågor: Företagande och jobb

Åtgärd/ansvar

Mer samverkan mellan kommunens förvaltningar


Kommunen arbetar förvaltningsöverskridande i alla aktuella frågor. Ibland kan man uppleva att det inte informeras mellan förvaltningar, eller att det tar tid. Se kommunen som en helhet och att man inte jobbar i stuprör. Exempel: TSI (Tidiga samordnade insatser – fångar upp barn och unga tidigt) och etableringsteamet. Finns en TSI-samordnare.

Ingen åtgärd

Inga industrier på jordbruksmark


Tobias Pettersson och Mikael Karlsson redogör för hur man arbetar med jordbruksmark vid exploatering. Styrt vid lag, om inte det är samhällsviktiga funktioner.
Vi är restriktiva och vill använda våra resurser på bästa sätt.

Ingen åtgärd

Företagande och jobb kräver tillgång till attraktiva bostäder, skolor samt sport/kulturliv


De närvarande politikerna är helt eniga kring detta. Vi har en attraktiv kommun som lockar hit många. Landsbygderna, både de tätortsnära och de mer rurala är attraktiva för många. Kommunen stöttar föreningslivet i det viktiga arbete man utför, framför allt på landsbygden.

Kommunen marknadsför hela kommunen i sitt arbete utåt

Ett stopp på R1 för de bussturer som inte går inom Tånnö


Tobias Pettersson och Jirka Bärnlund Fors redogör för det arbete som pågår med JLT kring kollektivtrafiken. I detta fall råder man att inte flytta ut busshållplats till R1 då risken finns att samtliga bussar kommer köra förbi orten.
Problematik med närtrafiken. Uppmanar Tånnöbor att höra av sig till JLT.

Ingen åtgärd

En digital/obemannad lanthandel


Kommunen är gärna behjälplig vid intresse för uppstart av dylik verksamhet. Det finns i olika form i kommunen i dagsläget. Kommunen driver dock inte butiker.

Ingen åtgärd, intresserade kan kontakta landsbygdsutvecklare för vidare stöd

Inkomna frågor: Kultur och fritid

Åtgärd/ansvar

Mountainbikebana för de unga


Intresserade föreningar kan kontakta projektledare fritid och/eller landsbygdsutvecklare för vidare hjälp med projektmedel att söka. Kommunens medskick är att det behöver finnas en lokal förankring/förening som ansvarar för anläggningen.

Förening kan kontakta fritid/landsbygdsutvecklare

Rusta badplatsen och brygga


Linus Enocson, projektör Teknik och fritid, redogör för det arbete man genomfört och genomför med Tånnö motorbåtsklubb. Kommunen har inte rådighet över mycket mark och därför är möjligheterna begränsade.

Ingen ytterligare åtgärd i nuläget, vi avvaktar färdigställande.

Utegym/hinderbana


Även här uppmanas intresserad förening kontakta fritid/landsbygdsutvecklare för vidare råd och stöd kring möjliga projektmedel att söka.

Förening kan kontakta fritid/landsbygdsutvecklare

Grillplats med tak


Även här uppmanas intresserad förening kontakta fritid/landsbygdsutvecklare för vidare råd och stöd kring möjliga projektmedel att söka.

Förening kan kontakta fritid/landsbygdsutvecklare

Skötsel av fornlämningar/gravkullar etc måste förbättras


Linus Enocson redogör för den aktuella situationen där vi inte längre har arbetslag som sköter dessa ytor. Länsstyrelsen behöver prioritera och sköta om dessa fornminnen.

Dialog med länsstyrelsen först

Inkomna frågor: Kunskapskommunen

Åtgärd/ansvar

Bokbussen saknas


Landsbygdsutvecklaren redogör för beslutet att inte köpa in ny diesellastbil för detta ändamål.

Ingen åtgärd/information

Satsa på Tånnö skola


Närvarande politiker redogör för de tankar och planer man har för landsbygdsskolorna i allmänhet och Tånnö skola i synnerhet. Investeringen ligger framskjuten till år 2026 på grund av det ekonomiska läget.

Information

Skolgården behöver uppdateras


Närvarande politiker är medvetna om att man lovat rusta upp skolgården. Prioriteringar har gjort att detta inte genomförts ännu. Det ekonomiska läget tillåter inte detta inom det närmaste men är fortsatt noterat hos berörd förvaltning.

Information

”F-3 är perfekt för en ort av Tånnös storlek just nu!”

 


”Avståndet till näringslivet måste minska”


Frågeställaren får redogöra för sina tankar kring detta. Kommunen och de närvarande politikerna är överens om att ett tätt och nära arbete med näringslivet är viktigt.

Information

Inkomna fråor: Stad och land

Åtgärd/ansvar

Inkomna kommentarer
”Bästa platsen att bo på, nära stan men ändå på landet”


Möjligt att ta bilen till stan för oss som bor på landet.


De närvarande politikerna berättar om arbetet i kommunen som berör parkeringsplatser och framtida trafikering i stan. Beläggningsgraden på parkeringsplatserna är låg, även om det alltid finns tillfällen då det är fullt på parkeringarna. I Värnamo är det 70 procents snittbeläggning på centrala parkeringsplatser, i andra städer är det kring 85 procent.
Politiken vill att det ska vara lätt att ta sig till centrumkärnan utifrån.
De som bor i stadskärnan behöver tänka om och vi behöver alla arbeta in en beteendeförändring.
Parkeringshus är en fråga som diskuteras men är en väldigt stor investering och viktigt att få med sig exploatörer. Man gör nu en bedömning att vi i stort kommer behöva färre bilar centralt i kommunen, detta gäller dock framför allt de som bor i centrala Värnamo.
Parkeringsplatser vid Mossleplatån. Få parkeringsplatser och det är långt att gå från busshållplatsen. Kommunen är medvetna om detta.

Information

Kollektivtrafiken måste bli bättre!


Landsbygdsutvecklare och Tobias Pettersson redogör för det arbete som förs med JLT kring kollektivtrafik både regionalt och lokalt. Viktigt att åka kollektivt om vi vill ha bussar och tåg kvar! Kommunen tar med sig medskicken till de kommande mötena med JLT och regionen.

Information och medskick

Förläng cykelvägen till Rolstorp


Det är inte aktuellt i nuläget. Vi konstaterar att det är möjligt att cykla/cykelpendla på den befintliga vägen/vägrenen, även om vi är överens om att en helt separerad GC-väg är bättre. Vi tar önskemålet med oss till kommande dialoger med Trafikverket. Man önskar från Tånnös håll att den ska underhållas bättre. Fantastiskt med en cykelväg. Man önskar belysning för säkerheten för gående.

Kommunen lyfter detta med Trafikverket vid kommande dialogmöten med dem

Tillhandahåll tomter för byggnation


Vi hänvisar till de bilder vi visat med aktuella tomter i Tånnö. Kommunen ser gärna att fler fastighetsägare tillgängliggör attraktiv tomtmark. Värnamo kommun äger ingen mark men ser gärna att privata fastighetsägare kontaktar kommunen om man är villig att släppa till mark för byggnation.

Ingen åtgärd

Var rädd om vårt kulturlandskap


Vi är rädda om det vackra landskapet kring Tånnö.


Inkomna frågor: Omvärld och samarbete

Åtgärd/ansvar

Samarbetet mellan föreningar och Värnamo kommun har visat sig vara tungrott och segdraget.


Frågeställaren får redogöra för sina tankar. Kommunen strävar efter att vara en god samarbetspartner och vi tar detta med oss.

Kommunen tar detta med sig

Hjälp till att starta en samhällsförening


Det finns fungerande föreningar som kan agera som samhällsförening. Det viktiga är att både ortsbor, förening och kommun vet att det är föreningen som för ortens talan. Kommunens arbete underlättas betydligt om man har en tydlig samtalspart på de olika orterna.

Medskick till Tånnö, att skapa en förening som kan var ortens språkrör.

Övriga frågor?
Varför ringer man till kontaktcenter?


-Första vägen in till kommunen, svarar och löser många ärenden i direktkontakt. Utan kontakcenter blir det längre handläggningstid. Sedan ska handläggaren besvara ärendet inom 2 dagar och närvarande från kommunen beklagar att så inte alltid har skett.


Bekymmer att tillsätta omsorgspersonal inom hemtjänsten?


-Inget som Tobias känner till. Men glädjande är att nu finns det sjuksköterskeutbildning på Campus Värnamo.
-Sökande till gymnasiet: 11 behöriga till vård- och omsorg.
-Skoltröttheten har gått ner i åldrarna, detta måste arbetas med.


Skötsel och underhållning på planen på den nya arenan? Kommer kommunen stå för det?


-Infrastrukturdelarna finns med i planen, kommer bli ett nytt område för bostäder, simhall och exploatering.
-Exakt hur skötseln kommer ske mellan kommunen och IFK Värnamo är inte bestämt i detta nu.

-Vattensystem, infrastruktur för arenan. Snömögel, sollampor, behandlingsmedel, kompetens. Frågat experter inom området med kompetens. Stor investering. Frågan tas vidare till Teknik och fritidsförvaltningen.


Tobias Pettersson tackar de närvarande för ett gott möte, och påminner om möjligheten att kontakta honom och de politiska kollegorna. Landsbygdsdialogen återkommer till Tånnö men man behöver ingalunda vänta till dess om man har ärende till kommunens politiker eller tjänstepersoner utan man uppmanas att ta kontakt.