Värnamo kommuns logotyp

Att söka bidrag till fritids- och kulturarrangemang

Reviderade av kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen (numera teknikoch fritidsförvaltningen) januari 2017

Allmänna bestämmelser

I Värnamo kommun är det tre olika aktörer som handlägger bidrag till arrangemang.
Kulturförvaltningen och fritidsavdelningen på teknik- och fritidsförvaltningen handlägger de
flesta mindre arrangemang. Bidrag till större evenemang handläggs istället av
Evenemangsgruppen under utvecklingsavdelningen, kommunledningsförvaltningen.
Föreningar kan endast ansöka om bidrag till ett och samma arrangemang hos en kommunal
aktör. Om osäkerhet råder från föreningens håll uppmanas denne att i god tid kontakta
kulturförvaltningen eller fritidsavdelningen för att få vägledning om hos vilken kommunal
aktör föreningen ska ansöka om bidrag.

Bidraget till arrangemang riktade mot allmänheten kan sökas av föreningar och i
undantagsfall andra aktörer. Prioritet ges åt arrangemang och projekt som bidrar till ett
varierat utbud fördelat under året i hela kommunen. Även arrangemang som samarrangeras av
två eller fler föreningar prioriteras.

Bidrag beviljas för att ekonomiskt möjliggöra sådana arrangemang och projekt som annars, på
grund av omkostnader, inte skulle komma till stånd. Exempel på kostnader som kan beviljas
bidrag till är gage/artistkostnad, resor, lokalhyror, avgift för polistillstånd och annonser.
Exempel på kostnader som i regel inte beviljas bidrag till är inköp av material eller
försäljningsartiklar samt gåvor till artisten.

Bidrag kan betalas ut som en förlustgaranti, som endast faller ut i händelse av att ett
arrangemang går med ekonomisk förlust. Bidrag till arrangemang som beräknas gå med
betydande vinst kan endast beviljas i form av förlustgaranti.

Undantag från de allmänna bestämmelserna kan göras efter prövning av förvaltningschef
respektive avdelningschef.

Ansökningsförfarande

Ansökan lämnas in till fritidsavdelningen på teknik- och fritidsförvaltningen eller till
kulturförvaltningen. Föreningar som får årliga bidrag lämnar in sin ansökan till respektive
förvaltning som handlägger föreningens årliga bidrag. Övriga föreningar lämnar in ansökan
om bidrag till kulturarrangemang till kulturförvaltningen och fritidsarrangemang (t.ex.
marknad) till fritidsavdelningen. Ansökan ska göras på blankett avsedd för detta och i god tid,
dock senast två månader innan arrangemanget. I undantagsfall kan bidrag beviljas till
arrangemang där ansökan inkommit senare, men då vid särskilda skäl och efter beslut av
förvaltningschef eller avdelningschef. Handläggning av ansökningar sker löpande under året.
Handläggningstiden varierar, men kan vara upp till två månader.

Villkor för bidragsgivningen

Som villkor för att bidrag skall kunna beviljas gäller:

  • Att arrangemanget eller projektet äger rum i Värnamo kommun.
  • Att arrangemanget är offentligt, det vill säga att allmänheten har tillträde och att
    allmänheten har informerats om arrangemanget genom t.ex. lokal massmedia, sociala
    medier eller affischering.
  • Att det tydligt framgår i marknadsföringen att Värnamo kommun är medarrangör.
  • Att erforderliga polistillstånd har sökts.

Utbetalning av beviljade bidrag

Utbetalning sker när arrangemanget har redovisats på därtill avsedd blankett. Redovisningen
ska ha inkommit till kulturförvaltningen respektive fritidsavdelningen senast två månader
efter arrangemanget. Om redovisning inte har inkommit inom två månader kan tidigare
beslut om beviljat bidrag komma att ändras. Till redovisningen ska bifogas kvitton eller
fakturor på samtliga utgifter samt underlag för samtliga inkomster. Beviljat bidrag kan
komma att reduceras om kostnaderna för arrangemanget blir lägre än vad som uppgavs i
bidragsansökan eller om arrangemanget har gjort betydande vinst. Förvaltningschef
respektive avdelningschef avgör om bidraget ska reduceras i aktuella fall. I undantagsfall,
t.ex. om en förening har knappa ekonomiska resurser, kan bidrag betalas ut i förväg och
eventuell justering av beviljat belopp görs i efter hand i samband med redovisningen.
Eventuell skuld till Värnamo kommun regleras före utbetalning av beviljat bidrag.