Värnamo kommuns logotyp

Att söka föreningsbidrag för föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga

Reviderade av tekniska förvaltningen (numera teknik- och

fritidsförvaltningen) 3 januari 2018

Allmänna bestämmelser

Bidragsberättigade organisationer

Bidragsberättigade organisationer är föreningar eller församlingar som har lokalavdelning i
Värnamo kommun och som är anslutna till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin
centrala verksamhet. Föreningen skall ha antagit stadgar, valt styrelse samt ha varit verksam
under minst sex månader vid tidpunkt för sista ansökningsdatum i februari. Undantag från
bidragsgivning är skolidrottsföreningar då dessa föreningar anses vara integrerade i skolans
arbete samt enskilda företags korpidrottsföreningar. Om en förening har sitt säte i Värnamo
kommun, men samtidigt har verksamhet i en annan kommun, som inte är grannkommun,
utgår endast bidrag för de medlemmar som är bosatta i Värnamo kommun och för de
aktiviteter som anordnas för dessa medlemmar.

Bidrag enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst tio medlemmar i åldern 7-20
år bosatta i Värnamo kommun eller grannkommun och som bedriver regelbunden verksamhet
för dessa. Med regelbunden verksamhet menas minst 75 aktivitetstillfällen under ett år. Som
bidragsgrundande medlemmar räknas de som under kalenderåret fyller 7 år till och med de
som under kalenderåret fyller 20 år, som är upptagna i organisationens medlemsförteckning
och som har erlagt fastställd medlemsavgift på minst 50 kronor. Den som erhåller
medlemskap av mer tillfällig natur såsom stödmedlem, familjemedlem, supportermedlem eller
liknande skall inte anses som medlem i det här avseendet. För kyrkor som anordnar aktiviteter
gäller inte kravet på medlemskap utan där är det besökare i åldern 7-20 år som är
bidragsgrundande för aktivitetsbidraget då detta betraktas som en viktig social verksamhet där
barn och ungdomar får tillfälle att träffas under ordnade former och med vuxna närvarande.

Föreningar skall, för att vara berättigade till föreningsbidrag, i sin verksamhet för barn och
unga aktivt arbeta mot alkohol och droger och för likabehandling samt mot diskriminering
och mobbing. Föreningens ordförande ska varje år underteckna dokumentet om alkohol,
droger och likabehandling och dokumentet ska bifogas ansökan om föreningsbidrag.

Efter teknik- och fritidsnämndens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som
synnerligen angelägen, erhålla bidrag om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser.
Särskild hänsyn tas till föreningar som verkar på mindre orter där utbudet av fritidsaktiviteter
är begränsat.

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag lämnas till föreningsservice, teknik- och fritidsförvaltningen på särskilda
blanketter för detta ändamål. Till ansökan skall bifogas senaste verksamhetsberättelsen,
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Om föreningen vid tidpunkten för
inlämning av ansökan inte har haft årsmöte än bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse från senast hållna årsmöte. Bidrag utbetalas endast till
föreningens bank- eller plusgiro. Eventuell skuld till kommunen regleras före utbetalning av
föreningsbidrag.

Ansökan ska vara inlämnad senast följande datum:
Grundbidrag 28 februari
Lokal- och anläggningsbidrag 28 februari
Aktivitetsbidrag för hela föregående året 28 februari
Ledarutbildningsbidrag för höstterminen året innan 28 februari
Ledarutbildningsbidrag för vårterminen innevarande år 31 augusti
Extra bidrag hela året

Föreningar som inkommer med ansökan mellan 1 mars och 15 mars respektive mellan 1
september och 15 september erhåller 50 % av ordinarie bidrag. Ansökan inkommen senare
än så behandlas inte. Det är det datum då ansökan har inkommit till teknik- och
fritidsförvaltningen och stämplats in som räknas som giltigt ansökningsdatum. Ansökan via
mail uppmuntras.
Undantag från dessa bestämmelser kan göras vid synnerliga skäl (av anledningar som legat
utanför föreningens kontroll) och då efter särskild prövning av teknik- och fritidsnämnden.

Granskning

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa underlag till förfogande för granskning
på det sätt teknik- och fritidsnämnden bestämmer. Om det vid granskning eller på annat sätt
kommer till teknik- och fritidsnämndens kännedom att en förening har lämnat felaktiga
uppgifter och därmed fått felaktigt utbetalt bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig och
teknik- och fritidsnämnden kan också besluta att göra en polisanmälan. Om
fritidsavdelningen på grund av felaktigheter i sin handläggning har utbetalat mindre
föreningsbidrag än vad riktlinjerna anger så skall det kompenseras.

Bidragsram

All bidragsgivning sker inom ramen för, av kommunfullmäktige, anvisade medel. Detta
innebär att normbelopp för bidragen kan komma att förändras om anvisade medel väsentligen
skulle förändras eller om antalet bidragsansökningar skulle väsentligen öka. I första hand är
det bidragsformen extra bidrag som kommer ha mindre medel att fördela om normerade
bidrag väsentligen ökar. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från annat håll skall
redovisa detta då det kan påverka bidraget. Teknik- och fritidsnämnden har slutgiltigt
tolkningsföreträde vid beslut gällande bidrag.

Bidragsformer

Grundbidrag

Bidraget kan sökas av alla föreningar som är bidragsberättigade. Bidraget utgår per medlem i
åldern 7-20 år som regelbundet deltar i föreningens aktiviteter. Antalet medlemmar är det
antal betalande medlemmar mellan 7-20 år som fanns i föreningens medlemsförteckning 31
december föregående år. Det är inte vilken tid på året man fyller år utan de som under året
fyller 7 respektive 20 år som räknas.

Aktivitetsbidrag

Bidraget utgår för de aktiviteter för barn och unga som föreningen anordnar. Bidraget syftar
till att komplettera det statliga lokala aktivitetsbidraget.

Sammankomsten skall uppfylla de fordringar som gäller för erhållande av statligt
aktivitetsbidrag (Värnamo kommun har dock övre åldersgräns vid 20 år). Med
bidragsberättigad sammankomst menas en ledarledd gruppaktivitet med minst tre deltagare i
åldern 7-20 år utöver ledaren, som:

 • varar minst 1 timme (60 minuter). Omklädning får inkluderas i denna tid.
 • har en tydlig början och ett tydligt slut
 • är beslutad och ekonomisk planerad av styrelse, sektion, medlemsmötet eller motsvarande
 • genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av
  studieförbund, riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Det är inte vilken tid på året man fyller år utan de som under året fyller 7 respektive 20 år som
räknas. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, denna får dock inte vara
under 13 år. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per gång. En deltagare får endast räknas
en gång per dag och aktivitet. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
sektion/lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster. En grupp får inte,
ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.
Även deltagare i ”prova på” aktiviteter i rekryteringssyfte räknas som bidragsberättigade.

För föreningar med färre än 20 medlemmar i åldern 7-20 år gäller att en sammankomst kan
vara generationsövergripande. Deltagare äldre än 20 år får räknas för att sammankomsten
skall vara godkänd, dock utgår inte bidrag för andra än de som är i bidragsberättigad ålder.

För aktiviteter särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättningar, tex
handikappridning eller i de fall det krävs att föreningen gör specialarrangemang, tex har
särskild grupp, extra ledare eller extra kostnader för att en person med funktionsnedsättning
skall kunna deltaga, utgår förhöjt aktivitetsbidrag för personen samt för ledaren/ledarna som
är extra tillsatt. Som bidragsberättigad extra ledare räknas personer från egna föreningen och
inte externa ledare som följer med personen med funktionsnedsättning. Som
funktionsnedsättning räknas såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar, dock är
kravet att personen skall ha en bekräftad diagnos för att komma ifråga för förhöjt
aktivitetsbidrag. För personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns för
aktivitetsbidraget.

Lokalbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som helårshyr sina lokaler. Med helårshyrd lokal avses lokal
där föreningen som regel är ensam hyresgäst, alltså inte lokaler som föreningen hyr en eller
några gånger i veckan eller mer sporadiskt. Lokalbidrag ges för skälig hyra, vid tveksamhet är
det teknik- och fritidsnämnden som avgör hur stor del av hyran som kan räknas som
bidragsgrundande. Det är föreningens barn- och ungdomsverksamhet som är i fokus vid
bidragsgivandet, vilket innebär att det är lokaler där huvudsyftet är barn- och
ungdomsverksamhet som är bidragsgrundande. Föreningar som helårshyr sina lokaler, men
som även hyr ut sina lokaler, skall redovisa inkomsterna från uthyrningen. Vid en hyresinkomst som uppgår till samma storlek som lokalbidraget utgör ska ärendet prövas av teknik- och fritidsnämnden. Detta kan komma att påverka bidragets storlek.

Anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar och församlingar som driver och äger sina anläggningar. Det
är föreningens barn- och ungdomsverksamhet som är i fokus vid bidragsgivandet, vilket
innebär att det är lokaler där huvudsyftet är barn- och ungdomsverksamhet som är
bidragsgrundande. Föreningar som hyr ut sina anläggningar eller bedriver annan form av
verksamhet i lokalerna, tex förskoleverksamhet, skall redovisa inkomsterna från uthyrningen.
Vid en hyresinkomst som uppgår till samma storlek som anläggningsbidraget utgör ska
ärendet prövas av teknik- och fritidsnämnden. Detta kan komma att påverka bidragets storlek.

Föreningar som bedriver annan barn- och ungdomsverksamhet än idrottsverksamhet kan
endast få bidrag för verksamhetslokaler. En förening kan inte ansöka om två bidrag för
samma lokaler, tex att betrakta omklädningsrum som både omklädningsrum och
verksamhetslokal. För att en anläggning skall beviljas bidrag för ”del av året” skall det vara
en separat byggnad, tex fristående omklädningsrum för endast sommaranvändning eller
sommarhem. Man kan inte ansöka om bidrag för verksamhetslokal för användning året runt
och samtidigt ansöka för en del av samma byggnad som verksamhetslokal använd del av året.
Anläggningsbidraget är avsett att användas till drift, men även årligt underhåll av
anläggningen. Till drift räknas även mindre reparationer av maskiner och lokaler.

En större fotbollsplan för träning (11-mannaplan) är att betrakta som en stor fotbollsplan även
om föreningen använder den som två 7-mannaplaner. En fotbollsförening kan som regel bara
få bidrag för en A-plan. I bidraget till fotbollsplaner ingår medel för att vid behov köpa in
fotbollsmål och fotbollsnät. Likaså ingår underhåll av läktare och staket. Föreningar som har
robotgräsklippare till sina fotbollsplaner får reducerat anläggningsbidrag för aktuella
fotbollsplaner.

För skyttebanor gäller att banorna skall vara godkända av polis och kommunala myndigheter.
Älgskyttebana skall vara upptagen i generalplanen för länets älgskyttebanor.

Anläggningar som inte finns med bland schablonbelopp, utan som prövas särskilt av teknikoch fritidsnämnden skall bedömas som nödvändiga för föreningens ordinarie barn- och
ungdomsverksamhet för att komma i fråga för bidragsgivning. Ansökningar av dessa
anläggningar prövas av teknik- och fritidsnämnden efter att övriga lokal- och
anläggningsbidrag är utbetalda och mot befintlig budget.

Ledarutbildningsbidrag

Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks- distrikts- eller lokalorganisation och som syftar
till att utbilda föreningens ledare för barn- och ungdomsverksamheten.
Ledarutbildningsbidrag kan utgå när förening anlitar föreläsare eller utbildare som kommer
till föreningen. Kostnaden är då föreläsarens arvode och resa. Årsmöten eller konferenser utan
tydligt inslag av utbildning är inte bidragsgrundande. Träningsläger för barn och unga är inte
att betrakta som ledarutbildning. Planeringsträffar är inte att betrakta som ledarutbildning.

Endagskurs eller föreläsning skall omfatta minst två timmar. Tvådagarskurs skall omfatta
minst 10 timmar. Tredagarskurs skall omfatta minst 16 timmar. Fyradagarskurs skall omfatta
minst 22 timmar och veckokurs skall omfatta minst 28 timmar. Kursprogram, kursintyg samt
kvitto på betald kursavgift skall bifogas ansökan. Bidrag utgår med maximalt 50 % av
kostnaden. Bidrag kan i förekommande fall utgå till resekostnader. Bidraget kan aldrig
överstiga faktiskt kostnad för kursavgift eller resor. Till kurser som anordnas av studieförbund
och där föreningen inte har någon kostnad utgår inga bidrag. Om kursen delvis betalas av
studieförbund, tex Smålandsidrotten ska det framgå i ansökan hur mycket som betalats av
studieförbundet. Ledarutbildningsbidraget tillsammans med bidrag från studieförbund kan
inte överstiga faktiskt kostnad.

Extra bidrag

Bidrag kan sökas för större investeringar, lokal-/anläggningsutökning, renovering, projekt och
för viss inventarieanskaffning. Bidrag kan inte sökas för data- eller telefoniutrustning,
förbrukningsartiklar och inte heller för livsmedel eller restaurangbesök. Bidrag utgår inte för
sådant som bedöms ingå i föreningens ordinarie verksamhet (tex återkommande årliga
arrangemang såsom säsongsavslutning) och inte heller för arrangemang som främst är riktade
mot allmänheten. Vid prövning av bidrag görs en bedömning av teknik- och fritidsnämnden
om det man sökt bidrag för är riktat mot föreningens verksamhet för barn och unga och i
vilken utsträckning bidraget medför ökad aktivitetsgrad hos föreningen.

Om bidrag kan sökas från andra bidragsgivare ska så göras. Fritidsavdelningen kan ge råd om
bidragsgivare. Om förening väntar besked från annan bidragsgivare kan extra bidrag beviljas,
men om föreningen får positivt besked på ansökan från annan bidragsgivare blir föreningen
återbetalningsskyldig med motsvarande summa som föreningen fått beviljad från annan
bidragsgivare.

Till ansökan om bidrag skall bifogas tydlig beskrivning av vad föreningen ansöker om bidrag
till, ev ritningar, kostnad och finansiering samt om man har ansökt om bidrag från annat håll.
Bidrag beviljas med maxsumma och betalas ut mot uppvisande av kvitton i efterhand. Endast
i undantagsfall kan bidraget betalas ut i förväg och om kostnaden har understigit beviljat
bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig med mellanskillnaden.
Ansökningar som handlar om åtgärder som bidrar till att sänka halten av växthusgaser samt
andra miljöförbättrande åtgärder skall särskilt beaktas. Hänsyn tas också till om föreningar har
en egen delfinansiering av projektet.

Prövning av bidraget till sökande förening sker av teknik- och fritidsnämnden i varje enskilt
fall.

Ansökan om extra bidrag skall vara inlämnad och behandlad av teknik- och
fritidsnämnden före det att arbetet eller anskaffningen påbörjats. Endast vid synnerliga
skäl kan undantag från denna bestämmelse medges.

Förenings- och församlingspris

Värnamo kommuns förenings- och församlingspris delas varje år ut till en förening eller
församling som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun.
Organisationen skall på ett förtjänstfullt sätt ha utmärkt sig. Vid en bedömning av kandidater
kan teknik- och fritidsnämnden ta hänsyn till nedanstående kriterier:

 • Föreningsutveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Integration
 • Anordnande av betydande tävling
 • Anordnande av nya verksamheter
 • Deltagande i arrangemang
 • Samhällsengagemang
 • Nya verksamheter ur ett genusperspektiv

Priset utdelas med belopp om 10 000 kr per förening/församling vid lämpligt tillfälle.
Pristagare utses av teknik- och fritidsnämndens presidium, fritidschef och handläggare på
fritidsavdelningen.

Bidragsnormer för föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun

Grundbidrag

Grundbidrag utgår med 20 kr per medlem i åldern 7-20 år. Bidraget är lägst 500 kr och högst
6 000 kr per år.

Aktivitetsbidrag

Bidrag utgår med 7 kr per aktivitetstillfälle för åldersgruppen 7-12 år och med 12 kr per
aktivitetstillfälle för åldersgruppen 13-20 år. Antalet deltagare i angivna åldrar i
sammankomsten = aktivitetstillfällen.
Bidrag utgår med 30 kr per aktivitetstillfälle för personer med funktionsnedsättningar och de
extra ledare som behövs för aktiviteten.

Lokalbidrag

Lokalbidrag utgår till föreningar som helårshyr sina lokaler. Bidrag utgår med högst 80 % av
den godkända kostnaden, dock med högst 200 kr per medlem i åldern 7-20 år.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidrag utgår till föreningar som äger sin anläggning. Bidrag utgår med följande
schablonbelopp/år:

A

Fotbollsplan gräs min 100x60 m använd för träning och seriespel A-plan 34 000 kr
Fotbollsplan gräs min 100x60 m använd för träning 25 000 kr
Fotbollsplan gräs min 60x 40 m använd för träning och 7-mannaspel 15 000 kr
Fotbollsplan grus min 100x60 m använd för träning 15 000 kr
Konstgräsplan min 100x60 m använd för träning och seriespel A-plan 123 000 kr
Fotbollsplan gräs A-plan med robotgräsklippare 26 000 kr
Fotbollsplan gräs 11-manna för träning med robotgräsklippare 21 000 kr
Fotbollsplan gräs 7-manna för träning och match med robotgräsklippare 13 000 kr

B

Tennishall/tennisbana av full storlek 26 000 kr
Tennishall/tennisbana ej full storlek 13 000 kr
Tennisbana med grus 5 000 kr
Tennisbana med asfalt 2 000 kr

C

Omklädningsrum med dusch och värme använd året runt, max 200 kvm 240 kr/kvm
Omklädningsrum delvis använd under året, max 200 kvm 120 kr/kvm
Verksamhetslokal använd året runt, max 300 kvm 150 kr/kvm
Verksamhetslokal delvis använd under året, max 300 kvm 75 kr/kvm

D

Ridhus 42 kr/kvm
Gruspaddock 10 kr/kvm
Gräspaddock för nationell tävling, minst 6 000 kvm 20 000 kr

E

Elljusspår 7 kr/m
Elljusspår med skoterhållning 8 kr/m
Motionsslinga 2 kr/m

F

Elbelysning fotbollsplan (min 100 lux) 5 000 kr
Elbelysning tennis (min 200 lux) 1 000 kr

G

Skytte skeet och trapp (per bana) 1 000 kr
Skytte älg, bågskytte (per bana) 2 000 kr
Skytte gevär (per bana) 2 000 kr

H

Orienteringskarta, bidrag för utarbetande 54 000 kr
Slalombacken i Alandsryd 20 000 kr
Motocrossbanan i Stomsjö 96 000 kr

I

Golfbana 18-håls 60 000 kr
Golfbana 9-håls 30 000 kr

J

Övriga anläggningar prövas av teknik- och fritidsnämnden i varje enskilt fall efter att övriga
lokal- och anläggningsbidrag är utbetalda och efter utrymme i befintlig budget. 

Ledarutbildningsbidrag

Kurs upp till fem dagar:
max 50 % av kostnaden dock max 300 kr/deltagare och dag
Veckokurs (6-7 dagar):
max 50 % av kostnaden dock max 1800 kr/deltagare