Värnamo kommuns logotyp

Att söka föreningsbidrag för funktionsrätts- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Reviderade av tekniska förvaltningen (numera teknik- och
fritidsförvaltningen) 3 januari 2018

Allmänna bestämmelser

Bidragsberättigade organisationer

Bidragsberättigade organisationer är föreningar som har lokalavdelning i Värnamo kommun
och som är anslutna till riksorganisation. Föreningen skall ha antagit stadgar, valt styrelse
samt ha varit verksam under minst sex månader vid tidpunkt för sista ansökningsdatum i
oktober.

Som funktionsrättsförening räknas förening som är ansluten till riksorganisation vars
verksamhet rör funktionsrättsfrågor samt rena anhörigföreningar där medlemmarna är
anhöriga till personer med funktionsnedsättningar.

Som pensionärsförening räknas förening som är ansluten till någon av
pensionärsriksorganisationerna. Att en annan typ av förening endast har medlemmar i
pensionsåldern gör inte att föreningen räknas som en bidragsberättigad pensionärsförening.

Som samhällsnyttig förening räknas förening som utför arbete och tjänster som är till nytta för
ett stort antal människor i kommunen. Föreningen ska snabbt kunna agera när behovet av dess
assistans uppstår i samhället. Exempel på sådan förening är Röda korset.

Bidrag enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst tio medlemmar.

Som medlem räknas personer som har erlagt fastställd medlemsavgift på minst 50 kronor och
som finns upptagen i föreningens medlemsförteckning. Den som erhåller medlemskap av mer
tillfällig natur såsom stödmedlem eller liknande skall inte anses som medlem i det här
avseendet.

Föreningar skall, för att vara berättigade till bidrag, i förekommande fall, i sin verksamhet för
barn och unga aktivt arbeta mot alkohol och droger och för likabehandling samt mot
diskriminering och mobbing. Föreningens ordförande ska varje år underteckna dokument om
alkohol, droger och likabehandling och dokumentet ska bifogas ansökan om föreningsbidrag.

Efter teknik- och fritidsnämndens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som
synnerligen angelägen, erhålla bidrag om den inte helt uppfyller dessa allmänna
bestämmelser. Särskild hänsyn tas till föreningar som verkar på mindre orter där utbudet av
fritidsaktiviteter är begränsat.

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag lämnas till föreningsservice, teknik- och fritidsförvaltningen på särskilda
blanketter för detta ändamål. Till ansökan skall bifogas senaste verksamhetsberättelsen,
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Bidrag utbetalas endast till föreningens
bank- eller plusgiro. Eventuell skuld till kommunen regleras före utbetalning av
föreningsbidrag.

Ansökan ska lämnas in senast följande datum:
Grundbidrag 31 oktober
Lokalbidrag 31 oktober
Ledarutbildningsbidrag 31 oktober
Extra bidrag hela året

Föreningar som inkommer med ansökan mellan 1 november och 15 november erhåller 50 %
av ordinarie bidrag. Ansökan inkommen senare än så behandlas inte. Det är det datum då
ansökan har inkommit till teknik- och fritidsförvaltningen och stämplats in som räknas som
giltigt ansökningsdatum. Ansökan via mail uppmuntras. Undantag från dessa bestämmelser
kan göras vid synnerliga skäl (av anledningar som legat utanför föreningens kontroll) och då
efter särskild prövning av teknik- och fritidsnämnden.

Granskning

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att underlag till förfogande för granskning på det
sätt teknik- och fritidsnämnden bestämmer. Om det vid granskning eller på annat sätt kommer
till teknik- och fritidsnämndens kännedom att en förening har lämnat felaktiga uppgifter och
därmed fått felaktigt utbetalt bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig och teknik- och
fritidsnämnden kan också besluta att polisanmäla föreningen. Om fritidsavdelningen på grund
av felaktigheter i sin handläggning har utbetalat mindre föreningsbidrag än vad riktlinjerna
anger så skall det kompenseras.

Bidragsram

All bidragsgivning sker inom ramen för, av kommunfullmäktige, anvisade medel. Detta
innebär att normbeloppen för bidragen kan komma att förändras om anvisade medel
väsentligen skulle förändras eller om antalet bidragsansökningar skulle väsentligen öka. I
första hand är det bidragsformen extra bidrag som kommer ha mindre medel att fördela om
normerade bidrag väsentligen ökar. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från annat håll
skall redovisa detta då det kan påverka bidraget. Teknik- och fritidsnämnden har slutgiltigt
tolkningsföreträde vid beslut gällande bidrag.

Bidragsformer

Grundbidrag

Bidraget kan sökas av alla föreningar som är bidragsberättigade. Bidraget utgår per medlem.
Antalet medlemmar är det antal betalande medlemmar som fanns i föreningens
medlemsförteckning 31 december föregående år.

Om en förening är verksam i flera kommuner, tex över GGVV-regionen, är det de
medlemmar som är bosatta i Värnamo kommun som är bidragsgrundande. Övriga medlemmar
får föreningen ansöka om bidrag för i respektive kommun.

Lokalbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som helårshyr sina lokaler. Med helårshyrd lokal avses lokal
där föreningen som regel är ensam hyresgäst, alltså inte lokaler som föreningen hyr en eller
några gånger i veckan eller mer sporadiskt. Lokalbidrag ges för skälig hyra, vid tveksamhet är
det teknik- och fritidsnämnden som avgör hur stor del av hyran som kan räknas som
bidragsgrundande. Föreningar kan också få bidrag för driften av egna lokaler. Föreningar
som äger eller helårshyr sina lokaler men som även hyr ut sina lokaler skall redovisa
inkomsterna från uthyrningen. Vid en hyresinkomst som uppgår till samma storlek som
lokalbidraget utgör ska ärendet prövas av teknik- och fritidsnämnden. Detta kan komma att
påverka bidragets storlek.

Om en förening är verksam i flera kommuner, tex över GGVV-regionen, är det de
föreningslokaler som ligger i Värnamo kommun som föreningen kan få bidrag för.

Ledarutbildningsbidrag

Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks- distrikts- eller lokalorganisation.
Ledarutbildningsbidrag kan utgå när förening anlitar föreläsare eller utbildare som kommer
till föreningen. Kostnaden är då föreläsarens arvode och resa. Årsmöten eller konferenser utan
tydligt inslag av utbildning är inte bidragsgrundande. Planeringsträffar är inte att betrakta som
ledarutbildning.

Endagskurs eller föreläsning ska omfatta minst två timmar. Tvådagarskurs ska omfatta minst
10 timmar. Tredagarskurs ska omfatta minst 16 timmar. Fyradagarskurs ska omfatta minst 22
timmar och veckokurs ska omfatta minst 28 timmar. Kursprogram, kursintyg samt kvitto på
betald kursavgift skall bifogas ansökan. Bidrag utgår med maximalt 50 % av kostnaden.
Bidrag kan i förekommande fall utgå till resekostnader. Till kurser som anordnas av
studieförbund och där föreningen inte har någon kostnad utgår inga bidrag. Om kursen delvis
betalas av studieförbund ska det framgå i ansökan hur mycket som betalats av
studieförbundet. Ledarutbildningsbidraget tillsammans med bidrag från studieförbund kan
inte överstiga faktiskt kostnad.

Extra bidrag

Bidrag kan sökas för långsiktiga investeringar, projekt och för viss inventarieanskaffning.
Bidrag kan inte sökas för data- eller telefoniutrustning, förbrukningsartiklar och inte heller för
livsmedel eller restaurangbesök. Bidrag utgår inte för sådant som bedöms ingå i föreningens
ordinarie verksamhet (tex återkommande årliga arrangemang såsom säsongsavslutning)
däremot kan bidrag beviljas för kostnader i samband med regelbunden fysisk aktivitet som
föreningen anordnar då detta ses som viktigt ur folkhälsosynpunkt. Bidrag beviljas inte för
arrangemang som främst är riktade mot allmänheten.

Om bidrag kan sökas från andra bidragsgivare ska så göras. Fritidsavdelningen kan ge råd om
bidragsgivare. Om förening väntar besked från annan bidragsgivare kan extra bidrag beviljas,
men om föreningen får positivt besked på ansökan från annan bidragsgivare blir föreningen
återbetalningsskyldig med motsvarande summa som föreningen fått beviljad från annan
bidragsgivare.
Till ansökan om bidrag skall bifogas tydlig beskrivning av vad föreningen ansöker om bidrag
till, kostnad och finansiering samt om man har ansökt om bidrag från annat håll. Bidrag
beviljas med maxsumma och betalas ut mot uppvisande av kvitton i efterhand. Endast i
undantagsfall kan bidraget betalas ut i förväg och om kostnaden har understigit beviljat bidrag
blir föreningen återbetalningsskyldig med mellanskillnaden.
Ansökningar som handlar om åtgärder som bidrar till att sänka halten av växthusgaser samt
andra miljöförbättrande åtgärder skall särskilt beaktas. Hänsyn tas också till om föreningar har
en egen delfinansiering av projektet.
Prövning av bidraget till sökande förening sker av teknik- och fritidsnämnden i varje enskilt
fall. Ansökan om extra bidrag skall vara inlämnad och behandlad av teknik- och
fritidsnämnden före det att arbetet eller anskaffningen påbörjats. Endast vid synnerliga
skäl kan undantag från denna bestämmelse medges.

Bidragsnormer för funktionsrätts- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun gällande från och med 1 januari 2018

Grundbidrag

Grundbidrag utgår med 10 kr per medlem för pensionärsföreningar och för samhällsnyttiga
föreningar.

Grundbidrag utgår med 20 kr per medlem för funktionsrättsföreningar.

Bidraget är lägst 500 kr och högst 6 000 kr per år.

Lokalbidrag

Lokalbidrag utgår till föreningar som helårshyr sina lokaler. Bidrag utgår med högst 80 % av
den godkända kostnaden, dock med högst 70 kr per medlem. Bidrag kan också utgå för drift
och underhåll av föreningsägd lokal med högst 80 % av skäliga kostnader, dock med högst 70
kr per medlem. Bidraget är maximerat till högst 8 500 kr per förening och år.

Ledarutbildningsbidrag

Maximalt 50 % av kostnaden, dock max 60 kr/deltagare och dag.

Ledarutbildningsbidrag utgår med maximalt 2 500 kr per förening och år.