Värnamo kommuns logotyp

Att söka föreningsbidrag vid åtgärd av enskilt avlopp

Reviderade av tekniska förvaltningen (numera teknik- och fritidsförvaltningen)
20februari 2017

Allmänna bestämmelser

Föreningar som får åläggande från Värnamo kommun om att åtgärda befintligt enskilt
avlopp kan ansöka om bidrag för dessa förbättringar. Med enskilt avlopp menas alla typer av
avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Ansökningsförfarande

Ansökan lämnas in till teknik- och fritidsförvaltningen, fritidsavdelningen, senast två månader
innan åtgärden planeras att utföras på särskild blankett för det ändamålet. Blanketten finns på
Värnamo kommuns hemsida där föreningsbidrag återfinns. Ansökan kan göras under hela
året. Till ansökan ska bifogas organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, bokslut
och revisionsberättelse

Beviljat föreningsbidrag

Bidrag beviljas då nedanstående kriterier är uppfyllda samt under förutsättning att årets
budgeterade medel är tillräckliga. Bidraget uppgår till maximalt 30 000 kr per fastighet.
Bidrag lämnas inte för nerlagd ideell arbetstid. Beviljat bidrag betalas ut i förskott. Eventuell
skuld till Värnamo kommun regleras före utbetalning av beviljade projektmedel.

Följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Bidraget är avsett för förbättringsåtgärder av befintligt enskilt avlopp
  • Föreningen ska redogöra för planerade kostnader och för vilka av dessa som bidrag
    söks
  • Föreningen ska vara ideell och ha en pågående verksamhet i Värnamo kommun
  • Fastigheten där åtgärden ska utföras ska vara belägen i Värnamo kommun
  • Erforderligt tillstånd för åtgärden ska ha fattats av samhällsbyggnadsnämnden

Efter avloppets åtgärdande

Skriftlig rapport och kostnadsredovisning ska lämnas in senast två månader efter åtgärdat
avlopp på därtill avsedd blankett. Kopia på tillhörande fakturor ska bifogas samt intyg från
samhällsbyggnadsförvaltningen om godkännande av utförd åtgärd. Om kostnaderna inte
uppgår till beviljat belopp blir föreningen återbetalningsskyldig med motsvarande belopp.