Värnamo kommuns logotyp

Regler för uthyrning av fotbollsplaner, naturgräs och konstgräs

Allmänt

 1. Hyra utgår enligt gällande taxe/bidragsbestämmelser. Hyra betalas senast å förfalloda-gen enligt översänd räkning.
 2. Hyresgästen är skyldig att följa gällande ordningsföreskrifter, samt anvisningar som lämnas av anläggningens personal. Hyresgäst är ersättningsskyldig för under upplåtelse-tiden uppkomna skador på anläggningen och däri befintlig egendom. Uppkommen skada skall utan dröjsmål meddelas till tekniska förvaltningen.
 3. eknik- och fritidsnämnden ansvarar inte för uppkomna personskador, om inte dessa kan bero av fel på anläggningen eller kommunens inventarier.
 4. eknik- och fritidsnämnden svarar inte för inom anläggningen förkomna effekter och värdesaker.
 5. Användande av droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika, är förbjudet.
 6. Grovstädning av arrangören vid arrangemang, gäller upplockning av pap-per/burkar/flaskor med mera (synligt skräp) inom anläggningen, inklusive läktaren (där det finns) och omklädningsrum.
 7. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väder-lek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen/anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skade-ståndsskyldighet för parterna.
 8. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten till att omprövning av hyressättningen under löpande kontraktstid.
 9. Ansvaret ligger på föreningen att förankra de flyttbara målställningarna så att inga olyckor sker under träningen.

Speciellt för abonnemang

 1. 1 Tillfälliga avbokningar av abonnenten tas endast emot två arbetsdagar innan bokad tid-punkt. Vid eventuell ersättare av ledare, är abonnenten skyldig att meddela sin ersät-tare de ordningsregler och andra förhållanden som gäller vid den abonnerade anlägg-ningen.
 2. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten till ändringar i detta avtal i samband med tävlingar eller andra arrangemang. Abonnenten skall meddelas detta minst sju da-gar i förväg. För sådan tid sker avdrag vid hyresdebitering.
 3. Abonnemanget får inte utan teknik- och fritidsförvaltningens medgivande överlåtas.
 4. Ansvarig ledare, som även ansvarar för omklädningsrum mm, skall finnas. Ledaren an-svarar för att deltagarna informeras om ordningsföreskrifter och att dessa följs.
 5. Abonnenten disponerar omklädningsrum 30 minuter före och efter abonnerad tid.
 6. Abonnenten skall iordningställa anläggningen efter användandet, såsom ställa tillbaka redskap, plocka skräp från planen, ställa tillbaka målen utanför ytterlinjerna.
 7. Medhavda inventarier och övrig materiel får inte kvarlämnas.
 8. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten till omprövning av hyressättningen un-der löpande kontraktstid.
 9. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ompröva kontraktet för den hän-delse tilldelad anläggning ej nyttjas effektivt med största möjliga antal deltagare.
 10. Detta kontrakt kan under upplåtelsetiden sägas upp med minst sju dagars varsel.

Speciellt för arrangemang

 1. Eventuellt avbokning måste ske senast två vardagar före angivet uthyrningsdatum. I an-nat fall debiteras full hyra.
 2. Bokad tid skall inkludera tid för förberedelser och efterarbete såsom uppvärmning och iordningsställande efter arrangemanget.
 3. Arrangören disponerar 30 minuter före och 30 minuter efter arrangemanget för om-klädning och dusch.
 4. All extra städning och arbeten, samt anordning för arrangemanget genomförande och anläggningens återställande i samma skick som före arrangemanget, betalas av arrangö-ren. Grovstädning av arrangören avser allt synligt skräp som, upplockning av pap-per/burkar/flaskor med mera inom anläggningen, inklusive läktaren (där det finns) och alla omklädningsrum som används vid arrangemanget.
 5. Arrangören äger rätt att efter skriftlig överenskommelse bedriva någon form av försälj-ning eller servering inom anläggningens område.
 6. Arrangören är skyldig att under arrangemenaget ombesörja erforderlig läkare- och sjuk-vårdsredskap.
 7. All bevakning och vakthållning, som är av behovet påkallad efter föreskriven av till-ståndsgivande myndighet, ombesörjs och bekostas av arrangören.
 8. Erforderliga tillstånd och åtgärder som förknippas med tillståndet för arrangemanget, från miljö- och hälsoskyddsnämnds, brandmyndighet eller polis, söks och bekostas av arrangören. Tillstånd ska vid anmodan kunna uppvisas.
 9. Arrangören äger rätt att disponera anläggningens högtalare för meddelanden som rör arrangemenaget. Föreningen är skyldig att för detta ändamål hålla sig informerad om den tekniska utrustningen.
 10. Reklam för annat än för upplåtelsen angivet ändamål får inte äga rum inom anläggning-en utan teknik- och fritidsförvaltningens medgivande.