Värnamo kommuns logotyp

Regler för uthyrning av ishallarna, Axelent Arena och Talavidshallen

Allmänt

 1. Hyra utgår enligt gällande taxa-/bidragsbestämmelser. Hyra betalas senast på förfallodagen enligt översänd räkning.
 2. Hyresgästen är skyldig att följa gällande ordningsföreskrifter, samt anvisningar som
  lämnas av anläggningens personal. Hyresgäst är ersättningsskyldig för under upplåtelsetiden uppkomna skador på anläggningen och däri befintlig egendom. Uppkommen
  skada skall utan dröjsmål meddelas till teknik- och fritidsförvaltningen.
 3. Teknik- och fritidsnämnden ansvarar inte för uppkomna personskador, om inte dessa
  kan bero av fel på lokaler eller kommunens inventarier.
 4. Teknik- och fritidsnämnden svarar inte för inom anläggningen förkomna effekter och
  värdesaker.
 5. Teknik- och fritidsnämnden ansvarar inte för inom anläggningen förvarad material som
  ej tillhör tekniska utskottet.
 6. Användande av droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika, är förbjudet.
 7. Grovstädning av arrangören vid arrangemang, gäller upplockning av papper/burkar/flaskor med mera (synligt skräp) inom anläggningen, inklusive läktaren (där
  det finns) och omklädningsrum.
 8. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och
  som innebär att lokalen/anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 9. Hyresgästen har ansvar att ge tydliga instruktioner för brandrutiner till ledare och medlemmar både när det gäller träning som match. Alla ska veta var nödutgångar finns och
  hur man ska agera vid eventuellt tillbud. Vid matcher har hyresgästen även ansvaret att
  ge tydliga instruktioner till all publik var alla nödutgångar finns och informationen ska
  ges innan matchen börjar.
 10. Hyresgästen ska veta hur många föreningsmedlemmar som vistas i lokalen. Vid brand
  ansvarar ledare för att kontrollera att ingen är kvar i omklädningsrum och träningslokal
  om inte akut fara föreligger. Ledare ska möta upp föreningsmedlemmar vid återsamlingsplats och räkna in alla. Om någon saknas ska räddningsledare kontaktas omgående.
 11. Bokning måste ske senast 3 veckor innan för att vi ska kunna garantera servicen.

Speciellt för abonnemang

 1. Tillfälliga avbokningar av abonnenten tas endast emot 48 timmar innan bokad tidpunkt,
  senare avbokning utgår full taxa. Vid eventuell ersättare av ledare, är abonnenten skyldig att meddela sin ersättare de ordningsregler och andra förhållanden som gäller vid
  den abonnerade lokalen.
 2. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten till ändringar i detta avtal i samband
  med tävlingar eller andra arrangemang. Abonnenten skall meddelas detta minst sex dagar i förväg. För sådan tid sker avdrag vid hyresdebitering.
 3. Abonnemanget får inte utan teknik- och fritidsförvaltningen medgivande överlåtas.
 4. Abonnenten disponerar omklädningsrum 30 minuter före och efter abonnerad tid.
 5. Abonnenten skall iordningställa lokalen efter användandet, såsom ställa tillbaka redskap, plocka upp synligt skräp med mera.
 6. Medhavda inventarier och övrig materiel får inte lämnas kvar annat än i särskilt förhyrda
  skåp.
 7. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten till omprövning av hyressättningen under löpande kontraktstid.
 8. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ompröva kontraktet för den händelse tilldelad lokal ej nyttjas effektivt med största möjliga antal deltagare.

Speciellt för arrangemang

 1. Eventuell avbokning måste ske senast 48 timmar före angivet uthyrningsdatum, senare
  avbokning utgår full taxa.
 2. Arenan upplåts i befintligt skick. Skulle arrangemanget vara av sådan art att extra åtgärder krävs skall detta avtalas med lokalbokningen i samband med bokningen.
 3. All extra städning och arbeten, samt anordningar för arrangemangets genomförande
  och anläggningens återställande i samma skick som före arrangemanget, betalas av arrangören.
 4. Arrangören är ersättningsskyldig för under upplåtelsetiden uppkomna skador på anläggningen och däri befintlig egendom.
 5. Användande av droger är förbjudet, alkoholförtäring är endast tillåten i samband med
  att arrangören har erhållit utskänkningstillstånd.
 6. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar icke för inom anläggningen förvarad material
  som ej tillhör teknik- och fritidsförvaltningen.
 7. Arrangören har skyldighet att under arrangemanget ombesörja erforderlig läkar- och
  sjukvårds-beredskap.
 8. All bevakning och vakthållning, som är av behovet påkallad eller av tillståndsgivande
  myndighet föreskriven, ombesörjs och bekostas av arrangören.
 9. Eventuell erforderliga tillstånd av polismyndigheterna för arrangemanget eller tävlingen
  söks av arrangören. Tillstånd ska vid anmodan kunna uppvisas.
 10. Arrangören äger rätt att disponera anläggningens högtalare för meddelande som rör
  arrangemanget. Reklam för annat än för upplåtelsen angivet ändamål får icke äga rum
  inom anläggningen utan teknik- och fritidsförvaltningens/fritidsavdelningens medgivande. Särskilt reklamavtal gäller för fasta reklamplatser.
 11. Arrangören är skyldig ställa sig till efterrättelse gällande ordningsföreskrifter, även som
  de anvisningar som lämnas av anläggningens personal.
 12. Vid force majeure såsom krig, upplopp, strejk, lockout, eller annan arbetsinställelse,
  eldsvåda, explosion, brist på bränsle, avbrott i den artificiella belysningen eller annan
  omständighet, varöver nämnden ej råder, är nämnden berättigad uppsäga detta kontrakt med omedelbart upphörande.