Värnamo kommuns logotyp

Regler för uthyrning av sporthallar/gymnastiksalar

Här hittar du allmänna uthyrningsregler och uthyrningsregler för abonnemang.

Allmänt

 1. Hyra utgår enligt gällande taxe/bidragsbestämmelser. Hyra betalas senast å förfallodagen enligt översänd räkning.
 2. Hyresgästen är skyldig att följa gällande ordningsföreskrifter, samt anvisningar som lämnas av anläggningens personal. Hyresgäst är ersättningsskyldig för under upplåtelsetiden uppkomna skador på anläggningen och däri befintlig egendom. Uppkommen skada skall utan dröjsmål meddelas till tekniska förvaltningen.
 3. Tekniska utskottet ansvarar inte för uppkomna personskador, om inte dessa kan bero av fel på lokaler eller kommunens inventarier.
 4. Tekniska utskottet svarar inte för inom anläggningen förkomna effekter och värdesaker.
 5. Tekniska utskottet ansvarar inte för inom anläggningen förvarad material som ej tillhör tekniska utskottet.
 6. Användande av droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika, är förbjudet.
 7. Grovstädning av arrangören vid arrangemang, gäller upplockning av papper/burkar/flaskor med mera (synligt skräp) inom anläggningen, inklusive läktaren (där det finns) och omklädningsrum.
 8. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen/anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 9. Hyresgästen har ansvar att ge tydliga instruktioner för brandrutiner till ledare och medlemmar både när det gäller träning som match. Alla ska veta var nödutgångar finns och hur man ska agera vid ev. tillbud. Vid matcher har hyresgästen även ansvaret att ge tydliga instruktioner till all publik var alla nödutgångar finns och informationen ska ges innan matchen börjar.
 10. Hyresgästen ska veta hur många föreningsmedlemmar som vistas i lokalen. Vid brand ansvarar ledare för att kontrollera att ingen är kvar i omklädningsrum och träningslokal om inte akut fara föreligger. Ledare ska möta upp föreningsmedlemmar vid återsamlingsplats och räkna in alla. Om någon saknas ska räddningsledare kontaktas omgående.

Speciellt för abonnemang

 1. Tillfälliga avbokningar av abonnenten tas endast emot två arbetsdagar innan bokad tidpunkt. Vid eventuell ersättare av ledare, är abonnenten skyldig att meddela sin ersättare de ordningsregler och andra förhållanden som gäller vid den abonnerade lokalen.
 2. Tekniska utskottet förbehåller sig rätten till ändringar i detta avtal i samband med tävlingar eller andra arrangemang. Abonnenten skall meddelas detta minst sex dagar i förväg. För sådan tid sker avdrag vid hyresdebitering.
 3. Abonnemanget får inte utan tekniska förvaltningens medgivande överlåtas.
 4. Användande av handklister eller andra liknande medel är förbjudet i alla hallar förutom Värnamo sporthall, liksom användande av skor med svart gummisula eller dobbar.
 5. Abonnenten disponerar omklädningsrum 30 minuter före och efter abonnerad tid.
 6. Abonnenten skall iordningställa lokalen efter användandet, såsom ställa tillbaka redskap, ta ner nät, släcka ljuset, låsa, plocka upp synligt skräp m m.
 7. Medhavda inventarier och övrig materiel får inte kvarlämnas annat än i särskilt förhyrda skåp.
 8. Tekniska utskottet förbehåller sig rätten till omprövning av hyressättningen under löpande kontraktstid.
 9. Tekniska utskottet förbehåller sig rätten att ompröva kontraktet för den händelse tilldelad lokal ej nyttjas effektivt med största möjliga antal deltagare.
 10. Detta kontrakt kan under upplåtelsetiden sägas upp med minst sju dagars varsel.

Speciellt för arrangemang

 1. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar före angivet uthyrningsdatum. I annat fall debiteras hyra.
 2. Anläggningen upplåts i befintligt skick. Skulle arrangemanget vara av sådan art att extra åtgärder krävs skall detta avtalas med lokalbokningen i samband med bokningen.
 3. All extra städning och arbeten, samt anordningar för arrangemangets genomförande och anläggningens återställande i samma skick som före arrangemanget, betalas av arrangören.
 4. Arrangören är ersättningsskyldig för under upplåtelsetiden uppkomna skador på anläggningen och däri befintlig egendom.
 5. Användande av droger är förbjudet.
 6. Tekniska förvaltningen ansvarar icke för inom anläggningen förvarad material som ej tillhör tekniska förvaltningen.
 7. Arrangören har skyldighet att under arrangemanget ombesörja erforderlig läkar- och sjukvårds-beredskap.
 8. All bevakning och vakthållning, som är av behovet påkallad eller av tillståndsgivande myndighet föreskriven, ombesörjs och bekostas av arrangören.
 9. Ev erforderliga tillstånd av polismyndigheterna för arrangemanget eller tävlingen söks av arrangören. Tillstånd ska vid anmodan kunna uppvisas.
 10. Arrangören äger rätt att disponera anläggningens högtalare för meddelande som rör arrangemanget. Reklam för annat än för upplåtelsen angivet ändamål får icke äga rum inom anläggningen utan tekniska förvaltningens/fritidsavdelningens medgivande. Särskilt reklamavtal gäller för fasta reklamplatser.
 11. Arrangören är skyldig ställa sig till efterrättelse gällande ordningsföreskrifter, även som de anvisningar som lämnas av anläggningens personal.
 12. Vid force majeure såsom krig, upplopp, strejk, lockout, eller annan arbetsinställelse, eldsvåda, explosion, brist på bränsle, avbrott i den artificiella belysningen eller annan omständighet, varö-ver nämnden ej råder, är nämnden berättigad uppsäga detta kontrakt med omedelbart upphörande.