Värnamo kommuns logotyp

Information om Näsbyholm bergtäkt

Täktområdet är beläget ca 8 km nordöst om centrala Värnamo. Täktens omgivning
består av diverse fastigheter och gårdar samt en golfbana. Täkten ligger cirka
0,5 km från väg 127.

Från den 1 juni 2015 är Seveso III–direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Beskrivning av täktverksamheten

Täkten har varit verksam sedan början på 1980. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering. Tillståndet omfattar även mellanlagring av
återvinningsmassor.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av
patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer
räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
Adress: Näsbyholm 1:29
Telefon: 08-585 510 00
Mer information om Näsbyholm bergtäkt hittar du på NCC webbplats. Länk till annan webbplats.